SDP Kuntavaalit 2021 Sanna Marin

SDP:n kuntavaaliohjelma selkosuomeksi

SDP:n kuntavaaliohjelma 2021 – Lyhennetty versio selkosuomeksi

Lataa selkokielinen kuntavaaliohjelma pdf-muodossa

***

 

PIDETÄÄN HUOLTA KUNNASTA. KUNTA PITÄÄ HUOLTA MEISTÄ.

Kunnissa päätetään asioista, jotka ovat osa arkista elämäämme joka päivä. Turvallinen arki muodostuu monista asioista.

Siihen kuuluvat kohtuulliset asumiskulut, päiväkoti, joka on lähellä ja liikenne, joka toimii hyvin.

Turvalliseen arkeen kuuluu myös se, että lääkäriin pääsee ilman, että pitää jonottaa.

Jokaisella tulee olla mahdollisuus vaikuttaa oman elämänsä ja yhteiskunnan kehitykseen.

 

Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia on osoittanut, että vahva hyvinvointivaltio on paras turva tulevissakin kriiseissä.

Me SDP:ssä haluamme varmistaa, että apua ja tukea on saatavilla jokaiselle silloin, kun sitä tarvitaan. Tärkeimmät hyvän ja turvallisen

arjen palvelut ja tuki ovat kunnissa. Pidetään siis kunnan palveluista hyvää huolta!

 

Tulevien vuosien aikana Suomen kunnat uudistuvat. Kun Sosiaali- ja terveysuudistus eli sote-uudistus toteutuu suomalaisten tasa-arvo paranee.

Samalla myös kuntien rooli ja tehtävät muuttuvat. Tavoittelemme kuntia, joissa ihmisten on turvallista elää.

Kun kuntien talous on kunnossa, niiden rahat riittävät palvelujen järjestämiseen.

Tavoitteenamme ovat kunnat, jotka huolehtivat myös ympäristöstään.

 

Politiikassa on kyse arvoista, mutta myös kyvystä hoitaa yhteisiä asioita. SDP:llä on osaamista hoitaa suomalaisten ja kuntien asioita.

Sitä olemme tehneet jo yli sadan vuoden ajan yhdessä sopimalla ja rakentamalla. Pidetään huolta kunnista, sillä kunnat pitävät huolta meistä.

 

PERHEILLE PARAS KOTIKUNTA

 

Perheille lisää tukea

Perheen hyvinvointi on SDP:lle tärkeää. Perheille on tarjottava riittävästi apua ja tukea. Päiväkotien ja koulujen ryhmäkoot on pidettävä pieninä.

Päiväkodeissa on myös oltava riittävä määrä henkilökuntaa. Neuvoloiden palveluita on laajennettava. Niiden on tuettava perheitä

koko lapsuuden ja nuoruuden ajan. Neuvolakäyntejä on oltava riittävästi. On myös lisättävä lapsiperheiden kotipalvelua.

 

Turvallinen lapsuus ja nuoruus

SDP haluaa taata jokaiselle nuorelle toisen asteen tutkinnon eli mahdollisuuden opiskella lukiossa tai ammattikoulutuksessa.

Siksi nykyinen hallitus tekee lukioista ja ammatillisesta koulutuksesta maksutonta. Koulun ja päiväkodin on oltava turvallinen ja terveellinen paikka.

Niiden sisäilmaongelmat on ratkaistava. On huolehdittava tilojen peruskorjauksista, rakennusten muusta ylläpidosta ja siivouksesta.

 

Kouluihin on valmisteltava toimenpideohjelma kiusaamisen estämiseksi.

Nuorisotakuulla jokaiselle nuorelle luodaan opiskelu- tai työpaikka. Kaikille on tarjottava mahdollisuus kesätöihin.

Yksikään nuori ei saa jäädä työkyvyttömäksi mielenterveyssyistä siksi, että apua ei ollut saatavilla.

