Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan demarit: Hallituksen tartuttava SDP:n malliin nollatuntisopimusten säätelemiseksi

Ajankohtaista 14:17

Tarja Filatov

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kansanedustajat Tarja Filatov, Ilmari Nurminen ja Merja Mäkisalo-Ropponen vaativat hallitusta tarttumaan SDP:n valmistelemaan malliin nollatuntisopimusten säätelemiseksi.  Kansanedustajat pitävät tärkeänä, että työelämän pelisäännöt ulotetaan koskemaan kaikkea tehtyä työtä.

─ Me työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan demarit esitämme hallitukselle SDP:n valmistelemaa mallia nollatuntisopimusten säätelemiseksi. Mallissa keskeistä on, että saadaan turvallisuutta, ennakoitavuutta ja työelämän pelisäännöt koskemaan kaikkea työtä, myös nollatuntisopimuksia. Suomessa ei voi olla työsuhteen muotoa, jota lainsäädäntö ei tunne, Filatov toteaa.

Filatov muistuttaa, että monet työntekijät suostuvat tällä hetkellä epämääräisiin sopimuksiin, koska muuta työtä ei ole tarjolla. Heillä ei ole käytännössä mahdollisuutta kieltäytyä 0-40 tunnin työaikavaihtelusta. Heikoimmassa asemassa olevan osapuolen – siis työntekijän – suojaksi tarvitaan lain tuomia pelisääntöjä ja suojaa. Pelkät hurskaat toiveet eivät Filatovin, Nurmisen ja Mäkisalo-Ropposen mukaan riitä.

─ SDP:n viisikohtaisessa mallissa puututaan nollatuntisopimusten aiheuttamiin kipeisiin epäkohtiin työntekijän näkökulmasta. Mallissa ei kielletä lailla työajan vaihtelua, jos se on kausivaihtelua tai kysyntävaihtelujen vuoksi välttämätöntä. Mutta se puuttuu niihin ilmeisiin väärinkäytöksiin, joita työmarkkinoilla ilmenee tällä hetkellä. Nyt 32 prosenttia nollatuntisopimuksella työskentelevistä tekee työtä kokoaikaisesti ja säännöllisellä työajalla, joten perustetta nollatuntisopimukselle ei ole, Nurminen perustelee.

SDP:n malli tuo työvuoroihin ennakoitavuutta ja turvaa sairausajan sekä vanhempainvapaiden palkanmaksun ja työttömyysturvan saannin, mikäli työtunnit loppuvat tai ovat hyvin vähäisiä. Mallissa edellytetään, että jatkossa työsopimukseen kirjataan todellinen työaika. Työajan vaihteluväliä ei saa käyttää työntekijän irtisanomis-, lomauttamis- tai osa-aikaistamissuojan kiertämiseen.

─ Mallissamme esitetään yhteistoimintalakia muutettavaksi siten, että työnantajan pitää seurata niiden työntekijöiden määrää ja työsuhteiden perusteita, joilla on vaihteleva työaika sekä saattaa perustelut yhteistoimintamenettelyistä työntekijöille tiedoksi, kuten nykyisin tapahtuu osa-aikaisten työntekijöiden kohdalla. SDP:n mallilla nollatuntisopimusten epäkohdat saataisiin kuriin työntekijöiden parhaaksi, Mäkisalo-Ropponen päättää.