Beslutsfattandet

09:39

Organisationsprincipen i SDP bygger på individuellt medlemskap. Partiet har ca. 50 000 medlemmar varav 40 % är kvinnor. Varje medlem tillhör en av nästan 1 000 partiavdelningar, som är grundenheter i partiorganisationen. Partiavdelningarna bildar 115 kommunal- och 13 distriktsorganisationer.

Finlands Svenska Socialdemokrater FSD är de svenskspråkiga medlemmarnas organisation och en av distriktsorganisationerna i partiet. SDP värnar om Finlands tvåspråkighet. I sin verksamhet använder partiet både finska och svenska. Partiets protokollspråk är finska.

Det högsta beslutsfattande organet är partikongressen, som sammanträder vart tredje år.

Ombud till partikongressen väljs av partiets medlemmar bland kandidater uppställda av partiavdelningarna. Partiets ordförande, partisekreterare och tre viceordförande väljs av partikongressen. Partikongressen väljer också partistyrelsen, som har möten nästan varje vecka under ledning av partiets ordförande.

Mellan kongresserna har det av partikongressen valda partifullmäktige (ordförande och 60 medlemmar) den högsta makten.

Den socialdemokratiska rörelsen har ett brett organisationsnät. Systerorganisationer som ligger partiet nära är Socialdemokratiska Kvinnor, Socialdemokratisk Ungdom, Finlands Socialdemokratiska Studerande och Unga Örnars Centralförbund. SDP har också ett gott samarbete med fackföreningsrörelsen.