Vero-ohjelma: Teknologia käyttöön verotuksen toimittamisessa

Tekninen kehitys ja uudet kansainväliset sopimukset antavat aivan uuden mahdollisuuden verotuksen joustavaan toimittamiseen. Samalla uusi teknologia antaa viranomaisille entistä paremmat mahdollisuuden hyödyntää eri tietoaineistoja verovalvonnassa.

Läpinäkyvyyden lisääminen on ollut yksi verotuksen suurimpia mullistuksia viime vuosina. Vuonna 2017 käynnistynyt automaattinen tilitietojenvaihto luo edellytykset verokeitaiden lopulle. Samanaikaisesti läpinäkyvyyttä ja viranomaisten tiedonsaantia on lisätty niin yritys-, arvonlisävero- kuin valmisteverotuksessakin. Kehitys tulee jatkumaan lähivuosina. Käteisen käytön väheneminen ja alustatalous antavat edellytykset harmaan talouden karsimiselle samalla, kun tiedot verotusta varten voidaan kerätä suoraan yritysten kirjanpitojärjestelmistä. Kun verotus perustuu entistä enemmän automatisoituun kirjanpitoon, on samalla varmistettava kirjanpidon luotettavuus muun muassa laadukkaalla tilintarkastuksella.

Alustatalous tarjoaa aivan uudet mahdollisuudet verotuksen automatisointiin, kun tiedot transaktioista kerätään kootusti alustoille[1]. Tarpeelliset tiedot tulee välittää suoraan viranomaisille. Lisäksi alustoille voidaan asettaa aiemmin työnantajille kuuluneita velvoitteita esimerkiksi sosiaalivakuuttamista koskien.

Suomen tulee edistää läpinäkyvyyttä ja viranomaisten tietojensaantia niin kansallisesti kuin yhteistyössä muiden maiden kanssa. Keskeisiä toimenpiteitä on listattu kansainvälisen veronkierron ja harmaan talouden vastaisiin ohjelmiin liitteissä 3 ja 4. Esimerkiksi automaattiseen tietojenvaihtoon sisältyvät ulkomaisista verovelvollisista kerätyt tiedot tulee saada myös kotimaisista verovelvollisista Verohallinnon käyttöön. Tämä antaa mahdollisuuden varallisuustietojen seurantaan ja eriarvoisuuden tutkimiseen, kun tiedot voidaan kerätä erilliseen varallisuusrekisteriin. Tällä hetkellä ei ole saatavilla luotettavia tietoja suomalaisten varallisuudesta. Suomen tulee myös varmistaa yhteiskunnan kannalta tärkeää tietoa välittävillä tietovuotajille riittävä suoja.


Tutustu SDP:n vero-ohjelmaan:

2. Verotus muuttuvassa maailmassa

2.1 Globalisaatio, eriarvoistuminen ja verokilpailun käänne

2.2 Tekninen kehitys ja työelämän muutokset

2.3 Ilmastonmuutos

2.4 Rakennemuutos ja alueellinen eriarvoistuminen

2.5 Talouden suhdanteet, kriisit ja tulevaan varautuminen

2.6 Lähitulevaisuuden talousnäkymät

3. SDP:n päälinjat verotuksessa vuoteen 2030

4. Verotuksen lyhyen aikavälin toimenpiteet vuoteen 2023

4.1 Oikeudenmukaisempaa verotusta

4.2 Ympäristön, hyvinvoinnin ja talouden kannalta kestävämpää verotusta

4.3 Verotus palvelee taloutta

4.4 Kansainvälisen veropolitiikan tavoitteet

4.5 Teknologia käyttöön verotuksen toimittamisessa

4.6. Eri veronsaajien rooli verotuksessa

Vero-ohjelman liitteet


[1] Ks. luku 2.2.