Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Sosialidemokraattien ryhmäpuhe keskustelussa energiaratkaisuista

Ajankohtaista 13:33

Sos.dem. ryhmäpuhe/pääministerin ilmoitus hallituksen energiaratkaisuista

Eero Heinäluoma

Käsittelemme nyt nykyisen hallituksen ehkä tärkeintä päätöstä, energiahuollon tulevaisuuden toimintalinjaa. Kasvupolitiikan ja työllisyyden, tulevan hyvinvointimme kehityksen kannalta nyt tehtävillä päätöksillä on äärettömän suuri vaikutus.

Kyseessä onkin ehkä hallituksen tämän vaalikauden tärkein ja kauaskantoisin päätös. Voikin olettaa, että juuri energiapäätöksestä – ellei sitten mahdollisesta Kreikka-luototuspäätöksestä Vanhasen hallitus jää historiankirjoihin.

Hallitus on tehnyt yhtäaikaisen ratkaisun sekä uusiutuvan energiatuotannon – erityisesti tuulen ja bioenergian – käytön vauhdittamisesta, hiilen käytön alasajosta ja päästöttömän ydinenergian käytön lisäämisestä.

Energiaratkaisujen kovat reunaehdot tulevat välttämättömyydestä pysäyttää ilmastomuutos eli rajoittaa radikaalisti ilmakehään siirtyvien kasvihuonekaasujen määrää ja tähän liittyen välttämättömyydestä siirtyä uusiutuviin ja päästöttömiin energialähteiden käyttöön.

Hallituksen periaatepäätös jatkaa edeltävien hallitusten aikana omaksuttua linjaa monipuolisesta energiatuotannosta. Useisiin eri energialähteisiin perustuva tuotantomalli takaa mahdollisimman häiriöttömän energiansaannin, antaa mahdollisuuden hyödyntää eri energialähteiden uusia innovaatioita ja takaa osaltaan kohtuuhintaisen energian saannin niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Sähkön korkeat tuotantokustannukset eivät todellakaan voi jatkossakaan olla Suomen minkäänlainen kilpailuvaltti.

Luopuminen fossiilisten polttoaineiden käytöstä on historiallinen välttämättömyys. Tämä koskee sekä hiiltä että öljyä. Niistä aiheutuvat päästöt ovat keskeinen tekijä maapallon ilmaston lämpenemisessä, jäätiköiden sulamisessa, vedenpinnan nousussa ja koko elinympäristömme muutoksessa. Sosialidemokraatit asettivatkin edellisellä vaalikaudella tavoitteeksi öljyvapaan Suomen aikaansaamisen vuoteen 2030 mennessä. Näemme, että tätä tavoitetta kohti mennään myös nyt käsittelyssä olevalla energialinjauksella.

Suomi on ollut uusiutuvan energian käytössä EU:n kolmen parhaan maan joukossa – yhdessä Ruotsin ja Latvian kanssa. Tässä ratkaiseva tekijä on ollut metsäteollisuudellamme, jonka innovatiiviset ratkaisut ovat tuottaneet kaksi kolmasosaa uusiutuvan energiastamme.

Haastava tavoitteemme lisätä lähes 10 prosenttiyksiköllä uusiutuvan energian käyttöä edellyttää, että huolehdimme metsäteollisuuden hyvistä toimintaedellytyksistä ja mahdollistamme metsäteollisuuden kehittymisen biopohjaisena, korkeaan osaamiseen perustuvan teollisuudenalana myös jatkossa.

Uusiutuvan energian käytön lisäämisessä tulee eri energiavaihtoehdoille – tuuli, vesi, aurinko, bioenergia – antaa toisistaan riippumattomat kehitysmahdollisuudet. Emme voi mitenkään nähdä teknisten innovaatioiden määrää ja tulevaisuutta ja näiden energiamuotojen keskinäisen kilvoittelun tuloksia. Tarvitsemme uusiutuvissa energialähteissä ennen muuta voimakkaita tutkimuspanostuksia ja myös investointitukia, jotta asetetut kunnianhimoiset tavoitteet voitaisiin saavuttaa.

