SDP:n lausunto hallituksen esitysluonnokseen eläinsuojelulaista

Ajankohtaista 09:46

Lausuntopyyntö 2070/01.01/2017

SDP:n lausunto esitysluonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinten hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausuntonaan hallituksen esitysluonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinten hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (2070/01.01/2017) Suomen Sosialidemokraattinen puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. toteaa seuraavaa:

Voimassa oleva eläinsuojelulaki on vuodelta 1996 ja perusteiltaan vanhentunut. SDP tukee lain uudistamista kunnianhimoisin tavoittein tasolle, joka vastaa kansalaisten käsitystä lemmikki- ja tuotantoeläinten hyvästä kohtelusta. Suomi ei saa jäädä eläinsuojelulainsäädännöllään jälkeen muiden länsimaiden säätelyn tasosta. Samalla on kyettävä suhteuttamaan kansallinen lainsäädäntö niin, että kotimaisen maatalouden toimintaedellytykset ovat kilpailukykyiset verrokkimaihin, kuten Ruotsiin ja muihin EU-maihin nähden.

Eläimiä ja niiden käyttäytymistä koskeva tutkimustieto lisääntyy jatkuvasti. Myös eettinen keskustelu eläinten kohtelusta on tärkeää ja kiinnostaa ihmisiä. Tieteellinen tutkimus eläinten käyttäytymisestä ja lajityypillisistä tarpeista on tärkeä perusta, kun lakia uudistetaan.

Eläinten hoitajalla on yleensä ratkaisevan suuri merkitys eläinten hyvinvoinnille. Hyvinvoivat ihmiset hoitavat eläimiä hyvin. Lakiin ollaan ehdottamassa lisättäväksi mm. vaatimus eläinten pitäjän ja muun hoitajan riittävästä osaamisesta. Osaava hoitaja kykenee arvioimaan hoitamiensa eläinten käyttäytymistä, terveyttä ja ympäristön vaikutuksia eläinten hyvinvointiin. SDP painottaa lisäksi eläintilallisten työssäjaksamisen tärkeyttä. Lisäksi on tärkeää huolehtia riittävistä lomituspalveluista. Erilaisista tuotanto-olosuhteista kertovia pakkausmerkintöjen käyttöä on lisättävä. Näin lainsäädäntöä korkeammat tuotanto-olojen vaatimukset ja eläinten hyvinvointi voivat olla kuluttajan ostopäätöksen perusteena.

Eläinten hyvinvointilakiesityksessä on paljon hyvää. On tärkeää, että esitykseen on kirjattu jalostuksen pyrkimys terveyteen. Pakollinen kivunlievitys nupouttamisessa ja kastraatiossa on hyvä asia. Positiivista on myös ehdotettu ikäraja eläinten pysyvään hoitoon, ja villien selkärankaisten pidon rajoitukset.

Lakiluonnoksessa on kaksi keskeistä ongelmaa. Ensinnäkin sen kunnianhimon tasoa suitsii voimakkaasti hallitusohjelman tiukka kirjaus, jonka mukaan maataloustuottajien kustannukset eivät saa hallituskaudella nousta. Toiseksi esitys kärsii linjattomuudesta. Siinä on sovitettu yhteen erilaisten intressiryhmien näkökantoja yksittäisissä kysymyksissä, ja lopputulos on tilkkutäkki, josta on vaikea etsiä punaista lankaa sen suhteen, mitä eläimelle saa tehdä ja mitä ei. Yhtäältä ei olla kovinkaan kunnianhimoisia joidenkin sellaisten asioiden kanssa, jotka aivan aidosti ovat ongelmallisia eläinten hyvinvoinnin kannalta, ja toisaalta esitetään kriminalisoitavaksi joitain asioita siinäkin tapauksessa, että ne eivät tuottaisi eläimelle minkäänlaista kipua tai kärsimystä.

SDP esittää, että:

–  eläinsuojeluasiamiehen virka tulee perustaa uudelleen ja vakinaistaa. Eläinten oikeuksiin liittyvät asiat, kuten tuotantoeläinten hyvinvointi, ruuan alkuperäkysymykset sekä kiinnostus lemmikkieläinharrastusta kohtaan luovat tarpeen itsenäiselle valtion viranomaiselle. Eläinsuojeluasiamiestä tarvitaan jatkossakin koordinoimaan eläinten oikeuksiin liittyvää yhteiskunnallista agendaa, keskustelua ja politiikkaa sekä eri tahojen yhteistyötä eläinsuojelukysymyksissä.

lakitekstiin otetaan käsite ’eläinten itseisarvo’. Se mainitaan lukuisia kertoja hallituksen esityksen perusteluissa, mutta varsinaisesta lakiluonnoksesta se puuttuu. Jotta eläinten itseisarvo varmasti huomioitaisiin viranomaisten toiminnassa, olisi sen mainitseminen perusteltua itse lakitekstissä. Esimerkiksi Norjan, Alankomaiden ja Sveitsin eläinsuojelulaissa eläinten itseisarvo mainitaan.

laissa otettaisiin askel parsinavetoista luopumisen suuntaan kieltämällä uusien parsinavetoiden rakentaminen. Laissa tulisi ottaa selkeästi suunta kohti parsinavetoista ja porsitushäkeistä luopumista kokonaan pidemmällä aikavälillä.

lain vedensaantipykälää selkeytetään. Jatkuvan vedensaannin järjestäminen on todellisuudessa hankalaa vain hyvin rajatulle eläinjoukolle. Lakiin olisikin perusteltua säätää vaatimus jatkuvasta vedensaannista pääsäännöksi, josta olisi mahdollista poiketa asetuksella silloin, kun joissain tietyissä yksittäistapauksissa rajatun vedensaannin suhteen ei ole eläinsuojelullisia ongelmia. On huomattava, että myös eläinsuojelutapausten kohdalla selkeä vedensaantipykälä on tärkeä.

lain muotoiluja tarkastellaan vielä eläinsuojelutapausten suhteen. Eläinsuojelun kanssa tekemisissä olevien viranomaisten mukaan jo nyt on vaikea saada eläimet pois pahoissakin ongelmatapauksissa. Pelkona on, että lakiehdotuksen muotoilu vielä entisestäänkin vahvistaa omaisuudensuojan painoa ja tätä kautta hankaloittaa tilannetta entisestään. SDP kantaa huolta vakavista eläinsuojelutilanteista ja peräänkuuluttaa viranomaisille keinoja puuttua niihin. Erityisen haastavaa on puuttua asiaan tilanteissa, joissa eläimiä kohdellaan kaltoin vuodesta toiseen, mutta ne eivät ole suoranaisessa välittömässä hengenvaarassa.

Edellä kuvatun perusteella Suomen Sosialidemokraattinen Puolue toteaa, että eläinten hyvinvointilakiluonnosta tulee edelleen kehittää edellä kuvatuilla tavoilla kunnianhimoisempaan suuntaan.

 

Helsingissä, 22.2.2018

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.