Varapuhemies Haatainen: Nollatoleranssi lasten seksuaaliselle hyväksikäytölle

Ajankohtaista 16:05

Eduskunnan varapuhemies Tuula Haatainen (sd.) vaatii nollatoleranssia lasten seksuaaliselle hyväksikäytölle.

– Seuraavan hallituksen on sitouduttava lapsiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan torjuntaan ja laadittava selkeä suunnitelma, korostaa Tuula Haatainen, joka on myös Ensi- ja turvakotien liiton puheenjohtaja.

– Viime päivinä lasten ja nuorten suojelun tarve on jälleen ollut esillä. Lapset kohtaavat arjessaan paljon asioita, jotka voivat vahingoittaa heitä ja heidän kasvuaan. Jokaisella lapsella on kuitenkin oikeus turvalliseen lapsuuteen. Meidän aikuisten tärkein tehtävä on suojella lasta, huolehtia ja auttaa, toteaa Haatainen.

– Seuraavan hallituksen on toimittava järjestelmällisesti lapsiin kohdistuvaa seksuaalista häirintää ja seksuaalista väkivaltaa vastaan. Tämä vaatii pitkäjänteistä, suunnitelmallista,ja monialaista yhteistyötä, Haatainen korostaa.

– Julkisen vallan velvollisuus on turvata lasten ihmis- ja perusoikeuksien toteutuminen. Se edellyttää oikeuksien aktiivista täytäntöönpanoa sekä riittäviä voimavaroja niiden toteutumisen turvaamiseen.

– Suomessa toimivat lapsi- ja perhejärjestöt ovat laatineet yhteisen kannanoton 25.3.2019, jossa ne peräänkuuluttavat Lanzaroten yleissopimuksen mukaista kansallista toimeenpanosuunnitelmaa torjua lasten seksuaalista riistoa ja hyväksikäyttöä. Suomi ratifioi sopimuksen jo vuonna 2011.

Kannanotossa todetaan, että Lanzaroten sopimukselle on laadittava oma toimeenpanosuunnitelmansa, joka sisältää toimenpiteet sopimusmääräysten toteuttamiseksi. Suunnitelman valmisteluun ja seurantaan tulee asettaa kansallinen toimikunta, jossa myös järjestöt ovat edustettuina.

– Myös YK:n lapsen oikeuksien komitea on kehottanut Suomea vahvistamaan keinoja selvittää lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia, varmistamaan riittävät resurssit erityisesti internetissä tapahtuvan hyväksikäytön torjumiseksi ja parantamaan toimia ja koordinointia alalla. Komitea myös kehottaa sopimusvaltioita laatimaan lapsiin kohdistuvan väkivallan torjuntaa koskevan kansallisen koordinointikehyksen, joka sisältää kattavat ehkäisytoimet ja jolle on osoitettu tarvittavat voimavarat, muistuttaa Haatainen.