Vero-ohjelma: Talouden suhdanteet, kriisit ja tulevaan varautuminen

Maailmantalous ja sen osana Suomen talous on altis eri syistä johtuville kriiseille. Verotuksella voidaan osaltaan varautua taantumiin ja vaikuttaa suhdanteisiin. Toisaalta veropolitiikalta edellytetään johdonmukaisuutta, joten verotuksen muutokset kantavat usein yli suhdanteiden.

Verotuksella varaudutaan tunnistettuihin talouden haasteisiin. Lakisääteisillä sosiaalivakuutuksilla – joka on veroluontoinen maksu – varaudutaan tuleviin eläkkeisiin, työttömyyteen, tapaturmiin ja sairastumisiin. Verotuksella voidaan myös hillitä riskejä, esimerkiksi supistamalla lainojen verovähennyskelpoisuutta.

Verotusta voidaan käyttää talouden elvyttämiseen ja rakenteellisten uudistusten hallitsemiseen yhdessä muiden työkalujen kanssa. Kuluttamisen ja työhön kohdistuvan ansiotuloverotuksen alentaminen lisäävät kotimaista kysyntää ja parantavat kriisiyritysten kannattavuutta, joten ne soveltuvat parhaiten veroelvytyksen työkaluiksi.

SDP:n verotoimenpiteet talouden uudistamiksi ovat luvussa 4.3. Lisäksi liitteessä 4 on vero-ohjauksen työkalu, jolla on tarkoitus varmistaa, että talouden ja työllisyyden vaatimukset otetaan huomioon verotuksessa.


Tutustu SDP:n vero-ohjelmaan:

2. Verotus muuttuvassa maailmassa

2.1 Globalisaatio, eriarvoistuminen ja verokilpailun käänne

2.2 Tekninen kehitys ja työelämän muutokset

2.3 Ilmastonmuutos

2.4 Rakennemuutos ja alueellinen eriarvoistuminen

2.5 Talouden suhdanteet, kriisit ja tulevaan varautuminen

2.6 Lähitulevaisuuden talousnäkymät

3. SDP:n päälinjat verotuksessa vuoteen 2030

4. Verotuksen lyhyen aikavälin toimenpiteet vuoteen 2023

4.1 Oikeudenmukaisempaa verotusta

4.2 Ympäristön, hyvinvoinnin ja talouden kannalta kestävämpää verotusta

4.3 Verotus palvelee taloutta

4.4 Kansainvälisen veropolitiikan tavoitteet

4.5 Teknologia käyttöön verotuksen toimittamisessa

4.6. Eri veronsaajien rooli verotuksessa

Vero-ohjelman liitteet