SDP:s skuggbudget: Finland bör välja arbetslinjen

Ajankohtaista 11:57

Antti Rinne

SDP har offentliggjort sin skuggbudget för år 2016. Socialdemokraterna har ställt upp tre mål i sin budget. I jämförelse med regeringens förslag ska den främja äkta tillväxt och en hållbar sysselsättning, vara mera socialt rättvis och statsekonomiskt ansvarsfullare.

”Socialdemokraterna vill föra in Finland på arbetslinjen. Därför ligger tyngdpunkten i skuggbudgeten på sysselsättning här och nu. SDP:s alternativ är ansvarsfullt och rättvist”, säger SDP:s ordförande Antti Rinne.

De direkta sysselsättningseffekterna i SDP:s budget är 35 000 nya arbetsplatser. Det innebär en ökning av sysselsättningsgraden med 1,3 procentenheter. Rinnes modell sysselsätter 15 000 människor. En tillfällig sänkning av arbetspensionsavgifterna skulle för arbetsgivarna innebära inbesparingar i arbetskraftskostnaderna med hundratals miljoner euro per år och arbetstagarnas köpkraft skulle öka, likaså nettolönen. Verkställigheten och tidtabellen överenskommer man om på treparts bas.

Dessutom breddar vi i SDP:s skuggbudget skattebasen i europeisk riktning. Skuggbudgetens effekt på skattegraden är 0,0 procent. Enligt en undersökning utförd av TSN Gallup understöder en majoritet av finländarna en breddning av skattebasen.

SDP:s skuggbudget korrigerar regeringen Sipiläs orättvisa åtgärder med ett rättvist alternativ som inte äventyrar tillväxten i nationalekonomin. Låg- och medelinkomsttagarna och pensionärerna får mer pengar på hand.

I SDP:s skuggbudget för år 2016 ingår kraftiga satsningar på tillväxt och sysselsättning (cirka 600 miljoner euro), social rättvisa (cirka 300 miljoner euro) samt på kunskap och delaktighet (cirka 200 miljoner euro).

I skuggbudgeten minskas hälsoklyftorna, ersättningarna för kost slopas inte, inga nedskärningar görs i reseersättningarna. Aura-rehabiliteringen slopas inte och höjningen av de kommunala klientavgifterna som regeringen vill införa återtas.

I skuggbudgeten förbättrar vi förutsättningarna för exporten och den innehåller också ett särskilt företagarpaket för företag av olika storlek. Som helhet stöder SDP:s modell företagsamhet och företagens möjligheter att öka sin affärsverksamhet.

Socialdemokraternas Finland är ett samhälle där kunnandet är en framgångsfaktor, där vi värnar om alla medborgare och där det råder ömsesidigt förtroende. I SDP:s skuggbudget skär vi inte i barnens och de ungas framtid: SDP skulle återta regeringens nedskärningar i utbildningen, som skulle äventyra kunnandet och tillväxten. Enligt SDP är utbildningen den bästa samhällsinvesteringen.

Resurserna till kampen mot den gråa ekonomin ökar med 20 miljoner euro. Den beräknade skattenyttan är 200 miljoner euro. Dessutom skulle SDP försvåra skatteplanering.

Också så kallade kapitalisationsavtal bör, enligt SDP bli beskattningsbara.

I SDP:s budgetalternativ blir skuldsättningen mindre år 2016 än i regeringens budgetförslag och visar ett överskott på 332 miljoner euro jämfört med regeringens förslag.