SDP:n puoluehallitus: Kasvu kuuluu niin kaupunkien kuin maaseudun asukkaille

Ajankohtaista 14:53

Kuntavaalikuvitus

Suomessa ei tarvita vastakkainasettelua, vaan näköaloja kaupunkien ja alueiden kehittämiseen

SDP katsoo, että 100-vuotias Suomi tarvitsee sekä koko maan elinvoimaa edistävää kaupunkipolitiikkaa, että erilaisten kuntien ja alueiden tasa-arvoa tukevaa aluepolitiikkaa. Puolue näkee kaupungistumisen tosiasiana, jota ei voi eikä pidä estää poliittisilla päätöksillä. Samaan aikaan on kuitenkin huolehdittava siitä, että myös väestöllisesti supistuvilla alueilla säilyy mahdollisuudet palveluihin ja hyvään elämään. Tasa-arvon edistäminen ihmisten välillä on tässäkin kysymyksessä SDP:n toiminnan keskeinen tavoite.

Väestön keskittyminen tuo mukanaan haasteita niin kasvaville kaupunkiseuduille kuin pienemmille kaupungeille ja kunnille 

Väestön voimakas kasvu tarkoittaa kaupungeille haasteita muun muassa asuntotuotantoon, liikenteeseen ja palveluihin liittyvissä asioissa. Erityisesti pääkaupunkiseudun voimakas kasvu vaatii huomiota ja tukea myös valtion osalta. Sosialidemokraattien mielestä oleellista on, että paikalliset ja valtakunnalliset poliittiset ratkaisut mahdollistavat väestön kasvun vastaanottamisen taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti mahdollisimman kestävällä tavalla. Kasvun tukemisen lisäksi on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota siihen, että kaupungit kehittyvät myös sosiaalisesti kestävällä tavalla. Kaupunginosien eriarvoistuminen on iso ongelma, johon on puututtava nykyistä hanakammin niin maankäytön, asumisen ja liikenteen ratkaisuilla kuin resurssien lisäämisellä erityistä tukea tarvitseville alueille. Ihmisten osallisuuden tukeminen ja lähiöiden aktiivinen kehittäminen ovat avainasemassa kaikille tasa-arvoisemman kaupungin luomisessa.

Väestöllisesti supistuvilla alueilla isoja haasteita ovat muun muassa kotien rahallisen arvon aleneminen, palvelujen ja työpaikkojen väheneminen sekä osaavan työvoiman saaminen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta on selvää, että palvelujen järjestämiseen tarvitaan yksittäisiä kuntia leveämmät hartiat. SDP:n lähtökohta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiselle on, että jokainen suomalainen asuinpaikasta riippumatta saa oikeat palvelut oikea-aikaisesti riittävän läheltä. Järkevällä sote-uudistuksella turvataan myös osaavan työvoiman saatavuus tärkeissä hyvinvointipalveluissa. Uudistus kannattaa toteuttaa siten, että alueiden ja kuntien erilaisuus huomioidaan. Siksi palveluiden järjestämisestä vastaavalle taholle on annettava mahdollisuus itse arvioida ja organisoida palvelutuotannon kokonaisuus peruspalvelujen osalta.

Työllisyyttä ja kasvua voidaan vahvistaa tukemalla kaupunkien ja alueiden omia vahvuuksia

Kaupungeille on jäätävä sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen riittävästi liikkumatilaa päättää esimerkiksi kasvupalveluista eli työllisyys- ja elinvoimapolitiikasta sekä maankäytöstä. Jotta suomalaiset kaupungit voivat pärjätä kansainvälisessä kilpailussa muiden kaupunkiseutujen kanssa, on niillä oltava riittävän vahva itsehallinto. Maakuntauudistus ei saa heikentää kaupunkien toimintaedellytyksiä.

Kaupunkiseudut ovat tärkeitä koko maan ja eri alueiden menestymisen kannalta. Kaupungit eivät kuitenkaan pärjää yksin vaan ne tarvitsevat ympärilleen elinvoimaisia kuntia ja maaseudun. Eri alueiden vastakkainasettelun sijaan Suomessa tarvitaankin näköala, jossa kaupunkiseudut ja harvaan asutut alueet menestyvät yhdessä.