Ajankohtaista

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

Nyt on aika ottaa rohkeita askeleita kohti uuden ajan elinkeino- ja teknologiapolitiikkaa. SDP on valmistellut kasvua ja työllisyyttä tukevan strategian, jossa esitettyihin toimiin toivottavasti myös maan hallitus tarttuu. - Ympäristöteknologiassa ja kierto- ja jakamistaloudessa olisi runsaasti hyödyntämätöntä kasvupotentiaalia, samoin palvelu- ja matkailualalla. Lisäpanostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen ovat nyt välttämättömiä, sanoo SDP:n kansanedustaja Lauri Ihalainen.Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

– Katse pitäisi nostaa pelkästä hintakilpailukyvystä vientiin ja elinkeinopuolen uudistukseen. Suomella olisi hyvät mahdollisuudet muun muassa energiatehokkuudessa, ympäristöteknologiassa ja kiertotaloudessa. Olisin odottanut puoliväliriihessä jykevämpiä linjauksia, sanoo SDP:n kansanedustaja Lauri Ihalainen.Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared video on Facebook

SDP:n työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan demarit Tarja Filatov (pj.), Merja Mäkisalo-Ropponen ja Ilmari Nurminen toivottavat kaikille hyvää vappua. Jokainen meistä on tärkeä osa Suomen menestystarinaa ja jokaiselle meistä on löydettävä oma paikka yhteiskunnasta.Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

The Social Democratic Party of Finland strongly condemns the violence that erupted in the Parliament in Skopje. What took place, did not follow the basic principles of parliamentary democracy and is not an acceptable way to influence democratic processes.Sosialidemokraatit SDP

Joona Räsänenshared tweet on Twitter

Hallintarekisteri on kuin koulutusleikkaukset. Kukaan ei kuulemma niitä halua, mutta vastakkaisista lupauksista huolimatta ne silti etenee.

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

Hallituksen esitys uudeksi arvopaperilaiksi sisältää jälleen kerran moneen kertaan kuopatun hallintarekisterin samoine ongelmineen kuin aiempina kertoina. Sitä ei pidä hyväksyä. "Vaadimme, että lakiesitys palautetaan kiireelliseen lisävalmisteluun ja siihen lisätään selkeä sijoittajiin kohdistuvat hallintarekisteröinnin kielto myös sijoitettaessa ulkomailla liikkeeseen laskettuihin suomalaisyhtiöiden arvopapereihin. On myös varmistettava, että tiedot omistajista ja sijoituksista todella saadaan ulkomaisista arvopaperikeskuksista", kertoo Lauri Ihalainen. Klikkaa peukkua ja jaa eteenpäin, jos olet Laurin kanssa samaa mieltä!Sosialidemokraatit SDP

Sinivalkoisen omistamisen ohjelma

Ohjelmatyö 12:01

OMPO_web_kansi

Sinivalkoisen omistamisen ohjelma – kaikki ei ole kaupan -linjapaperi linjaa SDP:n tavoitteet valtion omistajapolitiikan kehittämiseen ja valtion omistuksen hyödyntämiseen.

Valtion omistajuus ja valtionyhtiöiden ohjaus vaatii pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta yli vaalikausien. SDP katsoo, että eduskunnan roolia valtion omistajaohjauksessa on perusteltua vahvistaa. SDP esittää, että eduskunta valmistelisi parlamentaarisesti valtion omistajapolitiikkaa koskevan periaatelinjauksen, jonka eduskunta sitten myös hallituksen esityksestä vahvistaisi. Tässä periaatelinjauksessa asetettaisiin pitkän aikavälin strategia ja raamit valtionyhtiöiden omistamiselle ja omistajaohjaukselle. Parlamentaarinen linja ohjaisi kutakin istuvaa hallitusta, joka tämän raamin puitteissa päättäisi omasta omistajaohjauslinjastaan ja valtionyhtiöiden toiminnasta. Vastuu operatiivisesta toiminnasta säilyisi luonnollisesti edelleen yhtiöissä.

Valtion omistajapolitiikan tärkeänä tehtävänä on tukea kasvua, työllisyyttä, viennin edellytyksiä ja elinkeinorakenteen uudistumista sekä rakentaa uutta luovaa omistajuutta. Valtion omistajuudella vahvistetaan ja turvataan kotimaista omistajuutta kansallisesti tärkeillä aloilla ja yhtiöissä, paikataan kotimaisten yksityisten pääomien vähäisyyttä ja torjutaan näin Suomen ajautumista tytäryhtiötaloudeksi. Omistajuus on myös kustannustehokas tapa turvata valtion strategisia intressejä, liittyen mm. huoltovarmuuteen, infrastruktuuriin, energiatuotantoon ja jakeluun sekä turvallisuuteen ja maanpuolustukseen.

