Tuntijakouudistus murentaisi peruskoulua

Ajankohtaista 11:22

Perusopetuksen tuntijakoa valmistelleen työryhmän ehdotukset jopa murentavat kansainvälisesti korkealaatuiseksi ja yhdenvertaiseksi arvioidun suomalaisen perusopetuksen ja sen toimintaedellytykset, toteaa sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä tuntijakolausunnossaan.


Työryhmän esityksiin jätettiin poikkeuksellisen runsaasti eriäviä mielipiteitä, mistä syystä SDP katsoo, että työryhmän ehdotukset edustavat lähinnä työryhmän puheenjohtajan käsitystä perusopetuksen uudistamisesta. Työryhmän esityksiä ei pidäkään toteuttaa tällaisen valmisteluprosessin jälkeen. Nykyinen perusopetuksen tuntijako ja opetussuunnitelman perusteet ovat olleet kouluissa käytössä vain neljä vuotta. SDP:n mielestä uudistamisen aikaistamiselle ei ole perusteita.


SDP:n mielestä työryhmän esitys merkitsee käytännössä uuden tasokurssijärjestelmän rakentamista perusopetukseen ja johtaa oppilaiden, koulujen ja maan eri alueiden väliseen eriarvoistumiseen.


SDP esittää koulun sivistys- ja kasvatustehtävän eheyttämistä, jotta voitaisiin tukea lapsen oppimista, kasvua ja kehitystä sekä kotien kasvatustehtävää. Se merkitsee ajattelutavan muutosta lapsilähtöisempään koulun toimintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä oppimista ja kasvua tukevien vapaa-ajan ja harrastusmahdollisuuksien sisällyttämistä koulun arkeen. Koulun toimintamuotojen kehittäminen tuo oppimiseen iloa, syvyyttä ja elämyksellisyyttä, jolloin myös opitaan paremmin.


SDP ei hyväksy työryhmän ehdotuksia, jotka toteutuessaan lisäisivät yhteiskunnassa laajasti eriarvoisuutta, heikentäisivät oppilaiden yleistä jatko-opintokelpoisuutta, vaikeuttaisivat kuntataloutta ja murentaisivat kansainvälisesti korkealaatuiseksi ja yhdenvertaiseksi arvioidun suomalaisen perusopetuksen ja sen toimintaedellytykset.


SDP katsoo, että kansalaistaidon ja kansalaisena kasvamisen sisältöjä ja yleisimmin arjen hallinnan opetusta tulisi lisätä koululaitoksessamme ja yhteiskuntakasvatuksen sisältöjä tulisi varhentaa ja lisätä.


SDP:n mielestä hallitusohjelmassa sovittu taito- ja taideaineiden aseman vahvistaminen ei toteudu työryhmän esityksessä tavoitteiden mukaisesti. SDP:n mukaan taito- ja taideaineiden vahvistaminen voitaisiin toteuttaa ilman laajoja muutoksia seuraavassa perusopetuksen tuntijaossa.


Lisätietoja: Tuula Peltonen p. 050–512 2156.