Nuoria kävelee kadulla

Tekoja tulevaisuuslinjalla

Me haluamme, että suomalaisten arki on sujuvaa ja onnellista. Että jokainen lapsi ja nuori saa laadukasta koulutusta ja jokainen ikäihminen turvaa ja hoivaa. Me haluamme, että Suomi on jokaiselle hyvä paikka elää, opiskella ja tehdä työtä.

Lupasimme vaaleissa muutosta. Sosialidemokraattien johdolla politiikan suunta on nyt muuttunut: Me rakennamme suomalaista yhteiskuntaa oikeudenmukaisemmaksi, reilummaksi ja inhimillisemmäksi – päätös kerrallaan.

JO TOTEUTUNEET

 

Pienimpien eläkkeiden korotus

Hallitus teki pienimpiin eläkkeisiin tasokorotukset 1.1.2020 alkaen. Korotukset koskivat takuueläkettä ja kansaneläkettä hyödyttäen yli 600 000 suomalaista.

 

Aktiivimallin purkaminen

Hallitus on kumonnut aktiivimallin 1.1.2020 alkaen. Aktiivimallin leikkurit eivät vaikuta työttömyysetuuteen, jota maksetaan ajalta 1.1.2020 jälkeen.

 

Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen palautettu

Marinin hallitus palautti perheiden subjektiivisen oikeuden varhaiskasvatukseen, jonka Sipilän hallitus aikaisemmin perui. Uusi laki astui voimaan 1.8.2020

 

Perusturvan parantaminen

Hallitus korotti perusturvaetuuksia 1.1.2020 alkaen. Perusturvaetuuksiin kuuluvat mm. kuntoutusraha, sairaus- ja vanhempainpäiväraha sekä työttömyysturvan peruspäiväraha ja työmarkkinatuki.

 

0,7 hoitajamitoituksen kirjaaminen lakiin

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen sitovasta 0,7 hoitajan mitoituksesta. Uudistus astuu voimaan 1.10.2020 siirtymäajalla, jonka aikana mitoitus nousee asteittain kohti 0,7 tavoitetasoa. 1.10.2020 alkaen sitova mitoitus on 0,5 hoitajaa potilasta kohti, 2021 alusta 0,55 jne. 0,7 hoitajan taso saavutetaan 1.4.2023.

 

Kotihoidon työn helpottaminen

Kotihoidon henkilökunnan pysäköintiä helpotettiin uudessa tieliikennelaissa 1. kesäkuuta 2020 alkaen. Näin asiakastyöhön jää enemmän aikaa, kun kotihoidon työaika ei enää kulu parkkipaikan etsimiseen, vaan auton voi pysäköidä ilmaiseksi kunnan paikoitusalueella.

 

Ilmastonmuutoksen torjunta ja oikeusvaltioperiaate EU:n monivuotisen rahoituskehyksen ja elpymisvälineen ytimessä

Hallitus on edistänyt Suomen tavoitteita neuvotteluissa EU:n monivuotisesta budjetista sekä unionin yhteisestä elpymisvälineestä. Suomen tavoitteiden mukaan esimerkiksi oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on nyt ensimmäistä kertaa kirjattu unionilta saatavan rahoituksen ehdoksi. Samoin 30% elpymisvälineestä sekä rahoituskehyksestä käytetään ilmastonmuutoksen torjuntaan.

 

Oppivelvollisuus pitenee ja toisen asteen koulutus muuttuu maksuttomaksi

Hallituksen esitys oppivelvollisuuden laajentamisesta toiselle asteelle hyväksyttiin 15.12.2020. Oppivelvollisuus laajenee 18-ikävuoteen ja toisen asteen koulutus muuttuu aidosti maksuttomaksi.

 

Perusopetuksen laatuun panostetaan

Oikeus oppia -kehittämisohjelman tavoitteena on kaventaa ja ennaltaehkäistä peruskoulua käyvien oppilaiden oppimiseroja, vahvistaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea ja kehittää lukutaitoa. Lähikoulun asemaa vahvistetaan, opetuksen ryhmäkokoja pienennetään ja rahoitusta uudistetaan siten, että se tukee koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista. Perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelmaan varataan yhteensä 180 miljoonaa euroa vuosille 2020-2022.

 

Lisäresursseja ammatilliseen koulutukseen

Koulutukseen ja osaamiseen panostaminen on välttämätöntä lasten ja nuorten tulevaisuuden ja koko Suomen menestyksen kannalta. Me haluamme nostaa Suomen osaamistasoa. Ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin on varattu yhteensä 80 miljoonan euron lisämääräraha.

