SDP:n linjauksia SOTE-valmisteluun

12:40

Tiivistelmä

 • Sote-palveluiden järjestäminen ja tuottaminen siirretään riittävän suurille itsehallinnollisille alueille, sote-kunnille.
 • Palveluiden järjestämistä ja tuottamista ei eroteta toisistaan, vaan pääosassa säilyy julkinen tuotanto, jota yksityinen ja kolmas sektori täydentävät.
 • Ratkaisut vahvistavat palveluintegraatiota ja hoitoketjuja vähentäen asiakkaan pompottelua, sekä kohdentaa julkiset varat sinne, missä niitä tarvitaan.
 • Turvataan sote-palveluiden riittävä rahoitus sekä puretaan terveydenhuollon monikanavarahoitus.
 • Palvelut järjestetään ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi, ei markkinoiden luomiseksi tai taloudellisen voiton tavoittelemiseksi.

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tarve

 • Ihmisten pitää saada arjessaan tarvitsemat julkiset palvelut helposti ja laadukkaasti.

Tällä hetkellä kuitenkin:

 • Terveys- ja hyvinvointierot ovat liian suuria ja kasvussa.
 • Terveydenhuollossa on jonoja ja riittävää hoitoa ei aina saa kohtuullisessa ajassa.
 • Sosiaalipalveluita ei saa riittävän ajoissa ja tarpeen mukaan, mm. lastensuojelussa ja vanhuspalveluissa on aukkoja.
 • Palvelujärjestelmä on hajanainen eikä kaikilta osin riittävän vaikuttava.
 • Palvelujärjestelmä on alueellisesti eriarvoinen. Monella kunnalla omat voimavarat eivät riitä palveluiden tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen.
 • Monikanavainen rahoitusjärjestelmä asettaa vääriä kannusteita ja johtaa osaoptimointiin.
 • Rahoituspohja uhkaa heikentyä väestörakenteen muutoksen seurauksena.

 

SDP:n sote-linjausten periaatteita

 • Ihmisten palvelukokonaisuuden on oltava sujuva. Tämä edellyttää sosiaali- ja terveyspalveluiden saumatonta yhteensovittamista.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet on perusteltua uudistaa, mutta niin, että nykyisen järjestelmän hyvät puolet säilyvät. Keskitytään siis korjaamaan se, mikä on korjaamisen tarpeessa.
 • Jo tehtyä lainvalmistelua ja valmistelutyötä alueilla pitää hyödyntää. Näin mitään ei tarvitse aloittaa nollasta vaan saadaan hyvä uudistus käyntiin tehokkaasti ja käytännönläheisesti.
 • Uudistus siis toteutetaan hyödyntäen mahdollisimman paljon jo olemassa olevaa lainsäädäntöä sekä toiminta- ja hallintomalleja.

 

SDP:n sote-linjausten ydinkohdat

Palveluiden järjestäminen

 • Sote-palveluiden järjestäminen siirretään sote-kunnille. Ne ovat perustuslain 121 § 4 momentissa tarkoitettuja kuntaa suurempia itsehallintoalueita samoin kuin hallituksen kaavailemat maakunnat.
 • Erona maakuntiin sote-kunnat keskittyvät ainakin ensi vaiheessa nimenomaan sote-palveluiden järjestämiseen, eikä niille siirretä laaja-alaisesti eri tehtäviä.
 • Sote-kunnille valitaan oma valtuusto suoralla vaalilla.
 • Sote-kunnille valmistellaan oma verotusoikeus. Verotuksen myötä sote-kuntien on ensisijaisesti katettava itse alijäämänsä, jolloin niille tulee vastuu omasta taloudestaan ja kannustimet taloudelliseen tehokkuuteen. Sote-kuntien välisiä eroja taloudellisissa voimavaroissa tasataan valtionosuuksin ja verotulojen tasauksen kautta.
 • Rahoituksen riittävä taso turvataan.
 • Sote-kunnat rahoittavat toimintaansa myös asiakasmaksuilla. Asiakasmaksuja ei tule korottaa nykyisestä ja perusterveydenhuollon vastaanottomaksuista luovutaan.
 • Sote-kunnat hyödyntävät uusinta teknologiaa ja yhteisiä tietojärjestelmiä. Näin parannetaan tiedonkulkua, vältetään turhaa työtä ja päällekkäisyyksiä. Näin asiakkaiden palvelut voidaan järjestää mahdollisimman jouhevasti ja palveluketjut toteuttaa yhtenäisinä.
 • Erityisen vaativan tason palvelut järjestetään sote-kunnista muodostuvilla viidellä yhteistyöalueella. Alueen muodostavat sote-kunnat sopivat järjestämisen käytännöistä ja yksityiskohdista.

Palveluiden tuottaminen

 • Sote-kunnalla on päätösvalta palveluiden tuottamisesta. Sote-kunnat tuottavat palveluita pääosin itse julkisena toimintana, voivat hankkia niitä ostopalveluina yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta, sekä hyödyntää ulkopuolista tuotantoa mm. käyttämällä palveluseteleitä ja henkilökohtaista budjettia.
 • Sote-kunta tekee tiivistä yhteistyötä alueensa kuntien kanssa ja voi päättää palveluiden hankkimisesta sopimuksella myös kuntien tuottamina tai toisilta sote-kunnilta.
 • Kuntien rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on merkittävä. Onnistuakseen se vaatii kunnan eri toimijoiden tiivistä yhteistyötä sekä yhteistyötä sote-kunnan kanssa.
 • Järjestöillä on merkittävä rooli sote-palveluissa ja ennaltaehkäisyssä. Järjestöjen tekemää työtä vahvistetaan ja kehitetään ja tähän turvataan riittävät resurssit.
 • Asiakkaan valinnanvapautta lisätään hyödyntämällä palveluseteliä ja henkilökohtaista budjettia, sekä tuottamalla ihmisille lisää tietoa eri vaihtoehdoista, hoitoon pääsystä, laadusta, saatavuudesta ja vaikuttavuudesta.
 • Asiakkaan kuluttajansuoja julkisesti rahoitetuissa yksityisen tuottamissa palveluissa varmistetaan.
 • Käyttäjien osallisuutta palveluiden asiakkaina ja niiden kehittämisessä vahvistetaan.
 • Julkisrahoitteisia sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavien yksityisten toimijoiden yritys- ja yhteiskuntavastuusta sekä tätä koskevien riittävien tietojen julkaisemisvelvollisuudesta säädetään erikseen.

 

SDP:n SOTE-malli pähkinänkuoressa

SDP:n sote-askelmerkit tulevalle vaalikaudelle

SDP:s sote-lösning

SDP:n linjaukset sote-valmisteluun (.pptx)