Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n perhelinjauksia – Suomesta maailman perhemyönteisin maa

Ajankohtaista 15:39

Lataa tästä SDP:n perhelinjauksia -esite (pdf)


Suomi ikääntyy, koska syntyvien ikäluokat ovat pienentyneet jo pitkään. Koronapandemia on vaikuttanut voimakkaasti perheisiin ja siksi perheiden hyvinvointi on avainasemassa valoisan tulevaisuuden rakentamisessa.

Pandemian jälkeisessä jälleenrakennuksessa on tunnistettava erityisesti ne lapset, nuoret ja perheet, joiden hyvinvoinnin turvaaminen vaatii lisäpanostuksia ja heille on kohdennettava tukea. Tämä tarkoittaa niin neuvoloiden, varhaiskasvatuksen ja opiskeluhuollon tukea, kuin lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden, lastensuojelun ja perheiden sosiaalisen suojelun tukea.

Samalla on löydettävä keinoja tukea kaikkia perheitä. Perheiden hyvinvointiin vaikutetaan kaikkialla yhteiskunnassa tehtävillä päätöksillä. Jokainen perhe on erilainen – ja jokaisella perheellä on myös omat arjen haasteensa.

Löytyykö lapsen päiväkoti tai koulu läheltä kotia? Saako jokainen nuori riittävästi tukea opinnoissaan? Kuinka ikääntyvät vanhemmat pärjäävät ja saavatko he riittävästi apua ja tukea arjessaan

Näihin ja muihin kysymyksiin vastauksia etsimällä löydämme polun rakentaa Suomesta maailman perhemyönteisin maa.

SDP etsii ratkaisuja, joilla Suomesta tehdään maailman paras maa perheille.

 

SDP:N PERHEPOLITIIKKA

SDP:n tavoitteena on tehdä Suomesta maailman paras maa perheille.

TOIMENPITEET

 • Kansallista lapsistrategiaa on toteutettava suunnitelmallisesti. Lapsistrategian avulla tuodaan perhepolitiikka politiikan keskiöön.
 • Jokaisella hyvinvointialueella ja jokaisessa kunnassa on tehtävä lapsivaikutusten arviointia. Tämä tarkoittaa sitä, että päätösten vaikutuksia lapsiin ja perheisiin arvioidaan ennalta ja arviointi otetaan huomioon päätöksenteossa.
 • Tasa-arvoinen perhevapaauudistus tukee perheiden perustamista ja ottaa huomioon perheiden moninaisuuden.
 • Toteutetaan lapsiystävällinen kunta -mallia mahdollisimman monessa kunnassa. Lapsiystävällinen kunta on UNICEF:n kuntien työtä auttamaan tarkoitettu malli, joka auttaa kuntia edistämään erityisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten oikeuksien toteutumista. Malli on käytössä jo yli 40 kunnassa.

LOPPUTULOS

Lapsiperheet voivat entistä paremmin ja apua löytyy tarvittaessa helposti, nopeasti ja mahdollisimman läheltä.

 

VANHEMMUUDEN TUKI

SDP:n tavoitteena on tarjota tukea vanhemmuuteen kaikissa elämänvaiheissa. Palveluita on oltava saatavilla matalalla kynnyksellä aina kun niitä tarvitaan.

TOIMENPITEET

 • Kansallisen lapsistrategian mukaisesti palveluita kehitetään lapsi- ja perhelähtöisiksi niin kunnissa kuin hyvinvointialueilla.
 • Lisätään palvelujen saavutettavuutta ja käytön helppoutta. Laajennetaan kotipalveluiden tarjontaa ja lisätään perheiden tietoisuutta palveluista yhteistyössä järjestöjen kanssa.
 • Parannetaan perhekeskusten toimintaa yhteistyössä eri toimijoiden ja järjestöjen kanssa.
 • Vahvistetaan neuvoloiden, kouluterveydenhoidon ja kotipalvelun resursseja.
 • Tuetaan työn ja perheen yhdistämistä esimerkiksi joustavilla työaikaratkaisuilla ja perhemyönteisellä työelämäkulttuurilla sekä panostetaan valmennuksiin, jotka valmistelevat työhön paluuseen jo ennen perhe- tai hoitovapaan loppumista.

LOPPUTULOS

Perheet saavat apua ja tukea kaikissa elämänvaiheissa eikä heitä jätetä yksin.

 

PÄIVÄKOTILASTEN PERHEET

SDP:n tavoitteena on tarjota kaikille lapsille mahdollisuus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja lähipäiväkotiin.

TOIMENPITEET

 • Jokaisen lapsen kokoaikainen päivähoito-oikeus on palautettu ja yli 3-vuotiaiden ryhmäkokoja on pienennetty tällä hallituskaudella. Seuraavaksi on vahvistettava lähipäiväkotiperiaatteen toteutumista, eli varhaiskasvatuspaikan on löydyttävä helpon matkan päästä kotoa.
 • Varhaiskasvatusmaksuja lasketaan asteittain tavoitteena maksuttomuus pitkällä aikavälillä.
 • Jatketaan kokeiluja maksuttomasta varhaiskasvatuksesta sekä kaksivuotista esiopetuksen kokeilua.
 • Varmistetaan ryhmäkokojen säilyminen riittävän pieninä ja osaavan henkilökunnan riittävyys kaikissa kunnissa.

