SDP:n kesäristikko-kampanjan säännöt

SDP Kesäristikko-kampanjan (jäljempänä ”Kampanja”) järjestäjä on Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti rp. (jäljempänä ”Järjestäjä”). Kampanja järjestetään 11.6.-1.9. välisenä aikana.

Osallistuminen

Kampanjaan voi osallistua kampanja-aikana tähän tarkoitukseen kuuluvien internet-sivujen kautta.

Arvontaan saa osallistua vain omalla nimellä ja sähköpostiosoitteella. Osallistuminen edellyttää voimassaolevaa sähköpostiosoitetta.

Arvontaan osallistutaan täyttämällä ensin SDP:n Kesäristikko ja syöttämällä internet-sivuilla olevaan lomakkeeseen ristikon ratkaisusana. Järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista tai puutteellisista, asiattomista tai lukukelvottomista vastauksista. Mikäli ristikosta löytyy paino- tai jokin muu virhe, Järjestäjä ei ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista.

Kampanjaan voivat osallistua vähintään 18-vuotiaat Suomessa asuvat yksityishenkilöt, paitsi Järjestäjän henkilökunta tai heidän perheenjäsenensä. Kampanjan viimeinen osallistumispäivä on 1.9.2019 ellei toisin ilmoiteta. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa aikataulua perustellusta syystä. Mikäli kampanja keskeytetään ennenaikaisesti, palkinnot arvotaan keskeyttämiseen mennessä osallistuneiden kesken.

SDP:n Kesäristikko-kampanjan palkinto

Kaikkien kilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan pääpalkintona Matkapojat Oy:n 1000 euron matkalahjakortti. Palkinto arvotaan kampanja-ajan päätyttyä 2.9.2019. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi.

Palkintoehdot

Pääpalkinnon arvonnassa voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Mikäli pääpalkinnon voittajaa ei tavoiteta seitsemän (7) päivän kuluessa, lunastamaton voitto mitätöityy ja suoritetaan uusi arvonta.

Kesäristikko-voitot toimitetaan voittajille Kampanjassa annetuilla yhteystiedoilla.

Palkinnot toimitetaan postitse. Käyttämätöntä palkintoa tai sen osaa ei korvata eikä palkintoa voi muuttaa rahaksi tai muuksi tavaraksi. Järjestäjä ei vastaa mistään mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu osallistumisesta, palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä.

Järjestäjä maksaa palkinnoista lakisääteisen arpajaisveron. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen ja lunastukseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajien ja muiden palkinnon saajien nimet missä tahansa mediassa.

Henkilötietojen käsittely

Järjestäjä käsittelee osallistujien tietoja henkilötietolain mukaisesti. Henkilötiedot tallennetaan Järjestäjän rekisteriin. Yhteystietoja voidaan käyttää Järjestäjän suoramarkkinointiin. Osallistujan on mahdollista poistua rekisteristä osallistumisen jälkeen saamassaan sähköpostissa olevan linkin kautta. Kesäristikko-kampanjan oma tietosuojaseloste löytyy tältä sivulta sääntöjen jälkeen.

Järjestäjän tietosuojaselosteet ovat luettavissa täällä: https://sdp.fi/fi/tietosuoja-ja-evasteselosteet/

Muut ehdot

Järjestäjä ei kerää, säilytä eikä luovuta ulkopuolisille sellaisten kutsuttujen henkilötietoja, jotka eivät osallistu Kampanjaan. Järjestäjällä ja/tai toteuttajalla on kuitenkin oikeus tarkastella kaikkia osallistujien antamia tietoja ylläpitotarkoituksissa esimerkiksi mikäli tietojen antamiseen liittyy epäily väärinkäytöksestä tai sääntöjen rikkomisesta.

Kampanjaan osallistuminen on mahdollista yleisimpien internetselainten ja sähköpostiohjelmien kautta. Järjestäjä vastaa Kampanjan sisällöstä. Järjestäjä ei vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta internetyhteydessä tai yhteisöpalveluissa (esim. Facebook) tapahtuneista teknisistä muutoksista tai käyttökatkoksista. Järjestäjä ei myöskään vastaa osallistujan palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista tai osallistujan tahallisesta tai tahattomasti haitallisesta käyttäytymisestä, eikä näiden takia aiheutuneista vahingoista.

Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen hyväksymistä. Osallistumalla osallistuja hyväksyy nämä säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin. Toimenpiteeseen ja sen sääntöihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lain valintaa koskevat säännöt. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.

Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä kilpailusta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

Järjestäjä: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti rp, Siltasaarenkatu 18-20 C, 6. krs, 00530 Helsinki

 


 

Tietosuojaseloste

Tietosuojalaki 5.12.2018/1050

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti rp. Siltasaarenkatu 18-20 C, 6 krs. 00530 Helsinki. (09) 478 988. Y-tunnus: 0117005-2.

Yhteyshenkilö:

Palvelusuunnittelija Elisa Selinummi
elisa.selinummi@sdp.fi
Siltasaarenkatu 18-20 C, 6. krs.
00530 Helsinki

2. Henkilörekisterin nimi

SDP:n Kesäristikko-kampanjan henkilörekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
– kampanjaan ja SDP:hen liittyvä viestintä ja markkinointi (esimerkiksi uutiskirjeet, sähköpostiviestit, tekstiviestit)
– mielipidekyselyt

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

– etu- ja sukunimi
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

– henkilöltä itseltään internetin välityksellä

Rekisteriä voidaan jatkossa täydentää SDP-asiointisuhteeseen liittyvällä tiedolla kysymällä esimerkiksi mielipidettä.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekistereistä ei luovuteta henkilötietoja säännönmukaisesti sivullisille ilman rekisteröidyn erillistä suostumusta

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

9. Tarkistus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyillä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö pitää lähettää rekisterinpitäjälle, ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai pyytää poistamaan rekisteristä tarpeeton tieto ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Pyyntö tehdään kirjallisena tai lähettämällä allekirjoitettu pyyntökirje skannattuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilön sähköpostiin.