Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n uusi nuorisotakuu ulottuu varhaislapsuudesta ensimmäiseen työpaikkaan asti

Ajankohtaista 12:00

Nuorisoa

Kesäduunitalkoilla tavoitteena tarjota työkokemus 100-vuotiaan Suomen jokaiselle nuorelle

SDP julkaisi tänään uuden nuorisotakuumallinsa, Nuorisotakuu 2.0.

Malli vie eteenpäin vuonna 2013 käyttöönotettua valtakunnallista nuorisotakuuta. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi SDP on osana nuorisotakuunsa tavoitteita lähettänyt valtioneuvostolle ja pääministeri Juha Sipilälle konkreettisen esityksen Kesäduuni –kampanjan aloittamiseksi yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa, jotta juhlavuonna voitaisiin taata mahdollisimman monelle Suomen nuorelle mahdollisuus tutustua työelämään ja kartuttaa itselleen työelämäkokemusta.

Esitys sisältää 12 toimenpide-ehdotusta, jotka jakaantuvat valtion, elinkeinoelämän sekä kunta- ja paikallistason toimenpiteisiin.

SDP:n uuden nuorisotakuun tavoitteena on tiivistää nuorille tarjottavaa tukiverkkoa niin, että jatkossa yksikään nuori ei jäisi vaille toisen asteen koulutuspaikkaa, jatko-opiskelupaikkaa tai työtä. Hallituksen suunnitelmat ja budjettileikkaukset supistavat nuorisotakuun palvelutarjontaa, mikä uhkaa hankaloittaa nuorten opintoihin ja työelämään pääsyä sekä tulevaisuuden suunnittelua.

SDP:n tavoitteena on turvata nuorisotakuun rahoitus ja kehittää sitä niin, että se kattaa koko lapsuuden ja nuoruuden. Uutena elementtinä nykyiseen ohjelmaan haluamme, että nuorta tuetaan elämän taitekohdissa, kuten siirryttäessä perusasteelle tai vaikka korkeakoulusta työelämään. SDP:n nuorisotakuumallissa kokonaisvastuu nuorten elämänvaiheiden turvasta ja takuun toteutumisesta on kunnilla.

Nuorisotakuu on lupaus nuorelle

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Myös maahanmuuttajataustaisia, oppimisvaikeuksien kanssa kamppailevia, osatyökykyisiä ja vammaisia nuoria.

Sen tarkoitus on antaa nuorelle tukea ja apua elämän nivelvaiheissa ja se toteutetaan yhdessä nuorten kanssa.

Perusajatus on, että jokainen alle 25-vuotias ja alle 30-vuotias vastavalmistunut nuori kuuluu nuorisotakuun piiriin ja on näin oikeutettu saamaan nuorisotakuun tarjoamat palvelut sekä henkilökohtaisen avun. Se on yksilöllisten tarpeiden mukaan räätälöitävä työkalu, joka tukee nuorta elämän muutosvaiheissa aina varhaiskasvatuksesta työelämään.

SDP:n nuorisotakuu jakautuu yhdeksään peruspilariin:

Varhaislapsuus ja nuoruuden tuki

Nuorisotakuun toteutuminen alkaa jo varhaiskasvatuksesta. Varhaiskasvatuksen laatuun on panostettava ja pidettävä huolta, että ryhmäkoot pysyvät tarpeeksi pieninä.

Perheiden tukeminen on tehokas tapa auttaa lasta ja nuorta pääsemään yli elämän vaikeista kohdista. Kun esimerkiksi oppimisvaikeudet tai muut haasteet tunnistetaan ajoissa, voidaan lapselle räätälöidä henkilökohtainen tuki, joka kantaa pitkälle elämään.

Kaikille lapsille on tarjottava vähintään osa-aikainen mahdollisuus maksuttomaan varhaiskasvatukseen.

Koulutustakuu

Oppivelvollisuusikää tulee pidentää. Tavoitteena on, että jokainen nuori hankkii itselleen vähintään toisen asteen koulutuksen.

Niille nuorille, jotka eivät heti löydä tai pääse mieluisaan opiskelupaikkaan, on nuorisotakuunmukaan tarjottava työ-, työharjoittelu-, työkokeilu,- työpaja-, opiskelu- tai kuntoutuspaikkaa kolmen kuukauden sisällä työttömyyden alkamisesta.

Kymppiluokkaa voidaan kehittää tai tulevaisuudessa muuttaa avoimeksi toiseksi asteeksi, jonka aikana voidaan numeroiden korottamisen lisäksi tehdä jo toisen asteen opintoja.
Jokaiselle toisen asteen päättäneelle opiskelijalle on pyrittävä varmistamaan mahdollisuus halutessaan jatkaa korkea-asteen opintoihin. Opintokelpoisuuden turvaaminen on siksi tärkeää.

Ohjaamo-hanke ja Etsivä nuorisotyö

SDP haluaa kehittää ja varmistaa nuorten matalan kynnyksen monialaisen palvelukokonaisuuden, eli ohjaamo-hankkeen, jatkumisen turvaamalla sen rahoituksen.

Etsivän nuorisotyön tehtävä on tavoittaa tukea tarvitsevat alle 29-vuotiaat nuoret, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella. Etsivä nuorisotyö aloitetaan ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta.

Nuorten yksinäisyyden kitkemiseksi aloitetaan Mitä sinulle kuuluu? -välittämiskampanja, jossa viranomaiset, kasvattajat ja sote-tekijät sitoutuvat kysymään jokaiselta työnsä kautta kohtaamalta nuorelta näiden kuulumisia.