LOPPUTULOS

Lapset saavat laadukasta varhaiskasvatusta lähipäiväkodissa. Lasten oppimisedellytykset parantuvat. Vanhemmilla on levollinen mieli viedessään lapset päiväkotiin, jossa on riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa lapsen yksilölliseen huomioimiseen.

 

KOULULAISTEN PERHEET

SDP:n tavoitteena on tarjota kaikille lapsille turvallinen lähikoulu ja mahdollisuus harrastaa.

TOIMENPITEET

 • Toteutetaan peruskoulun uudistaminen viemällä valmiiksi oppivelvollisuuden laajentaminen ja kehittämällä esiopetusta. Aidosti maksuton toinen aste ja kaksivuotinen esiopetus lisäävät tasa-arvoa ja tarjoavat jokaiselle lapselle yhtäläiset mahdollisuudet oppimiseen ja kehittymiseen.
 • Varmistetaan kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet yksilöllisillä oppimispoluilla, joustavammalla opetuksella ja riittävillä tuen resursseilla.
 • Varmistetaan, että koulujen ryhmäkoot pysyvät riittävän pieninä.
 • Varmistetaan turvalliset oppimisympäristöt panostamalla koulujen peruskorjauksiin.
 • Parannetaan harrastamisen mahdollisuuksia ja resursseja harrastustakuun kautta. Jokaisella lapsella on oltava oikeus ainakin yhteen ohjattuun harrastukseen.

LOPPUTULOS

Jokaisella lapsella on oikeus käydä koulua turvallisessa ympäristössä ja mahdollisuus harrastaa.

 

LUKIOLAISTEN JA AMMATTIIN OPISKELEVIEN NUORTEN PERHEET

SDP:n tavoitteena on varmistaa jokaisen nuoren oikeus koulutukseen ja työhön.

TOIMENPITEET

 • Oppivelvollisuuden laajentaminen muuttaa toisen asteen opiskelun aidosti maksuttomaksi.
 • Jatketaan nuorisotakuuta sekä nuorten aikuisten osaamisen lisäämiseen tarkoitettuja politiikkaohjelmia. Jokaisella nuorelle tulee taata opiskelu-, harjoittelu- tai työpaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluttua työttömyyden alusta.
 • Torjutaan syrjäytymistä ja vahvistetaan nuorten moniammatillista tukea. Ohjaamoista nuoret saavat apua työhön, koulutukseen ja arkeen liittyvissä asioissa.
 • Parannetaan harrastamisen mahdollisuuksia ja resursseja harrastustakuun kautta.
 • Panostetaan ennaltaehkäiseviin palveluihin, erityisesti nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin.
 • Pyritään tarjoamaan kaikille halukkaille nuorille mahdollisuus kesätöihin jo opiskeluaikana.

LOPPUTULOS

Yhdenkään nuoren koulutus ei jää kiinni perheen taloudellisesta tilanteesta. Kaikilla nuorilla on mahdollisuus kiinnittyä yhteiskuntaan opiskelun, harrastusten ja työn kautta. Tukea ja palveluja on tarjolla matalalla kynnyksellä.

 

IKÄÄNTYVIEN VANHEMPIEN PERHEET

SDP:n tavoitteena on tarjota tukea perheille myös siinä vaiheessa, kun omat vanhemmat ikääntyvät ja tarvitsevat arjessaan lisää tukea ja palveluja.

TOIMENPITEET

 • Hoitajamitoitus on tärkeä askel kohti laadukkaampia vanhuspalveluita. Seuraavaksi on varmistettava kotihoidon ja ikääntyvien toimintakykyä ylläpitävien palveluiden riittävyys.
 • Panostukset kuntoutukseen ja kotiin tuotaviin palveluihin parantavat elämänlaatua ja luovat turvaa myös läheisille.
 • Ikäihmisten laadukas hoito taataan uusia toimintatapoja ja henkilöstön osaamista kehittämällä sekä riittävällä henkilöstömäärällä.
 • Palveluasumisen ja laitoshoivan riittävään saatavuuteen ja laatuun on panostettava.
 • Kunnissa ja alueilla panostetaan ikäihmisten erilaisten tuetun asumisen muotojen kehittämiseen. Lisätään yhteistyötä järjestöjen kanssa ja tehdään tärkeitä arjen turvaa parantavia toimia aina maksuttomista jumppakerhoista entistä parempaan kotipalveluun.
 • Työelämäkulttuuria on kehitettävä tunnistamaan myös omien vanhempien hoivan tarpeita.

LOPPUTULOS

Huoli omien vanhempien ja läheisten pärjäämisestä helpottaa, kun voi luottaa tarjolla olevan hyviä hoivapaikkoja ja arjen tukea.