Talous, työllisyys ja työelämä

13:36

SDP:n eduskuntavaalien 2011 vaalitavoitteet ja niiden toteutuminen 

 

SDP:n Työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta -asiakirjasta:

 

”Työmarkkinoiden vakauttamiseen pyritään laaja-alaisilla sopimuksilla, joilla talouteen tuodaan luottamusta ja pidemmän aikavälin sitoutumista. Sopimusyhteiskunta elvytetään.”

 

Sopimusyhteiskunta elvytettiin.

SDP on tukenut valtiokeinoin työmarkkinoiden laaja-alaisia sopimuksia, joilla talouteen tuotiin luottamusta ja pidemmän aikavälin sitoutumista.

– Raamisopimus 2011

– Työurasopimus 2012

– Työllisyys- ja kasvusopimus sekä rakennepoliittinen ohjelma 2013

 

Sosialidemokraatit halusivat:

 Tehokkaita toimia työttömyyttä vastaan, laatua työvoimapolitiikkaan

– Työttömyysturvan uudistaminen
– Nuorisotakuu
– Äkillisen rakennemuutoksen toimintamalli + mallin uudistaminen ennakoivampaan suuntaan.

– Työttömyyden hoidon vastuunjako kuntien ja valtion kesken

– Työllisyyspoliittiset kuntakokeilut

– TE-palvelumallien uudistaminen

– Kotouttaminen: keskiössä työllisyys
– Työvoiman palvelukeskusten lakisääteistäminen

– Työvoima- ja yrityspalveluita koskeva lakipaketti

– Kulttuurin saralla seuraavat toimet:

• Lainauskorvausten taso kaksinkertaistettiin vuoden 2014 tasosta vuodelle 2015 eli lainauskorvaukset ovat vuodelle 2015 in 8,225 M euroon

• Tekijänoikeuslainsäädäntöä uudistettiin: Kohtuullisen korvauksen periaate osaksi tekijänoikeuslakia, Estomääräykset ja verkko-PWR sännökset lakiin. Lisäksi Must carry- jakelusta sovittiin.

• Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmä uudistettiin ja nykyisen laitemaksun sijaan budjettirahoituksella turvataan tekijöille aiheutuvaa yksityisen kopioinnin haittaa 11 M eurolla vuodesta 2015 lähtien.

 

Pidentää työuria työelämän laatua ja hyvinvointia kehittämällä

– Työelämä 2020 -hanke.

– Osaamisen kehittämiseen liittyvät hankkeet ja lainsäädäntö: esimerkiksi verovähennysoikeus henkilöstön kouluttamisessa; oppisopimuskoulutuksen kehittäminen.

 

Luoda parempia ja joustavampia mahdollisuuksia yhdistää työ ja perhe-elämä

– Osittainen hoitoraha.

 

Helpottaa omien työaikojen joustavaa suunnittelua työaikapankkien avulla

– Työllisyys- ja kasvusopimuksen pohjalta liitot solmineet alakohtaisiin TES:iin työaikapankkien käytön.

 

Turvata pätkätyöläisille oikeuden lomaan

– Vuosilomalain laajempi uudistaminen jää tuleville hallituksille.

– Laajempi työaikalainsäädännön tarkastelu jää tuleville hallituksille.

 

Takuupalkan ja paremman työsuhdeturvan vuokratyöntekijöille; työehtojen valvonnan kuntoon

– Määräaikaisten ja vuokratyöntekijöiden tiedonsaantioikeutta parannettu työsopimuslain ja tilaajavastuulain muutoksilla.

– Vuokratyödirektiivin toimeenpano: Vapautuvista työpaikoista ilmoittaminen, oikeus käyttäjäyrityksen palveluihin, vähimmäistyöehtojen täsmentäminen.

– Raamisopimukseen 2011 perustuva oikeus saada tietoa vuokratyön käytön perusteesta sekä määräaikaisuuden kestosta.

 

Sosialidemokraatit eivät halunneet:

 

Nostaa lakisääteistä eläkkeen alaikärajaa

– Nousemassa seuraavalla hallituskaudella.

 

Kahden kerroksen työmarkkinoita

– Yhdenvertaisia työehtoja edistetty kansallisella, EU- ja globaalilla tasolla.

 

Luopua yleissitovista työehtosopimuksista

– Yleissitovuus säilyy.

 

Kiristää työn verotusta

– Työn verotus kiristyi, kun ansiotuloverotuksen inflaatiotarkistuksia jätettiin tekemättä. Suurituloisten ansiotuloveroa (yli 70 000 €/vuosi) on korotettu muita ryhmiä enemmän.