Valiokunta ei voi määritellä eduskunnan kantaa

Ajankohtaista 15:24

SDP pitää hyvänä Taxellin komitean mietinnöstä antamassaan lausunnossa sitä, ettei presidentin toimivaltaan ulkopolitiikan johtajana tehdä muutoksia. Puolue pitää tärkeänä, että jatkossakin presidentti voi osallistua EU- kokouksiin. Sen sijaan SDP on kriittinen komitean hahmottelemalle mallille, että eduskunnan yksittäinen valiokunta voisi kumota presidentin päätöksenteon.

Perustuslain tarkistamiskomitean mietinnössä ehdotetun 58 §:n perusteluissa todetaan, että lähtökohtaisesti eduskunnan kannan ilmaisisi sen täysistunnon kanta. Perustelujen mukaan eduskunnan kannaksi voisi asian luonne huomioon ottaen kuitenkin poikkeustapauksissa tulla myös yksittäisen valiokunnan enemmistön kanta.

Näin ei missään tapauksessa saa olla. Lausunnon mukaan SDP:n mielestä ”ei olisi soveliasta, että yksittäisen eduskunnan valiokunnan enemmistön kanta riittäisi syrjäyttämään perustuslain nojalla ulkopolitiikkaa johtavan, suorilla kansanvaaleilla valitun presidentin kannan. Valiokunnan enemmistön kannan hankkiminen mahdollisesti jo etukäteen tekisi myös tyhjäksi 93 §:n sisältöä. Kun kysymyksessä olisi ratkaisun hakeminen eduskunnalta hyvin poikkeuksellisiin erimielisyystilanteisiin, eduskunnan kannanmäärittelyä ei luonnollisestikaan voisi sitoa valtioneuvoston kantaan. Tämän vuoksi tulisi selkeästi todeta, ettei tällaista asiaa voida käsitellä myöskään hallituksen luottamuskysymyksenä.”

SDP katsoo, että avoimen kansanvaltaista ja samalla valtioelinten arvovallan kannalta asianmukaisinta olisi määritellä eduskunnan kanta yksittäiseen kiistanalaiseen asiaan perustuslain 44 §:n sisältämän selontekomenettelyn avulla.

SDP:n lausunnossa korostetaan presidentin ja valtioneuvoston yhteistyön tärkeyttä. SDP esittääkin lausunnossaan, että EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan merkittävät linjaukset käsitellään yhteisessä kokouksessa etukäteen. SDP esittää, että tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan yhteiskokouksen (ns. TP-UTVA) saisi oman sihteeristönsä.

SDP pitää kannan auki

Sosialidemokraatit kannattavat perustuslain tarkistuksia, jotka vahvistavat kansalaisten perusoikeuksien toteutumista ja parlamentaarisen demokratian toimivuutta. Perustuslain muuttamisen lähtökohtana pitää olla perustuslain soveltamisen selkiyttäminen ja vakauttaminen.

SDP tekee kokonaisarvion uudistuksesta lausuntopalautteen ja kansalaiskeskustelun jälkeen, valmisteltavan hallituksen esityksen ja eduskuntakäsittelyn pohjalta. Käsityksemme mukaan perustuslain muuttamisen on syytä vakauttaa ja selkiyttää perustuslain soveltamista pidemmäksi ajaksi yli yksittäisten vaalikausien. Pidämme tärkeänä, että perustuslain uudistamisessa nyt ja jatkossa pyritään löytämään mahdollisimman laaja yksimielisyys valtiosääntöömme tehtävistä tarkistuksista.

SDP:n varovaisuuden taustalla on hallituspuolueiden aikaisemmat irtiotot parlamentaaristen työryhmien ehdotuksista. SDP on edelleen pettynyt siihen, että hallituspuolueet irtaantuivat Juha Korkeaojan parlamentaarisen työryhmän turvallisuuspoliittisesta mietinnöstä. Samoin puoluetta kaivertaa se, että hallituspuolueet eivät ole toteuttaneet Lintilän työryhmän yksimielistä esitystä Yle-laiksi.