Urpilainen: Maailma tarvitsee uuden talousjärjestelmän

Ajankohtaista 07:48

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen painostaa eurooppalaisia poliitikkoja asettamaan markkinataloudelle ylikansallisia sääntelymekanismeja.

– Euroopan unioni tarjoaa meille välineen, jonka avulla markkinataloudelle on mahdollista laatia sen tarvitsemia sääntelymekanismeja. Meneillään olevan talouskriisin tärkein opetus maailmantaloudelle on, että nykyinen uusliberalistinen talousjärjestelmä ei toimi. Tarvitaan uusi talousjärjestelmä.

– Uusi sosialidemokraattinen talousmalli edellyttää, että kapitalismille asetetaan kansainväliset rajat. Samalla myös sosialidemokratian on arvioita uudelleen suhdettaan markkinatalouteen. Keskeinen osa sosialidemokratian uudistumista on tehdä selkeä ero nykyisen talouskriisin aiheuttaneeseen markkinafundamentalismiin. Tämä ei kuitenkaan saa tarkoittaa erontekoa liberalismin humaaneihin ihanteisiin ihmisoikeuksista ja tasa-arvosta.

– Ylikansalliset verot ovat yksi tapa toteuttaa yhteiskunnan heikompiosaisten kannalta oikeudenmukaista politiikkaa. EU:n on otettava johtava rooli villin kapitalismin suitsimisessa.

– Sosialidemokratian on edelleen etsittävä johtoasemaa laajassa koalitiossa edistyksellisiä voimia. Tämä tarkoittaa laajaa kaarta kansalaisliikkeistä ammattiyhdistysliikkeeseen ja niihin poliittisiin liikkeisiin, joita yhdistää pyrkimys ihmisten autonomiaan, vapauteen sekä usko tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen myös käytännössä.

– Uskottava vaihtoehtoinen talouspoliittinen ohjelma, yhdistettynä visioon ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästä yhteiskunnasta on onnistuessaan sosialidemokraattien paluulippu yhteiskunnallisen kehityksen kärkeen.

– Sosialidemokraattinen veropolitiikka lähtee siitä, että eri tulomuotoja käsitellään tasavertaisesti. Nykyisen verojärjestelmän aukot on tilkittävä. Kaikkien kansalaisten on osallistuttava hyvinvointivaltion kustannusten kattamiseen. Verotuksen painopistettä on määrätietoisesti siirrettävä työn verotuksesta omaisuus- ja ympäristöveroihin.

– Työn merkitys on sosialidemokraattien yhteiskuntapoliittisen ajattelun keskiössä. Se on toimeentulon väline, mutta samalla myös tapa kuulua yhteiskuntaan. Jokaisella ihmisellä on oikeus ihmisarvoiseen työhön ja reiluun osuuteen sen tuloksista. Vahvalla valtiolla on keskeinen rooli työn arvostamisessa ja edellytysten luomisessa. Valtiovallan on pidettävä huoli siitä, että työnteko on aina kannattavaa.

– SDP on koko historiansa ajan ollut työn ja oikeudenmukaisuuden puolue. Sosialidemokratia on myös korostetusti yhteistyön liike. Haluamme vahvistaa yhteiskunnallista luottamusta: Jokaisen kansalaisen on voitava luottaa siihen, että verovaroilla tuotetaan laadukkaita palveluja, ja että kansan itselleen valitsemat edustajat työskentelevät kansan edun mukaisesti, eivät yksittäisten voittoa tavoittelevien ryhmittymien puolesta.

Sosialidemokraatit kokoontuivat lauantaina 8. elokuuta Turkuun juhlistamaan puolueen 110-vuotista historiaa. Urpilainen puhui juhlapäivän pääseminaarissa Turun Sigyn-salissa.