Pysyviin tuotantotukiin on sen sijaan syytä suhtautua erittäin suurella varauksella, sillä niissä riski palkita tehottomuutta ja vääristää kilpailua on ilmeinen. Pitkän päälle veronmaksajien varoilla tuettu sähköntuotanto ei vaikuta kovin loistokkaalta keksinnöltä, jos vaihtoehtona on ilman tukea pyörivä päästötön tuotanto. Suomalaisten veronmaksajien rahaa on aina käytettävä tehokkaimmilla mahdollisella tavalla. Nyt luodaan erilaisten lehmänkauppojen jälkeen pahanlaista menoautomaattia, jossa maksumieheksi joutuvat tavallinen palkansaaja- ja eläkeläiskotitalous.

Hallituksen uusiutuvan energian tukipakettia – vähintäänkin kaksi miljardia euroa vuoteen 2020 tultaessa, ei siis voikaan julista onnistuneeksi sen sisältämän suuren veronmaksajien maksettavaksi tulevan tuen takia. Pikemminkin on lähdettävä siitä, että mitä vähemmällä julkisella ja pysyvällä tuella selvitään, sen parempi.
Tosiasiahan on, että hallituksen suurten veronalennusprojektien jälkeen valtion kassa on tyhjä ja ensi vaalikaudella kaikkia uusia menoeriä joudutaan arvioimaan erityisen tarkkaan. Sosialidemokraatit käyttävät veroeuroja mieluummin lapsista, koulusta, terveydenhoidosta ja ikäihmisistä huolehtimiseen kuin sähkön tapaisen bulkkitavaran tuottamiseen.

Puun energiakäytön tukemisessa on syytä olla erityisen tarkkana, ettemme ammu itseämme tuiki tarpeellisia vientituloja ja hyvinvointia koko maahan tuovan tärkeän teollisuudenalan puujalkaan. Jaamme tässä asiassa täysin metsäteollisuuden ilmaiseman huolen. Kokonaista puuta ei pidä ohjata kattilaan poltettavaksi, jos tuon puun jalostus sahoilla tai paperitehtaissa tuottaa nelin tai jopa kymmenkertaisen arvonnousun.

Pidämme puutteena sitä, että hallitus ei ole tuonut käsittelyyn uusituvan energian käytön lisäämisessä vihreiden sertifikaattien järjestelmää. Tämä olisi ollut markkinavaikutuksiltaan neutraali tapa tukea erilaista uusiutuvaa energiaa. Vihreät sertifikaatit olisivat myös kannustaneet luomaan yhteispohjoismaista ja yhteiseurooppalaista energiamarkkina-aluetta ja ohjaamaan uusiutuvan energian tuotantoa tehokkaammalla mahdollisella tavalla.

Energiatehokkuuden lisäämiseen hallituksen nyt esittelemä kokonaisuus ei kiinnitä riittävästi huomiota. Suomi on maailmanmitassa kärkimaita energiatehokkuudessa, mutta tällä alueella on edelleenkin paljon tehtävää. Tutkimus- ja tuotekehityspanostuksia tulee ohjata juuri energiatehokkuuden alueelle. Kotien laitekannan kulutusta on pienennettävä ekotehokkuusmerkintöjä lisäämällä ja uusia standardeja kehittämällä. Rakentamisessa on uudet rakennukset velvoitettava liittymään kaukolämpöverkkoon tai käyttämään uusiutuvia energialähteitä. Maalämpöön siirtyvä kotitalous käyttää kolmasosan siitä sähkömäärästä, joka menee suorassa sähkölämmityksessä lämmitykseen. Tässä vero- ja muiden porkkanoiden käyttö on perusteltua.

Energiatehokkuuden innovaatioista voi tulla Suomelle uusi menestyvä vientimahdollisuus. Koko maailma on energiaratkaisuissaan samojen ongelmien edessä. Yhdysvalloista Kiinaan tunnetaan suurta mielenkiintoa järkevimpään päästöjen vähentämismalliin: energiatehokkuuden lisäämiseen.

