Hei ulkosuomalainen! Tiesitkö, että tällä kertaa voit äänestää myös kirjeäänestyksellä?

Suomessa otetaan käyttöön kirjeäänestys ulkomailta kevään 2019 eduskuntavaaleista alkaen. Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ja muut vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut saavat oikeuden äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle.

Näin kirjeäänestys toimii:

Tilaa materiaali
Kirjeäänestyksessä äänioikeutettu vastaa itse siitä, että hän tilaa kirjeäänestykseen tarvittavat asiakirjat oikeusministeriön tilauspalvelusta riittävän ajoissa. Tilauksen voit tehdä jo nyt. Tilauksen tekemisessä saa käyttää avustajaa.

Tilaamalla kirjeäänestysasiakirjat äänioikeutettu ilmaisee haluavansa äänestää kirjeitse kyseisissä vaaleissa. Tilauksessa tulee ilmoittaa äänioikeutetun nimi, henkilötunnus sekä ulkomailla oleva postiosoite, johon kirjeäänestysasiakirjat lähetetään. Osoite voi olla myös muu ulkomailla oleva tilapäinen osoite, jos äänioikeutettu on vaalien aikaan muualla kuin vakituisessa asuinpaikassaan.

Kirjeäänestysasiakirjoja ei voi tilata Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen.

Kirjeäänestysasiakirjat on helpointa tilata sähköisen tilauspalvelun kautta. Äänioikeutettu saa sähköisen tilauspalvelun kautta tehdystä tilauksesta kuittauksen sähköpostitse, jos hän antaa tilauksen yhteydessä sähköpostiosoitteensa.

Vaihtoehtoisesti äänioikeutettu voi myös tilata kirjeäänestysasiakirjat postitse tai sähköpostitse. Asiakirjoja ei ole mahdollista tilata puhelimitse. Asiakirjojen tilaus tehdään täyttämällä seuraava lomake joko sähköisesti tai käsin: Tilauslomake

Tilaus lähetetään osoitteeseen kirjeaanestys@vaalit.fi .

Sähköpostitilauksiin oikeusministeriö suosittelee käyttämään salatun sähköpostin Turvaposti-sovellusta: https://turvaposti.om.fi/.

Postitse asiakirjatilauksen voi lähettää seuraavaan osoitteeseen:
Grano Oy/Oikeusministeriön kirjeäänestyksen asiakaspalvelu
Kuortaneenkatu 1
00520 Helsinki
Finland

Äänestä

Kirjeäänestysasiakirjat tilanneelle äänioikeutetulle lähetetään hänen antamaansa osoitteeseen kirjeäänestyskuori, joka sisältää seuraavat asiakirjat:

  • äänestyslippu,
  • kirjeäänestyksen vaalikuori, johon äänestyslippu suljetaan,
  • kirjeäänestyksen lähetekirje, joka äänestäjän tulee täyttää,
  • kirjeäänestyksen lähetekuori, johon vaalikuori ja lähetekirje suljetaan ja
  • oikeusministeriön laatimat äänestysohjeet.

Äänestää voi, kun vaaleissa ehdolla olevien ehdokasnumerot on vahvistettu. Äänioikeutetun tulee itse selvittää sen ehdokkaan ehdokasnumero, jota hän haluaa äänestää. Ehdokasnumerot vahvistetaan noin kuukautta ennen vaalipäivää. Ehdokastiedot ovat nähtävillä esimerkiksi vaalit.fi-sivuilla.

Äänestämisessä tulee noudattaa kirjeäänestysmateriaalin mukana tulevia äänestysohjeita. Ensin äänestäjä merkitsee äänestyslippuun ehdokkaansa numeron ja sulkee lipun kirjeäänestyksen vaalikuoreen. Tämän jälkeen hän täyttää huolellisesti kirjeäänestyksen lähetekirjeen ja allekirjoittaa sen.

Kirjeäänestyksessä äänestäjä itse vastaa siitä, että hän täyttää äänestyslipun ja sulkee sen vaalikuoreen vaalisalaisuutensa ja vaalivapautensa säilyttäen. Äänestäjän on allekirjoitettava lähetekirjeessä tätä koskeva vakuutus. Äänestäjän tulee hankkia paikan päälle kaksi todistajaa, jotka allekirjoittavat lähetekirjeeseen todistuksen siitä, että äänestys on tapahtunut vaalisalaisuus säilyttäen ja vaalivapautta kunnioittaen. Todistajien tulee olla 18 vuotta täyttäneitä, mutta todistajana ei voi toimia äänestäjän puoliso, lapsi tai vanhempi eikä myöskään kyseisissä vaaleissa ehdokkaana oleva tai tämän läheinen. Todistajien ei tarvitse olla Suomen kansalaisia.

