Skinnari: Työeläkeyhtiöiden ylilyönteihin puututtava

Ajankohtaista 13:10

Eduskunnan talousvaliokunnassa SDP esitti pankkivaltuuston kertomuksen yhteydessä, että finanssivalvonnan on puututtava työeläkeyhtiöitten toimitusjohtajien ja hallitusten palkkojen, tulospalkkauksen ja lisäeläkkeiden kohtuuttomuuksiin pankkien ja muiden luottolaitosten tapaan. SDP ja Vasemmistoliitto esittivät mietintöön lisättäväksi työeläkeyhtiöiden johdon ja henkilöstön palkitsemisesta seuraavan tekstin, mutta valiokunnan porvarienemmistö ei sitä hyväksynyt.

”Talousvaliokunta pitää välttämättömänä, että työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteistä eläkettä hoitavien työeläkevakuutusyhtiöiden ja Kuntien eläkevakuutuksen, Valtion eläkerahaston ja Kirkon eläkerahaston johdon ja henkilöstön palkat, palkkiojärjestelmät ja lisäeläkkeet ovat kohtuulliset siihen nähden, että he hoitavat lakisääteistä eläketurvaa. Palkitseminen ei saa kannustaa liialliseen riskinottoon, jolla vaarannetaan eläkevarojen pääoma. Finanssivalvonnan tulee seurata tilannetta ja jos aihetta ilmenee, sen tulee puuttua asiaan. Tarvittaessa on harkittava, tarvitaanko vakuutuslainsäädäntöön vastaavanlaiset säännökset kuin luottolaitoslakiin on tulossa”, todetaan vastalauseessa.

”Luottolaitoslakiin ollaan lisäämässä luottolaitosdirektiiviin perustuvat säännökset johdon ja henkilöstön palkitsemista koskevista periaatteista (HE 127/2010 vp: luottolaitoslain 49 §). Uusien säännösten mukaan luottolaitoksella on oltava sellaiset johdon ja henkilöstön palkitsemista koskevat periaatteet ja menettelytavat, jotka tukevat tehokasta riskienhallintaa. Palkitsemista koskevista periaatteista ja menettelytavoista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella”, esitettiin SDP:n ja Vas:n vastalauseessa.

”Työeläkevakuutusyhtiöiden tehtävänä on lakisääteisen eläketurvan toimeenpano ja hoitaa sitä varten yhtiöille kertyviä varoja niin, että vakuutusten käsittämät edut pystytään turvaamaan. Työeläkeyhtiöiden varat on sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti. Työeläkeyhtiöihin ei sovelleta muista vakuutusyhtiöistä poiketen vakuutustoimintaa koskevaa EU:n sääntelyä.”

”Finanssivalvonta valvoo työeläkevakuutusyhtiöiden, eläkesäätiöiden ja eläkekassojen taloutta, hallintoa ja menettelytapoja. Julkisen sektorin työntekijöiden eläketurvaa hoitavien Kuntien eläkevakuutuksen, Valtioon eläkerahaston ja Kirkon eläkerahaston toimintaa Finanssivalvonta valvoo vain sijoitustoiminnan osalta.”

”Työeläkerahastoissa on erittäin suuri omaisuus eläkevastuun kattamiseksi. Sen vuoksi on tärkeää noudattaa varojen sijoittamisessa laissa säädettyä vaatimusta”, todetaan vastalauseessa.