 

Esteetön kunta

Kunnilla on oltava tontteja, joille voidaan rakentaa kohtuuhintaisia asuntoja. Tarvitsemme laadukkaita koteja, joihin on hyvät yhteydet joukkoliikenteellä, esimerkiksi busseilla tai junilla.

Kunnissa on tiloissa, asumisessa, liikkumisessa ja kaikessa suunnittelussa otettava huomioon esteettömyys.

 

Esteettömässä kunnassa kaikkien ihmisten on helppo osallistua toimintaan. Myös huonosti liikkuvan on päästävä mukaan kunnan järjestämään toimintaan.

On hyvä, että asuinalueilla elää erilaisia ihmisiä. Näin estetään eriytymistä ja eriarvoistumista. Lähiöiden kehittämiseen, palveluiden parantamiseen ja arjen turvallisuuteen on panostettava.

 

HYVINVOINTIA KAIKENIKÄISILLE

 

Hoitoa ja tukea jonottamatta

Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistetaan, jotta jokainen pääsee nopeammin hoitoon. Näin myös tasa-arvo ja kielelliset oikeudet toteutuvat.

Jokaista tuleekin pyrkiä palvelemaan hänen omalla kielellään. Tulevaisuudessa yhdellä yhteydenotolla tulee jokaisen saada kaikki apu, jota tarvitsee.

Asiakasmaksu ei saa estää kenenkään hoitoa.

 

On parannettava kuntien osaamista hankinnoissa. Erityisesti sosiaalipalvelujen hankinnan tulee perustua asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Kun sote-uudistus toteutuu, on panostettava siihen, että mielenterveys- ja päihdepalveluja  on saatavilla kaikille.

Kaikki eivät ole koronavirusepidemian aikana saaneet riittävästi hoito- ja kuntoutuspalveluja. Nämä puutteet on korjattava.

 

Pidetään kaikki mukana

Jokaisella on oikeus hyvään ja turvalliseen arkeen ja ihmisarvoiseen ikääntymiseen.

Hoitajamitoituksella eli sillä, että on riittävästi hoitajia, luodaan laadukkaampia vanhuspalveluita.

Seuraavaksi on varmistettava, että jokaiselle on tarjolla riittävästi kotihoidon ja ikääntyvien toimintakykyä ylläpitäviä palveluja.

 

Omaishoitajien työtä on tuettava paremmin. Omaishoidon kriteerit on oltava samalaisia koko maassa.

Myös omaishoidon tuen määrää on tarkistettava. Omaishoito ei saa johtaa palveluiden karsintaan, vaan palveluiden on tuettava omaishoitoa tehokkaasti.

 

Vammaisten oikeudet ja mahdollisuudet osallistua kaikkeen toimintaan on turvattava.

Tämän vuoksi tarvitaan esteettömiä julkisia tiloja ja vammaisten parempia mahdollisuuksia työllistyä.

Esteettömyyden on toteuduttava myös harrastustoiminnassa ja koulujen retkillä.

 

Monet suomalaiset asuvat yksin. Kuntien toiminnassa yksinasuvien tarpeet on huomioitava paremmin. Kun sosiaaliturvauudistus toteutetaan, siinä on parannettava yksinasuvien asemaa.

 

Liikunta, kulttuuri ja harrastukset kuuluvat kaikille

Liikunta- ja kulttuuripalvelut parantavat ihmisten hyvinvointia. Kulttuurin tulee olla kaikkien saavutettavissa.

Liikuntapaikkojen tulee olla esteettömiä ja lähellä kuntalaisia. Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus harrastaa.

 

SDP puolustaa sitä, että kirjastojen palveluiden käytöstä ei tarvitse maksaa.

Kirjastojen palveluiden tulee olla myös helposti saatavilla. Kirjaston tulee olla auki silloin, kun ihmisillä on mahdollisuus käydä siellä.