Palauta

Äänestyksen lopuksi äänestäjä sulkee vaalikuoren ja lähetekirjeen kirjeäänestyksen lähetekuoreen siten, että lähetekuoren ikkunasta näkyy sen kunnan keskusvaalilautakunnan nimi ja osoite, johon kuori lähetetään.

Äänestäjän tulee postittaa vaalikuoreen suljettu äänestyslippu ja lähetekirjeen sisältävä lähetekuori Suomeen sen kunnan keskusvaalilautakunnalle, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen äänioikeuskunnakseen. Äänestäjän täytyy itse selvittää tämä kunta. Jos äänestäjä on saanut postissa äänioikeusilmoituksen, hän voi joko kopioida siitä oikean keskusvaalilautakunnan nimen ja osoitteen tai liittää koko ilmoituksen mukaan lähetekuoreen siten, että äänioikeusilmoituksessa oleva keskusvaalilautakunnan osoite näkyy lähetekuoren ikkunasta. Jos äänioikeusilmoitusta ei ole, äänestäjä voi tiedustella omaa kuntaansa esimerkiksi oikeusministeriön tai Väestörekisterikeskuksen palvelupuhelimista.

Äänestäjän tulee varustaa lähetekuori riittävällä määrällä postimerkkejä. Lähetekuoren postimaksua ei siis ole maksettu valmiiksi. Lopuksi äänestäjä postittaa lähetekuoren Suomeen normaaliin tapaan antamalla sen asuin- tai oleskeluvaltion postilaitoksen kuljetettavaksi. Äänestäjä voi halutessaan lähettää kuoren kirjattuna lähetyksenä, mutta se ei ole välttämätöntä. Lähetekuorta ei saa postittaa Suomesta, vaan se on ehdottomasti lähetettävä ulkomailta. Jos tämä ei käy ilmi kuoresta, ääni voidaan jättää huomiotta. Postittamisen vaihtoehtona äänestäjä voi käyttää myös haluamaansa kansainvälistä kuriiripalvelua.

Kirjeäänen on oltava perillä oikeassa keskusvaalilautakunnassa viimeistään vaalipäivää edeltävänä perjantaina ennen kello 19.

Voit tutustua kirjeäänestämiseen myös tämän videon avulla. 

Huomioon otettavaa kirjeäänestyksestä

Kun äänestäjä on postittanut kirjeäänestyksen lähetekuoren Suomeen, ääni on annettu, eikä hän voi enää kyseisissä vaaleissa äänestää esimerkiksi edustustossa tai vaalipäivänä Suomessa. Kirjeitse annettu ääni on siis samaan tapaan lopullinen kuin muutkin äänestysmuodot, eikä sitä voi korvata myöhemmin.

Muutenkin kirjeäänestyksessä pätevät samat säännöt kuin vaaliviranomaisten edessä äänestämisessä. Esimerkiksi toisen nimissä tai useampaan kertaan äänestäminen on säädetty rikoslaissa rangaistavaksi samoin kuin toisen henkilön äänestämiseen vaikuttaminen uhkauksella tai väkivallalla.

Varmista, että osoitetietosi ovat ajan tasalla

Väestörekisterikeskus lähettää ilmoituskortin äänioikeudesta kaikille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Ilmoituskortti lähetetään noin puolitoista kuukautta ennen vaalipäivää. Ilmoituskortista näet helposti osoitteen (oman kuntasi keskusvaalilautakunnan osoite), johon sinun tulee palauttaa kirjeäänesi. Varmista siis jo hyvissä ajoin, että yhteystietosi ovat oikein väestötietojärjestelmässä.

Kaikki kirjeäänestämisestä täältä.  

Äänioikeutettu voi äänestää ulkomailla myös näin:

Äänestäminen edustustossa
Ulkomaan yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina ovat valtioneuvoston asetuksella määrätyt Suomen edustustot ja niiden toimipaikat (jatkossa edustustot). Niissä voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu, esimerkiksi ulkosuomalainen, mutta myös lomamatkalla, töissä tai opiskelemassa oleva. Monet ulkomaan ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna kaikkina neljänä ennakkoäänestyspäivänä. Kuitenkin jotkut paikat voivat olla auki lyhyemmänkin ajan.

Laivaäänestys
Ulkomailla olevissa suomalaisissa laivoissa järjestetään ns. laivaäänestys laivan henkilökunnalle. Laivaäänestys voidaan aloittaa jo 18. päivänä ennen vaalipäivää, mutta se lopetetaan samaan aikaan kuin edustustoäänestys eli 8. päivänä ennen vaalipäivää. Laivaäänestyksessä saa äänestää vain laivan henkilökunta.

Ohjeistukset Oikeusministeriön vaalit.fi -sivustolta.