Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

INHIMILLINEN, TASA-ARVOINEN JA REILU SUOMI – MEILLÄ TAITAA OLLA SAMA SUUNTA

Näissä vaaleissa päätämme yhdessä Suomen suunnan.

SDP:N TULEVAISUUSLINJA rakentuu työstä ja kasvusta, ekologisesti kestävästä kehityksestä ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. On jälleen aika rakentaa Suomesta maa, joka on inhimillinen, tasa-arvoinen ja reilu.

INHIMILLISESSÄ SUOMESSA jokainen ihminen tulee palkallaan toimeen ja kaikista pidetään huolta. Tasa-arvoisessa Suomessa jokaisella on mahdollisuus kouluttautua ja tavoitella unelmiaan iästä, elämäntilanteesta tai tulotasosta riippumatta. Reilussa Suomessa niin ihmiset kuin luonto voivat hyvin.

NYT ON RYHDYTTÄVÄ TÖIHIN. Meidän on korjattava sitä, mikä on rikki. Kehitettävä sitä, mikä täytyy tehdä paremmin. Uudistettava sitä, mikä on vanhentunut. Suomi on aina ennenkin kyennyt uudistumaan, ja se on tehty yhdessä sopimalla. Tätä linjaa sosialidemokraatit haluavat jatkaa.

ME SUOMALAISET OLEMME NYT VALINNAN EDESSÄ. Valitsemmeko nykylinjan, jossa Suomen menestystekijät – tasa-arvoiset mahdollisuudet, pienet tuloerot, yhdessä sopiminen, huolellinen lainvalmistelu ja korkea hyvinvoinnin taso – on alettu leimata rasitteiksi? Vai valitsemmeko tulevaisuuslinjan, jossa panostetaan osaamiseen ja koulutukseen, edistetään reilua työelämää ja luodaan luottamusta tulevaan. Tulevaisuuslinjan, jossa kaikki pidetään mukana.

SDP:N VALINTA ON SELVÄ. Otetaan yhdessä suunta kohti inhimillisempää, tasa-arvoisempaa ja reilumpaa Suomea. Suomea, jossa huomenna on paremmin kuin tänään.

Meillä taitaa olla sama suunta.


Vaaliteemat 2019

Voit tutustua vaalikärkiimme alapuolelta löytyvällä työkalulla. Valitse haluamasi pääteema ja suodata hakua myös alateemojen osalta. Tutustu tavoitekortteihin ja merkkaa sydäntä klikkaamalla suosikkisi. Klikkaa kortti auki lukeaksesi enemmän, ja jaa suosikkisi sosiaalisessa mediassa!

Tutustu ja lataa itsellesi vaalitavoitteidemme laaja versio Tulevaisuuslinja – SDP:n vaalitavoitteita ja muutoksen suunta 2030 (pdf).

Työtä ja kasvua

Suomalainen hyvinvointivaltio on menestystarina. Suomen menestystarina voi jatkua myös tulevaisuudessa, kun huolehdimme työn ja kasvun edellytyksistä: laadukkaasta koulutuksesta, osaavasta työvoimasta sekä elinvoimaisesta tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta. Tarvitsemme tulevaisuusinvestointeja, jotka vahvistavat talouden ja työllisyyden kasvun edellytyksiä sekä julkisen talouden kestävyyttä pitkällä aikavälillä.

SDP:n tavoitteena on työelämä, jossa jokainen voi kehittää osaamistaan ja luottaa toimeentuloonsa. Sellainen työelämä on oikeudenmukainen ja reilu. Sellainen Suomi luo työtä ja kasvua.

Ekologisesti kestävää kehitystä

Ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurin uhka. Kansainvälisen ilmastoraportin viesti on selvä: ilmaston lämpeneminen on mahdollista pysäyttää 1,5 asteeseen, mutta se vaatii tehokkaita ja nopeita toimenpiteitä kaikkialla maailmassa. Muutos on Suomelle myös mahdollisuus: resurssiviisas yhteiskunta synnyttää uudenlaista kestävää talouskasvua ja työllisyyttä. Muutosten vaikutusten on kuitenkin jakauduttava tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti. SDP:n mielestä globaalissa ilmastotyössä Suomella pitää olla pieni jalanjälki, mutta iso kädenjälki.

