Tarja Filatovin blogi-merkintä: Työaikalain muutos voisi helpottaa hoitoalan työkuormaa

Ajankohtaista 13:16

Sairaanhoitajien tänään julkistettu työolobarometri on huolestuttavaa luettavaa. Työn kuormittavuus uuvuttaa ihmisiä ja halu vaihtaa alaa kasvaa. Erityisesti yötyö koetaan raskaaksi.

Työuran alkupäässä olevat sairaanhoitajat ovat työhönsä tyytymättömämpiä. Työaikamuoto vaikuttaa sairaanhoitajien kokemukseen työoloista. Vuoro- ja yötyötä tekevien työhyvinvointi tarvitsee siis erityistä huomiota.

Työaikalaissa tulisi pohtia uudelleen terveydenhuollossa paljon käytetty jaksotyö.
Se tuo epävarmuutta työntekijän arkeen ja kuormittaa. Sitä käytetään selvästi myös kohtuuttomana säästökeinona.

Miesvaltaisilla aloilla käytetään selkeämpää vuorotyötä, mutta naisvaltaisten alojen riesa on jaksotyö.Hallituksen esitys uudeksi työaikalaiksi laajentaa jaksotyön käyttöä.

Hallituksen esitys mahdollistaa sen että, lääkäriasema, joka on auki 7-20 voisi jatkossa laittaa henkilöstön jaksotyöhön, jolloin työvuoro voisi olla koko aukiolon pituinen. Eikä ylimääräisen työn teettämisestä tarvitsisi maksaa ylityötä, jos työvuorosuunnitelmasta vastaavasti vähennetään tunteja, eivätkä työaikajakson tunnit ylittyisi.

Tällaiset työvuorot kuormittavat tekijöitään, kasvattavat sairastumisriskiä ja jopa vaarantavat hoidon laatua.

Työaikalain perimmäinen tarkoitus on työaikasuojelu.  Univaje, pitkät työvuorot, työskentely yöllä ja yleisesti ottaen riittämätön palautuminen vuorotyössä lisäävät tapaturmariskiä, todennäköisyyttä sairastua aikuistyypin diabetekseen, sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksiin, erityyppisiin syöpiin, erityisesti naisilla rintasyöpään jne.

Vaikka yötyön terveysriskit yksilötasolla ovat matalia, vuorotyön yleisyys ja siihen liittyvien sairauksien sekä terveyshaittojen moninaisuus nostavat yötyön yhden keskeisimmistä työterveysriskeistämme. Erityisesti pitkät yövuorot ovat haitallisia terveydelle.

Hallituksen työaikalakiesitys nostaa vuorokausilevon vähimmäiskeston yhdeksästä 11 tuntiin, mutta jaksotyössä vuorokausilepo voidaan nipistää yhdeksään tuntiin.
Käytännössä tämä saattaa johtaa siihen, että jaksotyössä esiintyy runsaasti alle 11 tunnin mittaisia vuorovälejä. Lyhyet vuorovälit aiheuttavat väsymystä, unettomuutta, tapaturmien ja sairauspoissaolojen lisääntymistä.

Lyhyet vuorovälit vaikeuttavat myös työn ja muun elämän yhteensovittamista. Jaksotyö ei saa olla keino laistaa lepoajoista muutoinkin kuormittavassa työssä.

Hoitoalan ammattitaitoisesta henkilöstöstä alkaa olla pulaa. Pula pahenee, kun eläköitymispiikki kasvaa. On välttämätöntä löytää keinoja, joilla turvataan hyvä työelämä meille kaikille tärkeillä hoiva-aloilla. Kyse on palkkauksesta, johtamisesta, mutta myös perheystävällisistä työajoista.  Täsmentämällä työaikalain jaksotyön lepoaikaa, voidaan parantaa hoitajien jaksamista.

Tarja Filatov (sd), on eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja. Valiokunnan käsittelyssä on Hallituksen esitys eduskunnalle työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 158/2018 vp. Valiokunta on päättänyt asiantuntijakuulemisen, valmistava keskustelu alkaa tiistaina 5.2.2019.