Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ja Ruotsin ulkoministeri Margot Wallström: Suomen EU-puheenjohtajuuskausi on tärkeä mahdollisuus EU:lle – Tarvitsemme vahvempaa yhteistyötä Afrikan kanssa

Ajankohtaista 12:23

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ja Ruotsin ulkoministeri Margot Wallström

Yhteinen kannanotto Helsingissä 19.3.2019:

Suomen EU-puheenjohtajuuskausi on tärkeä mahdollisuus EU:lle – Tarvitsemme vahvempaa yhteistyötä Afrikan kanssa

EU

Euroopan unioni on ihmisiä varten. Jos unohdamme tämän, emme saavuta kansalaisten luottamusta. Siksi sosiaalisten kysymysten, oikeudenmukaisen työn ja hyvän työympäristön on oltava tärkeämmällä sijalla EU-yhteistyössä. Haluamme uudistaa unionia ja tehdä siitä entistä paremman. Tarvitsemme vahvaa ja yhtenäistä EU:ta vastaamaan globaaleihin haasteisiin.

Suomen EU-puheenjohtajuuskausi vuoden 2019 jälkipuoliskolla tarjoaa mahdollisuuden nostaa esille asioita ja muotoilla Euroopan unionin agendaa.

Suomen Sosialidemokraattinen puolue haluaa nostaa esille neljä Suomen puheenjohtajuuskauden kärkiteemaa 1) sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamisen ja oikeudenmukaisen työelämän sekä hyvinvointitalouden, 2) arktisuuden ja pohjoiset yhteydet, 3) kiertotalouden ja ilmastopolitiikan 4) veronkierron torjumisen.

Me haluamme lujittaa tämän päivän epävarmassa maailmassa EU:n perusarvoja: ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta. Suomen puheenjohtajuuskauden aikana on myös suuri mahdollisuus vahvistaa EU:n vastuuta globaalina toimijana. Yksi osa tätä on yhteistyö Afrikan kanssa, joka edellyttää nyt määrätietoisia toimia.

Afrikka

Globaalin haasteiden ratkaisemisella on suuri merkitys Afrikassa. Luonnonvaroiltaan maapallon rikkaimmalla mantereella on valtava taloudellinen kehityspotentiaali, jonka kestävä hyödyntäminen edellyttää tasavertaisia ja oikeudenmukaisia osallistumismahdollisuuksia maailmantalouteen.

Ilmastonmuutoksen torjuminen sekä demokratian, ihmisoikeuksien ja rauhan vahvistaminen ovat globaalin mittaluokan tavoitteita, joiden avulla voidaan saavuttaa myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Kestävän kehityksen avain Afrikan mantereella on, että vahvistamme naisten ja tyttöjen asemaa, poistamme köyhyyttä sekä parannamme ihmisten elämänlaatua.

EU:lla, kuten Suomella ja Ruotsilla aktiivisina jäsenvaltioina on erityinen mahdollisuus ja velvollisuus edistää Afrikan myönteistä kehitystä. Sen tulee toteutua tasavertaisen kumppanuuden pohjalta, jossa reilulla ja päämäärätietoisella kehitysyhteistyöllä on merkittävä rooli.

SDP:s ordförande Antti Rinne och Sveriges utrikesminister Margot Wallström

Gemensamt uttalande i Helsingfors 19.3.2019:

Finlands EU-ordförandeskap är en viktig möjlighet för EU – Vi behöver även starkare samarbete med Afrika

 

EU

EU finns till för Europas medborgare. Om vi glömmer det riskerar vi att tappa folkets förtroende. Därför måste sociala frågor, rättvisa jobb och god arbetsmiljö få större plats i EU-samarbetet. Vi vill förnya unionen och göra den ännu bättre. Vi behöver ett starkt och enhetligt EU för att möta de globala utmaningarna.

Finlands EU-ordförandeskap under senare hälften av 2019 ger möjlighet att lyfta viktiga frågor och forma den europeiska unionens agenda. 

De finska socialdemokraterna har fyra prioriterade teman för Finlands EU-ordförandeskap: 1) en stärkt social dimension, rättvisa jobb och välfärdsekonomi, 2) de arktiska och nordliga kontakterna, 3) cirkulärekonomin och klimatpolitiken samt 4) hejdandet av skatteflykten.

Vi konstaterar att vi i dagens oroliga omvärld behöver stärka EU:s grundläggande värden: mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen.

Under Finlands EU-ordförandeskap finns också en möjlighet att stärka EU:s ansvar som global aktör. En del av detta är Afrikasamarbetet, som kräver målinriktade åtgärder.

Afrika

Många av de globala utmaningarna är särskilt tydliga i stora delar av Afrika. Den till naturtillgångarna rikaste kontinenten med en stor ung befolkning har en enorm ekonomisk potential, vars hållbara utnyttjande kräver jämlika och rättvisa möjligheter att delta i den globala ekonomin. Att hejda den globala uppvärmningen samt att stärka demokratin, de mänskliga rättigheterna och freden på kontinenten är viktiga målsättningar, också för att nå FN:s hållbarhetsmål på global nivå.

Nyckeln till en hållbar utveckling på den afrikanska kontinenten finns i att stärka kvinnors och flickors ställning, utrota fattigdom och att förbättra människors livskvalitet.

EU, liksom Finland och Sverige som aktiva medlemsstater har en särskild möjlighet och ett ansvar att främja Afrikas utveckling. Detta behöver ske på basen av ett jämbördigt partnerskap, där även ett generöst och ändamålsenligt utvecklingsbistånd har en betydande roll.