Yliopistolain uudistus heikentää henkilöstön asemaa

Ajankohtaista 10:20

Sosialidemokraatit jättivät tänään sivistysvaliokunnassa vastalauseen hallituksen esitykseen uudeksi yliopistolaiksi. Vastalause perustuu SDP:n rinnakkaislakialoitteeseen. Vastalauseessa korostetaan yliopistojen riippumattomuutta ja itsenäistä asemaa, henkilöstön palvelussuhteiden valikoitumista tarkoituksenmukaisella tavalla joko virka- tai työsuhteiksi sekä säätiöyliopistoa koskevaa lainsäädäntöä. Yliopistot eivät saa joutua keskenään epätasa-arvoiseen asemaan ja yhdenvertainen perusrahoitus tulee turvata.

Korostamme myös, että lain valmistelussa esiin nousseita merkittävien asiantuntijatahojen esittämiä muutoksia ei otettu hallituksen esityksen täydentyessä eikä sivistysvaliokunnan mietinnössä riittävällä tavalla huomioon. Hallituksen alkuperäiseen esitykseen tuli suuria muutoksia, jotta se voitaisiin esitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Se kertoo ikävällä tavalla erittäin huonosti valmistelluista lakiesityksistä, joita hallitus tapaa tuoda runsaasti.

Sivistysyliopistojen tärkeä ominaisuus on niiden autonomia. Sosialidemokraattien mielestä yliopistojen on voitava mahdollisimman pitkälle itse päättää, miten monta henkilöä ne haluavat hallituksiinsa yliopiston sisältä ja ulkopuolelta. Esitimme, että vähintään kahden hallituksen jäsenen on oltava ulkopuolisia jäseniä, mutta yliopistolla itsellään on oltava oikeus päättää, kummasta ryhmästä puheenjohtaja valitaan. Lisäksi esitimme, että jokaiselle hallituksen varsinaiselle jäsenelle tulee olla henkilökohtaista varajäsentä.

Yliopiston henkilökunnan kelpoisuusvaatimuksista tulisi mielestämme jatkossakin säätää asetuksella. Sosialidemokraatit haluavat muutoksia henkilöstön aseman määrittämiseen niin, että osa palvelussuhteista voisi olla edelleen virkasuhteita silloin, kun viranhaltija käyttää julkista valtaa. Lisäksi esityksessä on turvattava paremmin henkilöstön asema ja muutettava yliopistojen tavoitteiden asettamisen ehtoja. Mikään lakiuudistus ei saa heikentää henkilöstön asemaa.

Säätiöyliopiston osuus oli tämän lain fiasko. Esitimme alun perin, että säätiöyliopistosta tulee säätää erillinen laki. Säätiöyliopiston osalta esitystä jouduttiin muokkaamaan kaikkein eniten ja perustuslakivaliokunta joutui kahteen kertaan puuttumaan säätiöyliopistoa koskeviin kirjauksiin.

Hallituksen esitykseen sisältyvät EU- ja ETA-maiden ulkopuolisilta henkilöiltä kerättävät lukukausimaksut asettavat opiskelijat epätasa-arvoiseen asemaan ja murentavat hyvinvointiyhteiskunnan arvopohjaa maksuttomasta opiskelusta. Sosialidemokraattien mielestä lukukausimaksuja ei tulisi sisällyttää uuteen lakiin, koska ne osaltaan avaavat tien kokonaisvaltaisemmalle maksujen käyttöönotolle.