Vero-ohjelma: Verotus palvelee taloutta

Yritysten toimintaedellytykset ja työllisyys taataan hyvinvointiyhteiskunnassa siten, että julkinen koulutus varmistaa yrityksille osaavaa työvoimaa ja ottaa osaltaan vastuun työntekijöiden terveydestä sekä yritystoimintaan liittyvästä infrastruktuurista ja riskeistä. Tasapuolinen ja kohtuullinen verotus luovat siksi yleensä parhaat toimintaedellytykset yrityksille[1]. Tasapuolisuus varmistetaan muun muassa tekemällä luvussa 4.1 esitetyt veropohjaa tiivistävät toimet. Samoin esimerkiksi luvussa 4.2 kuvattu työtulotuki ja pieni- ja keskituloisten palkansaajien ja yrittäjien veronalennukset lisäävät työllisyyttä ja tarjoaa yrityksille paremman mahdollisuuden saada työvoimaa.

Verotukia tulisi käyttää elinkeinotoiminnan edistämiseen vain harkitusti. Ennen uusien tukien käyttöönottoa niiden vaikutuksia tulisi arvioida systemaattisesti. Tässä voitaisiin käyttää liitteessä 4 esitettyä työkalua. Verotusta on syytä käyttää talouspolitiikan vauhdittamiseen erityistilanteissa, mutta vain systemaattisen arvion pohjalta. Verotus voi olla työkalu esimerkiksi tilapäisen rakennemuutoksen tai suhdanteiden haitallisten vaikutusten torjunnassa. Uudistamalla esimerkiksi varainsiirtoverotusta ja tuloverotuksen vähennyksiä voidaan helpottaa rakennemuutokseen liittyviä työperäisiä muuttoja.


Tutustu SDP:n vero-ohjelmaan:

2. Verotus muuttuvassa maailmassa

2.1 Globalisaatio, eriarvoistuminen ja verokilpailun käänne

2.2 Tekninen kehitys ja työelämän muutokset

2.3 Ilmastonmuutos

2.4 Rakennemuutos ja alueellinen eriarvoistuminen

2.5 Talouden suhdanteet, kriisit ja tulevaan varautuminen

2.6 Lähitulevaisuuden talousnäkymät

3. SDP:n päälinjat verotuksessa vuoteen 2030

4. Verotuksen lyhyen aikavälin toimenpiteet vuoteen 2023

4.1 Oikeudenmukaisempaa verotusta

4.2 Ympäristön, hyvinvoinnin ja talouden kannalta kestävämpää verotusta

4.3 Verotus palvelee taloutta

4.4 Kansainvälisen veropolitiikan tavoitteet

4.5 Teknologia käyttöön verotuksen toimittamisessa

4.6. Eri veronsaajien rooli verotuksessa

Vero-ohjelman liitteet


[1] Ks. liite 2., luku 2.2.