 

Mahdollistetaan entistä useammalle korkeakoulutus

SDP:n ja hallitusohjelman tavoitteena on ollut mahdollistaa entistä useammalle korkeakoulutus nostamalla nuorisoikäluokkien korkeakoulututkinnon suorittamistavoite vähintään 50 prosenttiin. Hallitus on lisännyt aloituspaikkoja yhteensä 10 000 opiskelijalla.

 

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusta lisätään

Hallituksen vuoden 2020 talousarvioesityksen ja julkisen talouden suunnitelman mukaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusta lisätään pysyvästi vuosina 2020-2023.  Yliopistojen perusrahoitusta vahvistetaan 40 miljoonalla eurolla ja ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta 20 miljoonalla eurolla vuodesta 2020.

 

Torjutaan harmaata taloutta laajalla toimenpideohjelmalla

Valtioneuvosto hyväksyi 11.6.2020 harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian ja toimenpideohjelman vuosille 2020–2023. Harmaan talouden torjunnassa keskitytään ennaltaehkäisyyn, tietojensaannin parantamiseen ja viranomaisyhteistyöhön. Toimenpideohjelman tavoitteena on tiivistää viranomaisten yhteistyötä ja kehittää sen vaikuttavuutta muun muassa pimeän työn, henkilöllisyyksien väärinkäytösten ja elintarvikepetosten torjunnassa.

 

Oikeudenmukaista veropolitiikkaa

Vuoden 2020 budjettiin sisältyy ansiotuloveron alennus 200 miljoonalla, solidaarisuusveron jatko sekä ansiotasoindeksin mukaiset noin 500 miljoonan euron veronalennukset.

 

Kansallisen mielenterveysstrategia

Mielenterveysstrategian laatimiseen ja mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamiseen on varattu 60 miljoonaa euroa vuosille 2020–2022 ja 18 miljoonaa euroa vuodesta 2023 lukien pysyvästi peruspalveluiden valtionosuuksiin. Toimenpiteiden yhteydessä mm. parannetaan lyhytterapioiden saatavuutta. Lisäksi terapiaan pääsyä ja mielenterveyspalveluita parannetaan Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman ja hoitotakuun tiukentamisen kautta.

TULOSSA!

 

Asiakasmaksulaki

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulakia uudistetaan. Tavoitteena on parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta ja oikea-aikaisuutta poistamalla hoidon esteitä. Hallitus antoi asiasta esityksen eduskunnalle 17.9.2020. Hallituksen esitysluonnoksessa maksuttomuus laajenee ja muita maksuja kohtuullistetaan. Uudistuksen myötä asiakasmaksut laskisivat liki miljoonalla suomalaisella.

 

Perhevapaauudistus

Hallituksen perhevapaamalli julkaistiin 5.2.2020. Malli parantaisi lapsiperheiden asemaa ja toisi esimerksiksi yksinhuoltajaperheet samalle viivalle kahden vanhemman perheiden kanssa. Uusi malli tulee voimaan aikaisintaan vuonna 2021.

 

Raidehankkeet

Suomi sai merkittävän potin EU rahoitusta raidehankkeiden edistämiseen. Rahoitusta saivat Turun tunnin juna, Espoon kaupunkiradan rakennussuunnittelu, Pasila-Riihimäki-radan parantaminen, Kouvolan, Kotkan ja Haminan välisen raideyhteyden parantaminen sekä raideliikenteen kehittäminen välillä Oulu-Laurila-Tornio-Haaparanta. Yhteensä rahaa saatiin tällä hakukierroksella 58,3 miljoonaa euroa

 

Sote-uudistus

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudistus etenee sosiaali- ja terveysministeri Krista Kiurun johdolla. Meille sosialidemokraateille uudistuksessa tärkeintä on ihmisten hyvinvoinnin parantaminen ja yhdenvertaiset, toimivat palvelut ympäri Suomen. Hallituksen esitysluonnos on lausuntokierroksella ja lakipaketti on tarkoitus tuoda Eduskuntaan vielä loppuvuodesta 2020.

 

Taksilain korjaussarja

Hallitus on käynnistänyt työn taksilain muuttamiseksi. Sipilän hallituksen 2018 uudistama taksilaki purki alan sääntelyä rajusti ja keräsi paljon kritiikkiä. Hallitus pyrkii uudistuksella palauttamaan kuluttajien luottamusta alan toimintaa kohtaan ja torjumaan harmaata taloutta. Hallituksen esitys taksilain muuttamisesta on tarkoitus antaa Eduskunnalle syksyllä 2020.

 

(Sivusto päivitetty 14.11.2020)