Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n linjauksia SOTE-valmisteluun

12:40

Tiivistelmä

 • Sote-palveluiden järjestäminen ja tuottaminen siirretään riittävän suurille itsehallinnollisille alueille, sote-kunnille.
 • Palveluiden järjestämistä ja tuottamista ei eroteta toisistaan, vaan pääosassa säilyy julkinen tuotanto, jota yksityinen ja kolmas sektori täydentävät.
 • Ratkaisut vahvistavat palveluintegraatiota ja hoitoketjuja vähentäen asiakkaan pompottelua, sekä kohdentaa julkiset varat sinne, missä niitä tarvitaan.
 • Turvataan sote-palveluiden riittävä rahoitus sekä puretaan terveydenhuollon monikanavarahoitus.
 • Palvelut järjestetään ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi, ei markkinoiden luomiseksi tai taloudellisen voiton tavoittelemiseksi.

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tarve

 • Ihmisten pitää saada arjessaan tarvitsemat julkiset palvelut helposti ja laadukkaasti.

Tällä hetkellä kuitenkin:

 • Terveys- ja hyvinvointierot ovat liian suuria ja kasvussa.
 • Terveydenhuollossa on jonoja ja riittävää hoitoa ei aina saa kohtuullisessa ajassa.
 • Sosiaalipalveluita ei saa riittävän ajoissa ja tarpeen mukaan, mm. lastensuojelussa ja vanhuspalveluissa on aukkoja.
 • Palvelujärjestelmä on hajanainen eikä kaikilta osin riittävän vaikuttava.
 • Palvelujärjestelmä on alueellisesti eriarvoinen. Monella kunnalla omat voimavarat eivät riitä palveluiden tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen.
 • Monikanavainen rahoitusjärjestelmä asettaa vääriä kannusteita ja johtaa osaoptimointiin.
 • Rahoituspohja uhkaa heikentyä väestörakenteen muutoksen seurauksena.

 

SDP:n sote-linjausten periaatteita

 • Ihmisten palvelukokonaisuuden on oltava sujuva. Tämä edellyttää sosiaali- ja terveyspalveluiden saumatonta yhteensovittamista.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet on perusteltua uudistaa, mutta niin, että nykyisen järjestelmän hyvät puolet säilyvät. Keskitytään siis korjaamaan se, mikä on korjaamisen tarpeessa.
 • Jo tehtyä lainvalmistelua ja valmistelutyötä alueilla pitää hyödyntää. Näin mitään ei tarvitse aloittaa nollasta vaan saadaan hyvä uudistus käyntiin tehokkaasti ja käytännönläheisesti.
 • Uudistus siis toteutetaan hyödyntäen mahdollisimman paljon jo olemassa olevaa lainsäädäntöä sekä toiminta- ja hallintomalleja.

 

SDP:n sote-linjausten ydinkohdat

Palveluiden järjestäminen

 • Sote-palveluiden järjestäminen siirretään sote-kunnille. Ne ovat perustuslain 121 § 4 momentissa tarkoitettuja kuntaa suurempia itsehallintoalueita samoin kuin hallituksen kaavailemat maakunnat.
 • Erona maakuntiin sote-kunnat keskittyvät ainakin ensi vaiheessa nimenomaan sote-palveluiden järjestämiseen, eikä niille siirretä laaja-alaisesti eri tehtäviä.
 • Sote-kunnille valitaan oma valtuusto suoralla vaalilla.
 • Sote-kunnille valmistellaan oma verotusoikeus. Verotuksen myötä sote-kuntien on ensisijaisesti katettava itse alijäämänsä, jolloin niille tulee vastuu omasta taloudestaan ja kannustimet taloudelliseen tehokkuuteen. Sote-kuntien välisiä eroja taloudellisissa voimavaroissa tasataan valtionosuuksin ja verotulojen tasauksen kautta.
 • Rahoituksen riittävä taso turvataan.
 • Sote-kunnat rahoittavat toimintaansa myös asiakasmaksuilla. Asiakasmaksuja ei tule korottaa nykyisestä ja perusterveydenhuollon vastaanottomaksuista luovutaan.
 • Sote-kunnat hyödyntävät uusinta teknologiaa ja yhteisiä tietojärjestelmiä. Näin parannetaan tiedonkulkua, vältetään turhaa työtä ja päällekkäisyyksiä. Näin asiakkaiden palvelut voidaan järjestää mahdollisimman jouhevasti ja palveluketjut toteuttaa yhtenäisinä.
 • Erityisen vaativan tason palvelut järjestetään sote-kunnista muodostuvilla viidellä yhteistyöalueella. Alueen muodostavat sote-kunnat sopivat järjestämisen käytännöistä ja yksityiskohdista.

Palveluiden tuottaminen

 • Sote-kunnalla on päätösvalta palveluiden tuottamisesta. Sote-kunnat tuottavat palveluita pääosin itse julkisena toimintana, voivat hankkia niitä ostopalveluina yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta, sekä hyödyntää ulkopuolista tuotantoa mm. käyttämällä palveluseteleitä ja henkilökohtaista budjettia.
 • Sote-kunta tekee tiivistä yhteistyötä alueensa kuntien kanssa ja voi päättää palveluiden hankkimisesta sopimuksella myös kuntien tuottamina tai toisilta sote-kunnilta.
 • Kuntien rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on merkittävä. Onnistuakseen se vaatii kunnan eri toimijoiden tiivistä yhteistyötä sekä yhteistyötä sote-kunnan kanssa.
 • Järjestöillä on merkittävä rooli sote-palveluissa ja ennaltaehkäisyssä. Järjestöjen tekemää työtä vahvistetaan ja kehitetään ja tähän turvataan riittävät resurssit.
 • Asiakkaan valinnanvapautta lisätään hyödyntämällä palveluseteliä ja henkilökohtaista budjettia, sekä tuottamalla ihmisille lisää tietoa eri vaihtoehdoista, hoitoon pääsystä, laadusta, saatavuudesta ja vaikuttavuudesta.
 • Asiakkaan kuluttajansuoja julkisesti rahoitetuissa yksityisen tuottamissa palveluissa varmistetaan.
 • Käyttäjien osallisuutta palveluiden asiakkaina ja niiden kehittämisessä vahvistetaan.
 • Julkisrahoitteisia sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavien yksityisten toimijoiden yritys- ja yhteiskuntavastuusta sekä tätä koskevien riittävien tietojen julkaisemisvelvollisuudesta säädetään erikseen.

 

SDP:n SOTE-malli pähkinänkuoressa

SDP:n sote-askelmerkit tulevalle vaalikaudelle

SDP:s sote-lösning

SDP:n linjaukset sote-valmisteluun (.pptx)