Vaalirahoitusjärjestelmään iso remontti!

Ajankohtaista 09:50

Hallituksen on nopeasti ryhdyttävä toimiin vaalirahoituslainsäädännön uudistamiseksi.

Vaalirahoituksen läpinäkyvyyttä on lisättävä merkittävästi ja uudistettava järjestelmä sellaiseksi, että kansalaiset voivat luottaa poliittiseen järjestelmään ja suurta valtaa käyttävien ministerien riippumattomuuteen.

Suomalaisessa yhteiskunnassa poliittinen valta jaetaan vaalien kautta. Vaaleja järjestetään varsin tiheällä rytmillä. Vaalijärjestelmämme ovat henkilökeskeisiä ja monista syistä johtuen vaalikampanjoihin käytetyt taloudelliset panokset ovat olleet voimakkaassa kasvussa. Vaalikampanjoiden kallistuminen on uhka terveelle demokratialle ja ehdokasasettelun tasa-arvoisuudelle.

Laki ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta on ollut voimassa vuodesta 2000 alkaen. Lain toimivuutta voidaan nyt tarkastella kaikkien yleisten vaalien osalta.

Viime eduskuntavaalien jälkeen kritiikki on kohdistunut erityisesti ilmoittamisvelvollisuuden ylimalkaisuuteen, mikä heikentää järjestelmän läpinäkyvyyttä ja mahdollisuuksia selvittää ehdokkaiden sidonnaisuuksia.

SDP rp on vaalirahoituslain nopean uudistamisen kannalla. Puolue edellyttää, että hallitus jättää lakiesityksen eduskunnalle ennen kunnallisvaaleja. Tällöin kansalaiset voivat arvioida lainsäädäntöä ennen seuraavaa äänestämistään. Lain tulee olla voimassa vuoden 2009 alusta lukien.

SDP:n mielestä lain uudistamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota seuraaviin asioihin:

A. Yhteiskunnallisen toiminnan taloudellinen tukeminen on sinänsä hyväksyttävää.

B. Vaalirahoituksen tulee olla avointa ja tarvittaessa kontrolloitavissa.

* Ilmoitusten on oltava julkisia ja ennakkosuunnitelma kampanjarahoituksesta on oltava julkinen ennen ennakkoäänestyksen alkua.
* Ehdokkaan on ilmoitettava saadut avustukset ja nimettävä yli 1 000 euron avustukset.
* Avustuksen antajan on ilmoitettava annetut avustukset ja yritysten tulee ilmoittaa antamansa vaaliavustukset tilinpäätöstietojen liitetiedoissa.

C. On asetettava ehdokkaalle annetulle yksittäiselle tuelle katto.

* Yksittäisille yritysten ja vastaavien yhteisöjen sekä yksityishenkilöiden avustuksille tulee asettaa kattosummaksi 3 000 euroa ehdokasta kohden.

D. Ehdokkaan on pääkohdittain eriteltävä mihin kampanjavaroja käytetään.

* Erittely mihin tarkoituksiin vaalituotot on käytetty, tällä voidaan seurata myös saatujen avustusilmoitusten oikeellisuutta.

E. Oikeusministeriö on edelleenkin luonteva vaalirahoituksen viranomaistaho, tarpeen niin vaatiessa on ministeriön toimintavalmiutta lisättävä tältä osin.

F. Lakiin on määriteltävä myös sanktiot avustuksen saajalle sekä antajalle mahdollisista virheellisistä tai puutteellisista ilmoituksista avustuksen.

SDP:n mielestä vaalirahoituksen julkisuuden lisäämisessä on edettävä kaksivaiheisesti. Ensin on, aiemmin mainitulla aikataululla, uudistettava ehdokkaan vaalirahoituksen julkisuutta koskeva lainsäädäntö ja sen jälkeen puolueiden rahoitusta koskeva julkisuus.