SDP edellyttää valtionyhtiöiden olevan edelläkävijöitä yritysvastuu- ja ympäristökysymysten aktiivisessa huomioimisessa. Valtionyhtiöissä käytettävien palkitsemisjärjestelmien tulee olla kohtuullisia ja läpinäkyviä. Palkitsemisessa käytetään pitkäjänteiseen tulokseen ja yrityksen kokonaismenestykseen perustuvia kriteerejä.

SDP katsoo, että valtion omistajapolitiikan tulee olla nykyistä aktiivisempaa ja toimia vahvemmin osana laajempaa elinkeinopoliittista strategiaa. Suomen on tunnistettava viennin uudet tarpeet ja menestyvät liiketoimintamallit.

Uusia viennin lähteitä ovat niihin liittyvine teollisuus- ja palvelukokonaisuuksineen biotalous, cleantech, energiatehokkuus, ympäristöteknologia, vesiensuojelu, arktinen osaaminen, terveysteknologian, palvelujen mukaanlukien matkailun ja kulttuurin vienti. Suomella on osaamisellaan mahdollisuus nousta digitalisaation kärkimaiden joukkoon. Vientivetoisen talouskasvun tukemiseksi SDP esittää selvitettäväksi uuden valtion erityistehtäväyhtiön, tai muun yhteisön, perustamista tukemaan pienten ja keskisuurten kasvuhakuisten yritysten vientitoimintaa muuttuvilla markkinoilla.

SDP:n 10 nostoa valtion omistajapolitiikan kehittämiseksi:

1. Valtion omistajapolitiikalla tulee tukea kasvua, työllisyyttä, viennin edellytyksiä ja elinkeinorakenteen uudistumista sekä rakentaa uutta luovaa omistajuutta.

2. Valtion omistajuudella vahvistetaan ja turvataan kotimaista omistajuutta kansallisesti tärkeillä aloilla ja yhtiöissä, paikataan kotimaisten yksityisten pääomien vähäisyyttä ja torjutaan näin Suomen ajautumista tytäryhtiötaloudeksi.

3. Valtion omistajapolitiikan tulee olla nykyistä aktiivisempaa ja toimia vahvemmin osana laajempaa elinkeinopoliittista strategiaa. Valtion tulee käyttää osakkuusyhtiöissään omistusosuuttaan vastaavaa valtaa sekä pääsääntöisesti osallistua kaikkien osakkuusyhtiöidensä hallitustyöskentelyyn.

4. Valtion omistajaohjausta tulee kehittää niin, että vahvistetaan yhteistä analyysiosaamista ja selkeytetään vastuu- ja työnjakoa eduskunnan, hallituksen, talouspoliittisen ministerivaliokunnan, omistajaohjausyksikön ja Solidiumin välillä.

5. Valtion on kaikissa tilanteissa säilytettävä määräysvalta sellaisissa valtionyhtiöissä, joissa omistajuudella turvataan valtion strategisia intressejä, kuten huoltovarmuutta ja infrastruktuuria.

6. Yhtiöissä, joissa valtiolla on elinkeinopoliittinen intressi, valtion on varmistettava riittävä omistusosuus, jotta valtio voi turvata kotimaisen omistajuuden ja Suomen talouden edut yhtiön toiminnassa.

7. Solidium rakenteena on syytä säilyttää, mutta se pitää tuoda lähemmäs valtion muuta omistajaohjausta ja yhteydenpitoa valtion ja sijoitusyhtiön välillä lisätään. Yhtiölle tulee määritellä selkeät omistajuuteen ja elinkeinopolitiikkaan liittyvät tavoitteet, sekä pitkän aikavälin tuottotavoitteet. Solidiumilta tulee edellyttää nykyistä aktiivisempaa omistajavallan käyttöä sekä osallistumista salkkuyhtiöidensä hallintoon.

8. Valtion pörssiyhtiöomistusten pääoma, ja niiden kyky tuottaa valtiolle osinkotuloja, on turvattava. Tuottavista omistuksista luopuminen budjettivarojen saamiseksi tai erityisesti valtion velanoton välttämiseksi on huonoa valtiontalouden hoitamista.

9. Kaikkien valtioyhtiöiden on oltava esimerkillisiä yritysvastuukysymyksissä ja henkilöstöpolitiikassa.

10. SDP esittää selvitettäväksi uuden erityisesti PK-yritysten vientiä tukevan valtion erityistehtäväyhtiön perustamista. Tämä yhtiö voisi mm. koordinoida valtion vientituki-instrumenttien kokonaisuutta, tarjota vientiyrityksille verkostoja sekä analyysipalveluita ja toimia yksittäisiä yrityksiä yhteen tuovana jalustana, joka näin edistäisi mahdollisuuksia tarjota laajempia hankekokonaisuuksia vientiin.

Tutustu koko ohjelmaan täällä

Power point -esitys ohjelmasta