Energian kokonaiskäytössä meillä on mahdollisuudet energiatehokkuuteen satsaamalla katkaista energiakulutuksen kasvu. Samalla on kuitenkin nähtävä, että energian käytössä tapahtuu painopisteen siirtymistä sähkönkulutuksen suuntaan. Energian kokonaiskäytön pysyessä ennallaan on sähkön käyttö lisääntymässä. Esim. koko autokannan muuttaminen sähköautoiksi nostaisi sähköntarvetta lähes 10 prosenttiyksiköllä.

Sähköntuotannon tulevaisuus on uusiutuvissa ja päästöttömissä tuotantomuodoissa.

Hallituksen ydinvoimapäätökset ansaitsevat tarkan ja kriittisen läpivalaisun. Millä perusteilla on päädytty esittämään lupia nyt valituilla TVO:lle ja Fennovoimalle. Millä perusteilla sähköntuotantonsa moitteettomasti hoitanut valtion oma yhtiö Fortum on jätetty ulos? Miten on tarkoitus korvata Loviisassa 2020-luvun lopussa loppuva sähköntuotanto? Mitä tapahtuu käytetyn polttoaineen loppusijoitukselle eri vaihtoehdoissa? Miten eri vaihtoehdot huolehtivat toimivasta kilpailutilanteesta kuluttajan ja sähkönkäyttäjän eduksi? Nämä ovat tärkeitä ja isoja kysymyksiä, joihin tarvitsemme kunnolliset vastaukset.

Haluan sanoa hyvin painokkaasti: ydinvoiman käyttö voidaan hyväksyä vain ylimenokauden ratkaisuna. Tulevaisuus on uusiutuvissa.

Edellytämme, että ydinvoimaan kriittisesti suhtautuvien kansalaisten huolet otetaan päätöksenteossa vakavasti. Emme kuitenkaan kannata sitä, että päätöksentekoaikataululla ryhdytään kikkailemaan. Aika on nyt käytettävä hallituksen esitysten kriittiseen ja huolelliseen tarkasteluun ja myös mahdollisten heikkojen kohtien tunnistamiseen. Aikaa ei pidä käyttää aikataulusta keskusteluun.
.
Parlamentarismin kannalta pidämme kyseenalaisena vihreän puolueen valitsemaa toimintalinjaa. Vihreiden vaikutuspaikka ydinvoimapäätökseen ja myös myönnettävien lupien määrään oli hallituksessa. Pidämme epäuskottavana, että puolue ilmoittaa vastustavansa ydinvoimaa kokonaisuudessaan, ei tarjoa vaihtoehtoa sähkön tuottamiselle ilman ydinvoimaa ja ryhtyy sitten eduskunnassa kokoamaan rintamaa yhden lupapäätöksen tueksi. Kaiken huippu on, että istuva työministeri, jonka pitäisi olla huolissaan suomalaisen työn ja hyvinvoinnin tarvitsemasta energiasta marssii mielenosoituksessa omaa hallitustaan vastaan. Vihreät, teidän puhevaltanne paikka oli hallituksessa ja hallitusneuvotteluissa.

Arvoisa puhemies,

Energiapolitiikassa ja aivan erityisesti sähkön tuotannossa on perusteltua tavoitella omavaraisuutta. Suomen riippuvuus Venäjän tuotetusta ydinsähköstä ei ole huoltovarmuutemme kannalta kestävää. Monipuolisuus sähkön eri tuotantotavoissa on viisautta ja siihen on myös eduskunnassa tehtävillä päätöksillä syytä pyrkiä. Kansakuntamme tulevaisuus on uusiutuvien energialähteiden käytössä ja tätä tietä on nyt syytä tasoittaa.

Kasvupolitiikan ja työllisyyden kannalta ja kasvihuoneilmiön pysäyttämisen kannalta nyt tehtävät päätökset ovat ratkaisevan tärkeitä. Sosialidemokraatit tähtäävät energiaa säästävään, energiaa tehokkaasti käyttävään ja aikaa myöten vain uusiutuvia energialähteitä käyttävään yhteiskuntaan. Tähän tavoitteeseen tulee edetä vastuullisella ja realistisella toimintamallilla.