Ajankohtaista

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

SDP:n kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen on ilahtunut pääministeri Juha Sipilän torstaina eduskunnan kyselytunnilla antamasta lupauksesta kutsua puolueet koolle keskustelemaan julkisten rakennusten sisäilmaongelmien poistamisesta. Sosialidemokraatit esittivät hallitukselle, että puolueet käynnistäisivät yhdessä hankkeen, jonka tavoitteena on etsiä konkreettisia keinoja sisäilmaongelmien poistamiseksi. ─ Nyt on käytävä sanoista tekoihin. Julkisten rakennusten sisäilmaongelmat ovat suuri uhka terveydelle ja monet lapset sekä aikuiset altistuvat jopa elinikäisille sairauksille huonon sisäilman vuoksi. Arviolta 600 000-800 000 suomalaista altistuu päivittäin homeesta johtuville sisäilman epäpuhtauksille. Ongelma ei koske vain kouluja vaan myös esimerkiksi ikäihmisten hoitopaikkoja, joissa hoitajat ja vanhukset oireilevat vakavasti. On hienoa, että nyt on syntymässä puoluerajat ylittävää yhteisymmärrystä ongelman kitkemiseksi, Mäkisalo-Ropponen kertoo.Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

"Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen neuvottelupöydällä on useita – kymmenen kohdan lista asioista, joista olisi hyvä päästä ratkaisuun ennen kehysriihtä. Joukossa on ratkaisujen hakeminen ns. 0-sopimusehtoihin ja siihen mitä työttömien omaehtoista koulutusta työttömyysturvalla. Toivottavasti näissä neuvotteluissa päästään ratkaisuun."Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

– On kuitenkin selvää, että jos hallitus ei lisää resursseja ja hidastuttaa aikatauluja, niin hyväkään osaaminen ei auta, sillä liiallinen kiire estää laadukkaan toiminnan. Hallituksen onkin itse otettava lusikka käteen ja tehtävä konkreettisia toimia, jotta lakiesitykset olisivat paremmin valmisteltuja ja niissä olisi paremmin otettu huomioon pitkän aikavälin kustannusvaikutukset.Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared video on Facebook

Kuntavaalit järjestetään 9. huhtikuuta. SDP haluaa ehdokkaiksi monipuolisen joukon suomalaisia, joilla on hyvä käsitys kansalaisten arjen asioista, työelämän haasteista, opiskelusta tai perhearjen pyörittämisestä. Pyydämme sinua ryhtymään kuntavaaliehdokkaaksemme. Klikkaamalla videota se onnistuu helposti.Sosialidemokraatit SDP

Sanna Marinshared image on Instagram

SDP esitti eduskunnan kyselytunnilla hallitukselle parlamentaarista yhteistyötä julkisten rakennusten sisäilma- ja homeongelmien ratkaisemiseksi. Kysyin pääministeri Sipilältä tarttuuko hän esitykseemme. Arvoisa puhemies, Haluan kysyä pääministeri Sipilältä täsmennystä äskeiseen vastaukseenne edustaja Kantolan kysymyksen osalta. Kyse ei siis ole siitä, että me toivoisimme jotakin yhteistä kahvittelua puolueiden välillä vaan me haluamme parlamentaarista yhteistyötä, jossa etsitään oikeita ratkaisuja tähän vakavaan ongelmaan. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan teettämän tutkimuksen mukaan pelkästään home- ja kosteusvauriot aiheuttavat noin puolen miljardin, siis puolen miljardin euron, kustannukset yhteiskunnassa joka vuosi. Kustannuksia syntyy muun muassa oireiden ja sairauksien tutkimisesta ja hoidosta, sairauspoissaoloista, työkyvyn menettämisestä sekä työtehon ja tuottavuuden laskusta. Kyse on siis merkittävästä ongelmasta ihmisten terveydelle, mutta myös kansantaloudelle. SDP haluaa parlamentaarista yhteistyötä tämän ongelman ratkaisemiseksi. Tartutteko siihen? #eduskunta #kyselytunti Kiitos myös @uhanadesign supermukavasta Green leaves -collegesta! #Tampere rules!sannamarin

Sinivalkoisen omistamisen ohjelma

Ohjelmatyö 12:01

OMPO_web_kansi

Sinivalkoisen omistamisen ohjelma – kaikki ei ole kaupan -linjapaperi linjaa SDP:n tavoitteet valtion omistajapolitiikan kehittämiseen ja valtion omistuksen hyödyntämiseen.

Valtion omistajuus ja valtionyhtiöiden ohjaus vaatii pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta yli vaalikausien. SDP katsoo, että eduskunnan roolia valtion omistajaohjauksessa on perusteltua vahvistaa. SDP esittää, että eduskunta valmistelisi parlamentaarisesti valtion omistajapolitiikkaa koskevan periaatelinjauksen, jonka eduskunta sitten myös hallituksen esityksestä vahvistaisi. Tässä periaatelinjauksessa asetettaisiin pitkän aikavälin strategia ja raamit valtionyhtiöiden omistamiselle ja omistajaohjaukselle. Parlamentaarinen linja ohjaisi kutakin istuvaa hallitusta, joka tämän raamin puitteissa päättäisi omasta omistajaohjauslinjastaan ja valtionyhtiöiden toiminnasta. Vastuu operatiivisesta toiminnasta säilyisi luonnollisesti edelleen yhtiöissä.