Pidetään jokaisesta huolta

Suomessa jokaisesta pidetään huolta – ikään, elämäntilanteeseen tai tulotasoon katsomatta. Inhimillisessä yhteiskunnassa kaikilla sen jäsenillä on luottamusta tulevaan. Yhteiskunnan palvelut terveydenhuollosta kulttuuri- ja koulutuspalveluihin toimivat, ja niitä on saatavilla oikeaan aikaan. Kulttuuri ja sivistys kuuluvat kaikille. SDP haluaa nostaa kaikkien suomalaisten osaamistasoa, parantaa koulutuksen tasa-arvoa ja rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisen on hyvä elää. Siksi tarvitaan oikeudenmukaisia ja inhimillisiä uudistuksia sosiaaliturvaan ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Suomi kokoaan suurempi maailmalla

Yhdessä olemme aina enemmän ja yhteistyöllä pääsemme aina pidemmälle. SDP:n tavoitteena on edistää nopeaa ja kokonaisvaltaista siirtymistä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään kehitykseen niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. Tätä työtä viitoittaa YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030. Tavoitteita ei kuitenkaan saavuteta yksin, vaan sitoutuminen sääntöperusteiseen järjestelmään, kansainväliseen yhteistyöhön ja yhteisesti laadittuihin sopimuksiin on tie kestävään ja parempaan tulevaisuuteen. Rajat ylittävät haasteet ratkaistaan vain rajat ylittävällä yhteistyöllä.


Tavoitteet

Tavoitteena reilu työelämä

Poistetaan perusteettomia palkkaeroja naisten ja miesten väliltä. Selvitetään siirtyminen nimettömään työnhakuun…

Tavoitteena reilu työelämä

Edistetään mielekästä, turvallista ja tuottavaa työelämää parantamalla työpaikkojen yhteistoimintaa…

Jokaisella on oikeus oppia: osaamispolku 2030

Mahdollistetaan entistä useammalle korkeakoulutus. Nostetaan nuorisoikäluokkien korkeakoulututkinnon…

Jokaisella on oikeus oppia: osaamispolku 2030

Toteutetaan ihmislähtöinen jatkuvan oppimisen uudistus ja vastataan näin yksilöiden ja työmarkkinoiden…

Jokaisella on oikeus oppia: osaamispolku 2030

Laajennetaan oppivelvollisuutta kattamaan toisen asteen tutkinnon suorittaminen ja tehdään toisella asteella…

Tavoitteena reilu työelämä

Varmistetaan osaavan työvoiman saanti ulkomailta. Sujuvoitetaan työluvan saamiseen liittyviä prosesseja.

Tavoitteena reilu työelämä

Parannetaan kotouttamista. Edistetään maahanmuuttajan kielitaitoa, ammatillisia valmiuksia ja…

Elinvoimainen Suomi luo kasvua ja mahdollisuuksia

Isojen globaalien haasteiden ratkaiseminen on mahdollisuus suomalaiselle innovaatiopolitiikalle…

Elinvoimainen Suomi luo kasvua ja mahdollisuuksia

Korjataan tieverkkoa koko Suomessa ja ylläpidetään toimivia yhteyksiä myös haja-asutusalueilla. Korkeakoulujen…

Elinvoimainen Suomi luo kasvua ja mahdollisuuksia

Laaditaan kaupunkipoliittinen strategia, jolla vastataan kaupungistumisen haasteisiin. Kehitetään…

Elinvoimainen Suomi luo kasvua ja mahdollisuuksia

Laaditaan pitkän aikavälin suunnitelma, jolla Suomen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen taso nostetaan…

Elinvoimainen Suomi luo kasvua ja mahdollisuuksia

Toteutetaan verotuksen uudistus useamman vuoden aikajänteellä, jotta voimme taata vakaan ja ennakoitavan…

Elinvoimainen Suomi luo kasvua ja mahdollisuuksia

Tuetaan pienten yritysten kasvua. Kevennetään pienyrittäjien hallinnollista taakkaa nostamalla arvonlisäverotuksen…

Pidetään kaikki mukana

Parannetaan vanhuspalveluita kehittämällä uusia toimintamalleja ja henkilöstön osaamista…

Pidetään kaikki mukana

Nostetaan pienituloisten, alle 1400 euroa kuukaudessa ansaitsevien eläkeläisten ansioita 100 eurolla

Pidetään kaikki mukana

Edistetään ihmisoikeuksien toteutumista, on kyse sitten pari- ja lähisuhdeväkivallan torjumisesta, seksuaali- ja…

Pidetään kaikki mukana

Nostetaan opiskelijoiden opintorahan taso vuoden 2017 alun tasolle ja tehdään siihen vuosittainen indeksitarkistus.

Maailman paras maa lapsille

Tehdään kansallinen ihmisoikeus- ja perusoikeusperustainen lapsistrategia. Otetaan systemaattiseen käyttöön…

Maailman paras maa lapsille

Edistetään lapsiperheille suunnattujen palveluiden kuten kotipalvelun saatavuutta. Turvataan lastensuojelun…

Maailman paras maa lapsille

Rakennetaan suomalainen Islannin malli koulujen ympärille. Siirrytään valtakunnallisesti joustavaan…

Suomi tarvitsee uudistuksia

Uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Toteutetaan hoitotakuu, jonka mukaisesti kiireettömään hoitoon on…

Suomi tarvitsee uudistuksia

Uudistetaan sosiaaliturvaa Yleisturva-mallin mukaisesti yksinkertaisemmaksi ja joustavammaksi.

