Sosialidemokraatit kannattavat julkista yliopistoa

Ajankohtaista 12:17

Kansainvälinen kilpailu ja väestön ikääntyminen asettavat yhteiskunnallemme uusia haasteita. Korkea osaaminen ja tutkimus ovat Suomen kilpailukyvyn kivijalka. Uudet haasteet edellyttävät myös yliopistolaitoksen uudistamista.

SDP kannattaa sellaista yliopistouudistusta, jossa yliopistojen toimintaedellytyksiä vahvistetaan, kansainvälistymisen haasteisiin varaudutaan ja yliopistojen autonomiaa lisätään. Uudistuksen yhteydessä on taattava yliopistoissa harjoitettavan vapaan tutkimuksen ja siihen perustuvan opetuksen perustuslaillinen turva. Uudistusta tehtäessä tulee huolehtia henkilöstön ja opiskelijoiden mukanaolosta ja vaikuttamismahdollisuudesta.

Hallintomalli

SDP tukee yliopistojen aseman muuttamista valtion tilivirastoista julkisoikeudellisiksi laitoksiksi. Muutoksen yhteydessä yliopistojen on saatava riittävä peruspääoma valtiolta maksuvalmiutensa turvaamiseksi. Pääomitus tulee tehdä kehyksen ulkopuolisina finanssisijoituksina ilman ehtoja yksityisen rahoituksen keräämisestä. Finanssisijoitusten periaatteet ja suuruus tulee päättää mahdollisimman pian.

Julkisoikeudellisena laitoksena yliopisto nimeää itse hallituksensa, johon kuuluvat yliopistoyhteisön eli henkilöstön ja opiskelijain lisäksi myös ulkopuolisia jäseniä.

Rahoitus

SDP:n mielestä yliopistojen perusrahoitusta on lisättävä kaikkien yliopistojen osalta tiede- ja teknologianeuvoston esityksen mukaisesti 200 miljoonalla eurolla vaalikauden aikana nimenomaan toimintamenoihin. Tämän lisäksi yliopistoille korvataan henkilöstön palkankorotuksista ja vuokran noususta aiheutuneet lisäkulut.

Yliopistoihin suunnattujen valtiollisten rahoituslähteiden on oltava avoimia kaikille yliopistoille. Tämä merkitsee sitä, että tuloksiin perustuvan tai muuten kilpailtavan rahoituksen osalta kaikkia yliopistoja on kohdeltava samalla tavalla ennalta tiedossa olevien laatu- ja muiden kriteerien pohjalta. Myös yliopistojen toimintarahoituksen lisäyksien kohdalla yliopistojen on oltava tasa-arvoisessa asemassa ennalta hyväksyttyjen kriteerien mukaisesti. Rahoituksen yhdenmukaiset kriteerit turvaavat yliopistojen alueellisen vaikuttavuuden ja tasa-arvoisen kohtelun.

Yliopistouudistuksen yhteydessä henkilökunnan asema tulee turvata sekä palvelussuhteen ehtojen että eläketurvan osalta niin, ettei heikennyksiä tapahdu.

Innovaatioyliopisto

Osana yliopistouudistusta tarvitsemme yliopistojen rakenteellista kehittämistä. Innovaatioyliopiston tavoitteena on luoda uudenlainen kokonaisuus kaupan, tekniikan ja muotoilun osaamista yhdistelemällä. Säätiöpohjainen innovaatioyliopisto tuleekin nähdä erillishankkeena, eikä mitään muuta yliopistoa tule säätiöittää ennen kuin innovaatioyliopiston toimintaa, tuloksia ja hallintomallia on tarkasteltu riittävän pitkällä aikajänteellä.

SDP hyväksyy innovaatioyliopistolle yksityisoikeudellisen säätiön hallintomalliksi seuraavilla reunaehdoilla:

1. Säätiöpohjaista innovaatioyliopistoa tulee koskea kaikki keskeiset yliopistolakiin kirjatut ja kirjattavat periaatteet, jotka koskevat muitakin yliopistoja.

2. Innovaatioyliopistosta päätettäessä on samalla päätettävä tieteen, opetuksen ja hallintomallin laadun seurannasta ja arvioinnista, joka tulee toteuttaa ulkopuolisena riippumattomana arviona noin viiden vuoden kuluttua yliopiston aloittamisesta.

3. Säätiön hallituksessa on säilytettävä valtion määräysvalta, sillä valtio maksaa jatkossakin pääosan innovaatioyliopiston toiminnasta. Hallituksessa tulee myös olla henkilöstön ja opiskelijoiden edustus.

4. Säätiöpääoman (valtio 500 milj. euroa, elinkeinoelämä 200 milj. euroa) tuotto lisää innovaatioyliopiston rahoitusta (suhteellisen alhaisella 5 prosentin reaalituotto-odotuksellakin) 20 prosentilla suhteessa nykyiseen toimintamenorahoitukseen (35 miljoonaa euroa vuodessa). Tämän tulee olla ainoa vastikkeeton innovaatioyliopiston lisärahoituksen lähde.

5. Kehyspäätöksessä innovaatioyliopistolle osoitettu 100 miljoonan euron lisäys toimintamenoihin vuoteen 2012 mennessä tulee saattaa välittömästi kaikkien yliopistojen tavoiteltavaksi ennalta hyväksyttyjen kriteerien mukaisesti.

6. Taideteollisen korkeakoulun osalta on vielä selvitettävä, mitkä osat on perusteltua yhdistää innovaatioyliopistoon ja mitkä alat mahdollisesti perustettavaan taideyliopistoon.

Yliopistojen kiinteistöt

Yliopistouudistuksen yhteydessä pohditaan, mitä tapahtuu yliopistokiinteistöille. Asia on työryhmävalmistelussa. Vaihtoehtoina on esitetty kolme erilaista mallia: 1) yliopistokiinteistöt siirrettäisiin suoraan yliopistojen taseeseen 2) perustettaisiin kolme kiinteistöyhtiötä, joissa osakkaina olisivat valtio ja yliopistot 3) perustettaisiin kolme osakeyhtiötä, joissa osakkaina olisivat valtio, yliopistot ja kolmas yksityinen taho.

Sosialidemokraatit eivät hyväksy vaihtoehtoa, jossa muodostettavaan kiinteistöyhtiöön tulisi osakkaaksi valtion ja yliopiston ulkopuolisia tahoja.