SDP:n Kvarnström: Kaikilla on oikeus asuntoon ja myös kotivakuutukseen

Ajankohtaista 12:18

Suomalaiseen sosiaalipolitiikkaan on jo kauan kuulunut periaate, että ihmisellä on oltava koti pärjätäkseen elämässä ja pystyäkseen kehittämään itseään. Tämä periaate sisältyy kattavasti myös hallitusohjelmaan. Kansanedustaja Johan Kvarnström on ylpeä siitä, että hallituksen tavoitteena on puolittaa asunnottomuus vuoteen 2023 mennessä ja poistaa se vuoteen 2027 mennessä.

-Tavoite saavutetaan muun muassa lisäämällä valtion tukemia asumismuotoja, tukemalla korjausrakentamista ja kehittämällä asuntotuotantoon tarkoitettua pitkän korkotuen tukijärjestelmää. Nämä ovat tärkeitä panostuksia, jotka auttavat ihmisiä saamaan kodin, madaltavat asumiskustannuksia ja vahvistavat työllisyyttä, sanoo Kvarnström.

Hallitusohjelmaan on myös kirjattu, että vähenevän väestön alueilla sijaitsevia kuntia ja yhteisöjä tuetaan jo olemassa olevien kiinteistöjen muuntamisessa vanhusten asumiseen sopiviksi. Vuokralaisten asemaa vahvistetaan lainsäädännöllä, joka estää kohtuuttomat vuokrankorotukset. Asumisneuvonnan saatavuuden parantamiseksi neuvonnasta tehdään lakisääteistä ja sitä kehitetään yhteistyössä kuntien kanssa.

Asunnon vuokraaminen edellyttää yleensä kotivakuutusta. Yle kertoi 13.11.2019, että maassamme on monia, jotka ovat löytäneet itselleen sopivan asunnon vapailta asuntomarkkinoilta, mutta eivät saa hankittua kotivakuutusta.

-Jutussa haasteltu mies kertoi, että hän selviäisi asumiskustannuksista ja vuokranantaja olisi valmis solmimaan hänen kanssaan vuokrasopimuksen. Hän pystyisi myös maksamaan kotivakuutuksen ennakkomaksuna, mutta useat vakuutusyhtiöt kieltäytyivät silti myöntämästä kotivakuutusta, vaikka sitä tarvittiin asunnon vuokraamiseen. Tällainen syrjintä on kohtuutonta ja vahingoittaa koko asuntomarkkinaa. Vakuutusyhtiöt pitäisi velvoittaa etsimään ratkaisuja kotivakuutuksen hankkimiseksi.

-Olen tehnyt vastuuministerille kirjallisen kysymyksen, jossa kysyn ministeriltä, mihin toimiin valtio ryhtyy, jotta maksuhäiriömerkinnän saaneet henkilöt pystyvät saamaan asunnon vuokraamiseen tarvittavan kotivakuutuksen. 

 

Kvarnström (SDP): Alla har rätt till en bostad och därmed till hemförsäkring

Inom Finlands socialpolitik har principen länge varit att en individ först behöver ett hem för att sedan klara sig och utveckla sig. Den här principen är också genomgripande i regeringsprogrammet. Riksdagsledamot Johan Kvarnström är stolt över att regeringen har som mål att halvera bostadslösheten till 2023 och avskaffa den till 2027.

-Detta uppnås bland annat genom att öka understödet till statens bostadsform, stödja reparationer och utveckla stödsystemet med långfristigt räntestöd för bostadsproduktion. Det här viktiga satsningar som ger människor hem, lägre boendekostnader och stärker sysselsättningen, anser Kvarnström

I regeringsprogrammet nämns också att i avfolkningsområden kommer kommuner och samfund att få hjälp att anpassa sitt fastighetsbestånd och bygga om det existerande bostadsbestånd så att det lämpar sig för äldre personer. För att stärka hyresgästernas ställning kommer man inom lagstiftningen förebygga oskäliga hyreshöjningar. För att förbättra tillgången skall boenderådgivningen göras lagstadgad och utvecklas i samarbete med kommunerna.

För att få hyra en bostad krävs också i regel hemförsäkring. Yle rapporterade den 13 november 2019 om att det finns många finländare som hittat lämpligt boende på privata hyresbostadsmarknaden, men som inte förmår att underteckna en hemförsäkring.

-Den intervjuade uppgav att han hade resurser att klara boendekostnaderna och hyresvärden var beredd att godkänna honom som hyresgäst. Han var också beredd att betala försäkringen i förskott, men många av försäkringsbolagen fortsatte att neka honom en hemförsäkring som han behövde. Denna typ av diskriminering är orimlig och skadar hela bostadsmarknaden. Försäkringsbolagen borde i fråga om hemförsäkring vara ålagda att hitta lösningar.

-Jag har därför lämnat in ett skriftligt spörsmål om saken till ansvarig minister där jag frågar vad staten kan göra för att personer med betalningsanmärkningar skall kunna teckna en hemförsäkring för att hyra en bostad.