Pajatoiminta ja yrittäjäpajatoiminta

Nuorille on tarjottava mahdollisuuksia tutustua työelämään jo opintojen aikana ja luoda näin realistinen kuva tulevasta alasta sekä työelämästä yleisesti.

Palveluiden tavoitteena on edistää nuorten työllistymistä, kouluttautumista ja selkeyttää heidän omaa polkuaan työelämään.

Yksi tapa tukea nuorten työllistymistä on tarjota tukea ja ohjausta yrittäjyyteen valtakunnallisen yrityspajatoiminnan kautta. Kokemukset nuorten työttömien yrityspoluista ovat olleet rohkaisevia ja saaneet myös kansainvälistä tunnustusta.

Nuorten aikuisten osaamisohjelma

Nuorten aikuisten osaamisohjelma tarjoaa pelkän peruskoulun varaan jääneille nuorille mahdollisuuden hakeutua tutkintoon johtavaan ammatilliseen koulutukseen.
Peruskoulun varaan jääneiden nuorten aikuisten työurien keskimääräinen kesto on noin 25 vuotta miehillä ja 22 vuotta naisilla. Jos nämä nuoret aikuiset saavat vähintään toisen asteen koulutuksen ja tutkinnon, heidän työuransa pitenevät keskimäärin yli kuudella vuodella.

Nuorten aikuisten osaamisohjelmaa tulee jatkaa ja kehittää niin, että siitä muodostuu eräänlainen perustaitotakuu. Osaamisohjelmalle on varattava myös riittävä rahoitus.

Harraste- ja asumistakuu sekä ammatillinen kuntoutus

Yhä suurempi määrä lapsia ja nuoria ei saavuta perusopetuksen vähimmäistavoitteita, mikä johtaa heidän osaltaan syrjäytymisriskiin niin jatko-opinnoista kuin työelämästäkin.

Erot koulussa pärjäämisessä riippuvat yhä useammin lapsen vanhempien taustasta ja koulun ulkopuolisesta ajasta. Kaikilla lapsilla ei ole mahdollisuutta harrastaa ja kehittää itseään vapaa- ajalla ohjatussa ympäristössä, koska harrastukset ovat kallistuneet valtavasti. Jokaiselle lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus laadukkaaseen ja ohjattuun harrastukseen.

Nuorisotakuun toteutuminen vaatii, että nuorella on koti. Nuorisotakuuseen liitetään asuntotakuu, joka muodostuu tarpeen mukaan uuden sosiaalihuoltolain tarjoamista toimista, palvelutarpeen kartoittamisesta ja arjen tukipalveluista sekä valtiontakausjärjestelmästä, joka mahdollistaa vuokratakuun ja kotivakuutuksen saamisen myös vaikeassa tilanteessa olevalle nuorelle. Viime vaalikaudella valmistuneen nuorten sosiaalihuoltolain turvaamalla kuntoutuksella tuetaan nuorisotakuun toteutumista.

Koordinoitu tuki nuorten elämän nivelvaiheissa

Uutena elementtinä SDP:n nuorisotakuuohjelmaan lisätään koordinoidun tuen tarjoaminen laajana kaarena nuoren elämän taitekohdissa varhaiskasvatuksesta aina korkeakouluun tai työelämään asti.

Kokonaisvastuun tästä kantaa kunta, joka takaa nuorille katkeamattoman palveluketjun. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kunta koordinoi nuorten saamat palvelut ja tukitoimet.

Koska nuorisotakuun toteuttamisen ja valvomisen siirtäminen kuntien vastuulle lisää kuntien velvoitteita, on luontevaa, että tämä näkyy myös valtion kunnille ohjaamissa valtionosuuksissa.

Työllisyyttä edistävät toimet

SDP:n tavoitteena on, että Suomen jokainen nuori saisi jatkossa halutessaan itselleen kesätyöpaikan. Tämän toteutumiseen tarvitaan laajaa yhteistyötä, johon muun muassa elinkeinoelämän järjestöt, kunnat ja kolmannen sektorin toimijat osallistuisivat allekirjoittamalla kesäduunivetoomuksen ja yhteistyösitoumuksen kesätyöpaikkojen avaamiseksi nuorille.

Sanssi-kortti tulee jatkossakin olla nuorten käytettävissä niin, että sen tuella nuorten työttömyys saataisiin katkaistua viimeistään kolmen kuukauden kohdalla työttömyyden alkamisesta.

Nuorelle työttömälle tulee laatia viimeistään kahden viikon päästä työttömyyden alettua laadukas työllistämissuunnitelma.

Eurooppalaisen nuorisotakuun kehittäminen

SDP:n tavoitteena on, että nuorisotakuuta kehitetään ja tuetaan osana eurooppalaista työllisyyspolitiikkaa ja siihen varataan EU:n budjetista riittävät taloudelliset resurssit.

Suomen tulee toimia aktiivisesti EU-vaikuttamisessa nuorten työ- ja koulutusmahdollisuuksien kehittämiseksi sekä eri maista saatujen hyvien käytäntöjen soveltamisessa myös Suomessa.

Kansainvälistä huomiota saanut Suomen nuorisotakuumalli toimi keskeisenä esimerkkinä, kun EU-tasolla rakennettiin yhteisiä nuorisotakuun tavoitteita ja päätettiin ottaa kansallisesti jaettava rahoitus EU:n budjettiin.

Tutustu ohjelmaan: