Turvallisuus tehdään yhdessä

Ajankohtaista 09:36

Sosialidemokraattien ministeriryhmä ja eduskuntaryhmän johto pureutuivat kesäkokouksessaan yhteiskunnan eriarvoisuuteen ja arjen turvallisuuteen. Sosialidemokraattien paluu hallitusvastuuseen näkyy politiikan suunnan muutoksena. Korostamme syrjäytymisen ehkäisyä ja tuloerojen kaventamista. Yhteiskunnallinen tasa-arvo on erityisen tärkeää taloudellisesti tiukkoina aikoina. Sosialidemokraatit korostavat eriarvoisuuden estämisen ja kansalaisten turvallisuuden välistä yhteyttä.

Koulun on oltava turvallinen ja rauhallinen. Pidämme tärkeänä parantaa koulujen työrauhaa ja antaa niille uusia keinoja puuttua työrauhaongelmiin. Opettajat tarvitsevat valtuudet puuttua uhkaaviin tilanteisiin. Koulu tarvitsee uusia keinoja auttaa niin häiriöitä aiheuttavia oppilaita kuin koko kouluyhteisöäkin. Vanhempien ja oppilaiden täytyy päästä yhdessä opettajien kanssa laatimaan koulun järjestyssäännöt. Työrauhaongelmien taustalla ovat usein oppilaan ongelmat koulunkäynnissä, kotona tai terveydessä. Järjestyksenpidossa tulee korostaa sen kasvatuksellista tavoitetta ja antaa vaikeuksissa olevalle oppilaalle myös riittävä tuki normaaliin koulunkäyntiin pääsemiseksi, tarvittaessa yhdessä sosiaaliviranomaisten kanssa. Sosialidemokraatit pitävät tärkeänä, että perusopetuslakia täydennetään paitsi parantamaan puuttumista työrauhaongelmiin, myös vahvistamaan niiden ennaltaehkäisyä ja vahvaa kasvatuksellista otetta ongelmien ratkaisussa.

Sosialidemokraatit tukevat poliisihallinnon uudistusta, joka vähentää byrokratiaa ja lisää poliiseja kenttätyöhön. Suomessa poliisiin luotetaan ja sen näkyminen arjessa lisää turvallisuutta. Tarvitsemme toimintatapojen ja organisoinnin uudistamista, jotta poliiseja riittää kentälle lähelle ihmisiä. Poliisihallituksen asemaa ja toimintaa täytyy arvioida tästä näkökulmasta uudelleen. Liikkuvalla poliisilla on erityisosaamista raskaan liikenteen valvonnassa ja siihen liittyvän harmaan talouden torjunnassa. Ennen päätöksentekoa on varmistettava käytännön liikenneturvallisuus tulevaisuudessa.

Laadukkaat ja vaikuttavat julkiset palvelut luovat arjen turvallisuutta jokaiselle suomalaiselle iästä, terveydentilasta tai tulotasosta riippumatta. Sosialidemokraatit vastustavat ideologista julkisten palveluiden yksityistämistä. Se hyödyttää vain jo ennestään parhaiten pärjääviä. Yhteiset verovarat on tarkoitettu kaikkien kansalaisten saatavissa oleviin palveluihin – ei yksityisen voitontavoittelun tukemiseen. Jokaisen kansalaisen saatavilla olevat ja julkisesti tuotetut palvelut ovat yhteisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden perusta.