Socialdemokraterna i social- och hälsovårdsutskottet är nöjda med att en bindande personaldimensionering inom äldreomsorgen lagstiftas

Ajankohtaista 15:00

Socialdemokraterna i riksdagens social – och hälsovårdsutskott är nöjda med att en bindande personaldimensionering inom äldreomsorgen lagstiftas. Den bindande dimensioneringen av dygnet runt vården kommer efter övergångsperioden att vara 0,7 anställda i direkt vårdarbete per klient. På fredagen godkändes lagen i riksdagen. Lagen träder i kraft stegvis från ingången av oktober.

– En bindande dimensionering tryggar de äldres grundlagsenliga rätt till nödvändig omsorg. Målet är att säkerställa service som är högklassig och trygg i dygnet runt vård, konstaterar socialdemokratiska utskottsgruppens ledare, riksdagsledamot Aki Lindén.

– Det är också väsentligt att vårdbehovet i fortsättningen bedöms med hjälp av enhetliga mätare. Det garanterar rättigheterna till servicen på ett mer jämlikt sätt än för närvarande och garanterar bättre förutsättningar också för utveckling av hela servicesystemet, fortsätter Lindén.

– Jag är glad att vi slutligen får en bindande dimensionering i dygnet runt vård. Nu måste vi målmedvetet fortsätta arbetet för en bättre äldreomsorg. Det är viktigt att inleda den andra fasen av reformen av äldreomsorgen genom att utveckla de tjänster som tillhandahålls i hemmet och inom närståendevården. Vi behöver också en rättvis reform av klientavgifterna på serviceboenden. Även de äldres rätt till utevistelse bör tryggas, pekar utskottsmedlemmen och riksdagsledamoten Ilmari Nurminen på inför de kommande utmaningarna.

– Det är fantastiskt att dimensioneringen äntligen blir lag. Det är också viktigt att den insats som görs av dem som utför indirekt arbete, dvs. stödtjänster, inte räknas med i dimensioneringen. På så sätt säkerställs att tillräckligt med personal kan koncentrera sig uttryckligen på vårdarbete. Vi har nu tagit ett stort och viktigt steg mot en bättre äldreomsorg. Arbetet slutar dock inte här, det är viktigt att utveckla äldreomsorgen på ett övergripande sätt. Särskild fokus bör fästas på en god ledning och goda arbetsförhållanden. En kraftfull och fungerande vård och omsorg kan enbart uppnås på en hållbar grund, konstaterar riksdagsledamot Heidi Viljanen.

– Våra äldre förtjänar den bästa vård och omsorg när de blir äldre. Under ett årtionde har mycket lagstiftningsarbete gjorts för att förbättra situationen inom äldreomsorgen, och nu har en viktig milstolpe uppnåtts. För att vi ska få tillräckligt med vårdpersonal till äldreomsorgen måste vi också satsa kraftigt på att öka intresset för vårdyrket och antalet utbildningsplatser inom branschen. Vårdardimensioneringen bidrar till att förbättra arbetsförhållandena och minska arbetsbelastningen, vilket innebär att arbetstagarna orkar bättre och de äldre får då en bättre vård, summerar utskottsmedlemmen och riksdagsledamot Kim Berg.