Suomalainen kummallisuus: etukäteissitoutuminen päätöksiin

Ajankohtaista 13:42

Hallituksen esitys yhdistyslain muuttamisesta sisältää suomalaisen kummallisuuden. Mahdollisuus etäosallistumiseen on kannatettava, mutta ennakollinen etäosallistuminen on demokratian kannalta hyvin ongelmallinen. Hallituksen esityksessä esitetään mahdollisuutta jo ennen kokousta antaa etukäteissitoumus käsiteltäviin asioihin.

Tällainen systeemi antaa mahdollisuuden väärinkäytöksiin ja aiheuttaa epäselvyyksiä yhdistysten päätöksen tekoon. Ennakollisen etäosallistumisen mahdollistavaa lainsäädäntöä ei tiettävästi ole käytössä missään maassa.

Hallituksen esitys ei huomioi sitä, että kokouksessa voidaan tehdä uusia päätösesityksiä, jotka eivät ole olleet etukäteisiä kantoja ilmoitettaessa vielä tiedossa. Lisäksi kantojen etukäteissitoumuksien perusteella kokousta valmistelevat henkilöt, usein siis yhdistyksen johto, voivat halutessaan manipuloida lopputulosta. Useat lakivaliokunnan kuulemat asiantuntijat pitivät lausunnoissaan ongelmallisena tällaista etukäteisosallistumista ongelmallisena myös jäsendemokratian ja yhdenvertaisuuden kannalta.

Nykyisen yhdistyslain mukaan yhdistyksen ja valtuutettujen päätökset tehdään joko kokouksessa tai jäsen- tai liittoyhdistyksessä. Esitetty ennakollinen osallistumisen mahdollistaminen sekoittaisi nämä päätöksentekomallit.

Eduskunnan lakivaliokunta hyväksyi 6. toukokuuta mietinnön yhdistyslain muuttamiseksi (LaVM 8/2010 vp – HE 267/2009 vp). Uudistuksella mahdollistetaan jäsenten etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ennen kokousta tai sen aikana.