Valtion omistajapolitiikan tärkeänä tehtävänä on tukea kasvua, työllisyyttä, viennin edellytyksiä ja elinkeinorakenteen uudistumista sekä rakentaa uutta luovaa omistajuutta. Valtion omistajuudella vahvistetaan ja turvataan kotimaista omistajuutta kansallisesti tärkeillä aloilla ja yhtiöissä, paikataan kotimaisten yksityisten pääomien vähäisyyttä ja torjutaan näin Suomen ajautumista tytäryhtiötaloudeksi. Omistajuus on myös kustannustehokas tapa turvata valtion strategisia intressejä, liittyen mm. huoltovarmuuteen, infrastruktuuriin, energiatuotantoon ja jakeluun sekä turvallisuuteen ja maanpuolustukseen.

SDP edellyttää valtionyhtiöiden olevan edelläkävijöitä yritysvastuu- ja ympäristökysymysten aktiivisessa huomioimisessa. Valtionyhtiöissä käytettävien palkitsemisjärjestelmien tulee olla kohtuullisia ja läpinäkyviä. Palkitsemisessa käytetään pitkäjänteiseen tulokseen ja yrityksen kokonaismenestykseen perustuvia kriteerejä.

SDP katsoo, että valtion omistajapolitiikan tulee olla nykyistä aktiivisempaa ja toimia vahvemmin osana laajempaa elinkeinopoliittista strategiaa. Suomen on tunnistettava viennin uudet tarpeet ja menestyvät liiketoimintamallit.

Uusia viennin lähteitä ovat niihin liittyvine teollisuus- ja palvelukokonaisuuksineen biotalous, cleantech, energiatehokkuus, ympäristöteknologia, vesiensuojelu, arktinen osaaminen, terveysteknologian, palvelujen mukaanlukien matkailun ja kulttuurin vienti. Suomella on osaamisellaan mahdollisuus nousta digitalisaation kärkimaiden joukkoon. Vientivetoisen talouskasvun tukemiseksi SDP esittää selvitettäväksi uuden valtion erityistehtäväyhtiön, tai muun yhteisön, perustamista tukemaan pienten ja keskisuurten kasvuhakuisten yritysten vientitoimintaa muuttuvilla markkinoilla.

SDP:n 10 nostoa valtion omistajapolitiikan kehittämiseksi:

1. Valtion omistajapolitiikalla tulee tukea kasvua, työllisyyttä, viennin edellytyksiä ja elinkeinorakenteen uudistumista sekä rakentaa uutta luovaa omistajuutta.

2. Valtion omistajuudella vahvistetaan ja turvataan kotimaista omistajuutta kansallisesti tärkeillä aloilla ja yhtiöissä, paikataan kotimaisten yksityisten pääomien vähäisyyttä ja torjutaan näin Suomen ajautumista tytäryhtiötaloudeksi.

3. Valtion omistajapolitiikan tulee olla nykyistä aktiivisempaa ja toimia vahvemmin osana laajempaa elinkeinopoliittista strategiaa. Valtion tulee käyttää osakkuusyhtiöissään omistusosuuttaan vastaavaa valtaa sekä pääsääntöisesti osallistua kaikkien osakkuusyhtiöidensä hallitustyöskentelyyn.

4. Valtion omistajaohjausta tulee kehittää niin, että vahvistetaan yhteistä analyysiosaamista ja selkeytetään vastuu- ja työnjakoa eduskunnan, hallituksen, talouspoliittisen ministerivaliokunnan, omistajaohjausyksikön ja Solidiumin välillä.

5. Valtion on kaikissa tilanteissa säilytettävä määräysvalta sellaisissa valtionyhtiöissä, joissa omistajuudella turvataan valtion strategisia intressejä, kuten huoltovarmuutta ja infrastruktuuria.

6. Yhtiöissä, joissa valtiolla on elinkeinopoliittinen intressi, valtion on varmistettava riittävä omistusosuus, jotta valtio voi turvata kotimaisen omistajuuden ja Suomen talouden edut yhtiön toiminnassa.

7. Solidium rakenteena on syytä säilyttää, mutta se pitää tuoda lähemmäs valtion muuta omistajaohjausta ja yhteydenpitoa valtion ja sijoitusyhtiön välillä lisätään. Yhtiölle tulee määritellä selkeät omistajuuteen ja elinkeinopolitiikkaan liittyvät tavoitteet, sekä pitkän aikavälin tuottotavoitteet. Solidiumilta tulee edellyttää nykyistä aktiivisempaa omistajavallan käyttöä sekä osallistumista salkkuyhtiöidensä hallintoon.

8. Valtion pörssiyhtiöomistusten pääoma, ja niiden kyky tuottaa valtiolle osinkotuloja, on turvattava. Tuottavista omistuksista luopuminen budjettivarojen saamiseksi tai erityisesti valtion velanoton välttämiseksi on huonoa valtiontalouden hoitamista.

9. Kaikkien valtioyhtiöiden on oltava esimerkillisiä yritysvastuukysymyksissä ja henkilöstöpolitiikassa.

10. SDP esittää selvitettäväksi uuden erityisesti PK-yritysten vientiä tukevan valtion erityistehtäväyhtiön perustamista. Tämä yhtiö voisi mm. koordinoida valtion vientituki-instrumenttien kokonaisuutta, tarjota vientiyrityksille verkostoja sekä analyysipalveluita ja toimia yksittäisiä yrityksiä yhteen tuovana jalustana, joka näin edistäisi mahdollisuuksia tarjota laajempia hankekokonaisuuksia vientiin.

Tutustu koko ohjelmaan täällä

Power point -esitys ohjelmasta