Suomi on aktiivinen globaali toimija verovälttelyn ja verokeidastoiminnan kitkemisessä. Maakohtainen…

Kehitysyhteistyössä panoksia on lisättävä sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamiseen, koulutustason nostamiseen…

Varmistetaan Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan vakaus. Linja perustuu uskottavaan puolustukseen…

Toimitaan määrätietoisesti sen puolesta, että EU vahvistaa asemaansa maailman ilmastopolitiikan johdossa…

Turvataan luonnon monimuotoisuus

Velvoitetaan merkitsemään kuluttajapakkauksiin tieto siitä, miten kyseinen pakkaus kierrätetään. Turvataan…

Turvataan luonnon monimuotoisuus

Suojellaan Itämerta. Vähennetään Itämereen päätyvän fosforin määrää. Käynnistetään kaikkien jätevesien…

Turvataan luonnon monimuotoisuus

Toteutetaan kiertotalouden edistämisohjelma. Ratkaistaan muovinkeräyksen esteet ja otetaan tavoitteeksi kierrättää…

Turvataan luonnon monimuotoisuus

Laaditaan pitkäkestoinen ohjelma metsähallituksen luontokohteiden korjausvelan vähentämiseksi.

Turvataan luonnon monimuotoisuus

Laajennetaan kansallispuistoverkostoa ja turvataan METSO-ohjelman rahoitus. Saatetaan loppuun soidensuojeluohjelma.

Turvataan luonnon monimuotoisuus

Toteutetaan kansainvälisten velvoitteiden mukainen heikentyneiden elinympäristöjen ennallistamisohjelma.

Kaikki sektorit mukaan ilmastotyöhön

Pidetään huolta teollisuuden toimintaedellytyksistä varmistamalla sähköenergian ja kuljetusten kohtuulliset…

Kaikki sektorit mukaan ilmastotyöhön

Tavoitellaan sitä, että Suomi on ensimmäisten kivihiilen energiakäytöstä luopuvien teollisuusmaiden joukossa…

Kaikki sektorit mukaan ilmastotyöhön

Kehitetään arvonlisäverosta kestävää kehitystä tukeva veromuoto, joka ohjaa kestävämpään kuluttamiseen…

Vastuullista ilmastopolitiikkaa

Vahvistetaan Suomen Ilmastopaneelin asemaa ja rahoitusta ja perustetaan Suomeen ilmastopolitiikan pyöreä pöytä…

Vastuullista ilmastopolitiikkaa

Huolehditaan oikeudenmukaisesta siirtymästä. Jokaisen on osallistuttava hiilineutraalin ja -negatiivisen…

Vastuullista ilmastopolitiikkaa

Tavoitellaan sitä, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja selvästi hiilinegatiivinen yhteiskunta vuosisadan…

Vastuullista ilmastopolitiikkaa

Nopeutetaan päästövähennysten toimeenpanoa. Tehdään selkeä suunnitelma fossiilisista polttoaineista ja turpeen…

Uudistetaan EU:ta ihmisten Euroopaksi. Unionin sosiaalinen ulottuvuus on nostettava yhdenvertaiseksi taloudellisen…

Suomi tarvitsee uudistuksia

Toteutetaan joustava perhevapaauudistus. Huomioidaan uudistuksessa erilaiset perhemuodot ja tilanteet….

Pidetään kaikki mukana

Torjutaan nuorten syrjäytymistä. Toteutetaan SDP:n nuorisotakuu 2.0 ja vahvistetaan Ohjaamo-palveluiden toimintaa…

Maailman paras maa lapsille

Uudistetaan varhaiskasvatus. Palautetaan kokoaikainen varhaiskasvatusoikeus kaikille lapsille. Palautetaan…

Tavoitteena reilu työelämä

Vahvistetaan työllisyyspolitiikkaa. Varmistetaan työllisyyspalveluiden saatavuus ja riittävät resurssit…

Jokaisella on oikeus oppia: osaamispolku 2030

Tehdään tieteen ja tutkimuksen kunnianpalautus. Varmistetaan riittävä perusrahoituksen taso, jotta…

Kaikki sektorit mukaan ilmastotyöhön

Tehdään investointeja raideliikenteeseen. Paremmin palveleva raideliikenne ohjaa matkustusta sähköiseen…

Haku

Valitse pääteema
Rajaa vielä Työtä ja kasvua -alateemojen mukaan
Rajaa vielä Ekologisesti kestävää kehitystä -alateemojen mukaan
Rajaa vielä Pidetaan jokaisesta huolta -alateemojen mukaan

Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.