 

HYVÄ ELÄMÄ MYÖS TULEVAISUUDESSA, TYÖTÄ JA OSALLISUUTTA

 

Luodaan edellytykset työlle ja elinvoimalle

Kuntien hyvinvointi ja elinvoima syntyvät työstä ja yrittämisestä. Kuntien tärkeä tehtävä on luoda edellytyksiä uusien työpaikkojen syntymiselle niin maaseudulla kuin kaupungeissa.

 

Julkisissa hankinnoissa on tavoiteltava työllisyyttä ja laatua. Hankinnat on tehtävä siten, että niissä otetaan myös ympäristö ja lähialueen yritykset huomioon. Laadukkaat oppilaitokset varmistavat, että osaavaa työvoimaa on tarjolla yrityksille.

 

Sähköverkot ja muut elämiselle välttämättömät palvelut tulee järjestää niin, etteivät yksityiset sijoittajat voi nostaa kuntalaisten palveluiden hintaa ilman, että siitä on ajoissa ilmoitettu.

 

Kuntien veroilla ja riittävällä valtion rahoituksella taataan, että kunnissa voidaan itsenäisesti kehittää palveluja. Poikkeuksellisissa tilanteissa valtion on varmistettava kuntien peruspalvelujen rahoitus. Näin on tehty koronavirusepidemian aikana.

Kuntien verotusta on kehitettävä reilummaksi siten, että kaikilla kunnilla on aidosti mahdollisuus vaikuttaa rahoitukseensa.

 

Ei pakkoa, vaan palveluja työnhakuun

Uskomme ihmiseen ja jokaisen haluun osallistua yhteiskuntaan. Tuemme ihmisiä, kun he hakevat työtä.

Emme halua rangaista työttömyydestä. Tästä syystä kumosimme edellisen hallituksen niin sanotun aktiivimallin.

Työllisyyden hoidossa haluamme panostaa yksilölliseen tukeen, koulutukseen ja palveluihin.

Kunnille on annettava vahvempi rooli työllisyyspalveluissa. Tätä edistämme työllisyyden kuntakokeiluilla.

 

Kunnat ovat ilmastoratkaisijoita

Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2035.

Hiilineutraali yhteiskunta tuottaa ilmakehään vain sen verran hiilipäästöjä kuin se pystyy sitomaan niitä ilmakehästä.

Tavoitteisiin päästään yhdessä ja yhteisellä työllä. Kuntien tulee siirtyä pois öljylämmityksestä niissä kiinteistöissä, jotka ne omistavat.

Asuntojen siirtymistä fossiilittomiin lämmitysjärjestelmiin on tuettava.

Tämä tarkoittaa sitä, että asuntoja ei enää lämmitettäisi öljyllä, maakaasulla tai kivihiilellä.

Kuntien energiayhtiöt ovat avainasemassa, kun etsitään kestäviä ratkaisuja tuottaa lämpöä ja sähköä.

 

Liikenteen ja liikkumisen kehittämisessä on panostettava joukkoliikenteeseen, pyöräilyn ja kävelyyn. Näin lisäämme tapoja liikkua, jotka eivät tuota haittoja ilmastolle.

 

Vaikutusmahdollisuuksia arkeen

Kuntalaisilla on oikeus osallistua kotikuntansa kehittämiseen. Heillä on oikeus osallistua myös omaan elinympäristöönsä vaikuttavien

päätösten valmisteluun. Kuntalaisaloitetta on kehitettävä. Aloitteiden tulee päätyä valtuustoon keskusteltavaksi.

Näin kuntalaisten äänen kuuluminen on entistä paremmin mahdollista. Nuorisovaltuuston sekä vammais- ja vanhusneuvostojen rooli on tärkeä.

 

Rakennamme kestäviä kuntia, joiden päätöksenteko on demokraattista.

Kunnat ovat luotettavia kumppaneita niin asukkaille kuin elinkeinoelämällekin.

 

Pidetään huolta kunnasta. Kunta pitää huolta meistä.