Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n Itämerikymppi

Ajankohtaista 13:22

16.-17.11.2007

1. Yhteinen Itämeri on pelastettava

Itämeri on yksi maailman saastuneimmista meristä. Pääosa rannikkovesistä on rehevöitynyt ja monin paikoin merenpohjan eliöstö on kuollut. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen onkin Itämeren suojelun tärkeä tehtävä. Itämeren pelastamisoperaatio ei voi enää odottaa. Tarvitaan laajoja ja hyvin yhteen sovitettuja toimia. Viipymättä on laadittava Itämeren suojeluohjelma niin sanotun Sternin mallin mukaan, jossa selvitetään vaihtoehtoisten tapojen taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Suomen pitää laatia myös oma pitkän aikavälin rahoitussuunnitelma niistä toimista, joilla Itämeren tilaa pystytään parantamaan.

2. Tarvitaan Itämeriministeri koordinoimaan työtä

Itämeren pelastustyö vaatii hyvää yhteistyötä. Nyt toimijoita on eri ministeriöiden alaisuudessa paljon ja kukin ministeri vastaa vain omasta tontistaan. Tämä tapa ei toimi. Tarvitaan Itämeriasioista vastaava ministeri, jolla on toimivaltuudet kaikissa Itämereen liittyvissä asioissa.

3. Maatalouden päästöt on saatava kuriin

Vaikka maatalouden lannoitemääriä on vähennetty, ei kehitys näy riittävästi Itämeren tilan kohenemisena. Yli puolet Suomen vesiä rehevöittävistä ravinnepäästöistä on peräisin maataloudesta. Rannikkovetemme eivät parane, jollei tätä kuormitusta olennaisesti vähennetä. Erityinen huomio onkin nyt kiinnitettävä niihin alueisiin, jotka kuormittavat Itämerta eniten. Hallituksen on entistä tarkemmin valvottava ympäristötuen käytön ohjautumista, kuten EU säädökset edellyttävät. Ympäristötukea tulee tulevaisuudessa ohjata vain hankkeisiin, jotka todellisuudessa parantavat ympäristön tilaa. Hallituksen on myös laadittava konkreettinen ohjelma päästöjen vähentämiseksi ja suoritettava tukiohjelman tulosten kriittinen välitarkastus, kuten on aiemmin sovittu. Maatalouden ongelmaa ei saa vähätellä. Myös kalankasvatuksen ongelmat on otettava tarkasteluun. Omat nurkat on saatava kuntoon. Positiivinen kehitys vaatii kaikilta Itämeren mailta toimenpiteitä.

4. Kansainvälinen yhteistyö on välttämätöntä

Ilman laajaa kansainvälistä yhteistyötä Itämeren ongelmat eivät ratkea. Itämeri on EU:n ainoa sisämeri. Pohjoisen ulottuvuuden työkaluja onkin entistä paremmin käytettävä hyväksi. Itämeren suojelukomission (HELCOM) vuosikymmeniä jatkunut työ on merkittävää. Konkreettista Itämeren maiden toimintaohjelmaa tulee toteuttaa johdonmukaisesti ja tavoitteellisesti. Helcomin hyväksymistä kuormitukselle yhtei-sesti hyväksytyistä päästökatoista ja maiden välisestä taakanjaosta on pidettävä kiinni. EU:n piirissä Itämeren suojelutyö on paremmin kytkettävä maatalous-, merenkulku- ja kalastuspolitiikkaan. Ilman kautta tulevan kuormituksen vähentäminen on tärkeää. Itämeren suojelussa keskeistä on myös tehokas ilmastopolitiikka.

5. Lähialueyhteistyötä on lisättävä

Suomen lähialueilla on tehty hyödyllistä yhteistyötä Itämeren hyväksi. Tästä ympäristökumppanuudesta erityisesti Venäjän kanssa on saatu hyviä kokemuksia. On syntynyt myös luotettavia tiedonvaihtoverkostoja. Lähialueyhteistyötä ei saa ajaa alas hallituksen suunnittelemalla tavalla, vaan sitä on lisättävä. Rahoitusta tarvitaan edelleen, sillä esimerkiksi Nevan alueen kasvava maatalous muodostaa yhä suuremman riskin Itämerelle.

6. Meriturvallisuutta on edelleen kehitettävä

Suomenlahden alueella on rakennettu hyviä järjestelmiä meriturvallisuuden parantamiseksi. Näitä tapoja on edelleen kehitettävä ja löydettävä myös uusia malleja merenkulun turvallisuuden lisäämiseksi. Suomen on toimittava aktiivisesti kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) suuntaan, jotta Itämeren haavoittuvuus ymmärretään. Erityinen huomio on kiinnitettävä talvimerenkulun riskeihin.

7. Öljyntorjuntaan on saatava lisää tehoa

Suomenlahdella kulkevien öljytankkereiden määrä on lisääntynyt rajusti. Vaikka tärkeintä on öljyonnettomuuden ennaltaehkäisy, on varauduttava myös onnettomuuksiin. Uusien kalustoinvestointien määräksi on arvioitu vuoteen 2015 mennessä 100 -150 miljoonaa euroa ja näihin kustannuksiin on varaudut-tava pitkäjänteisesti. Öljyntorjuntaosaamiskeskuksesta ei saa syntyä vain kalustovarastoa.

8. Kansalaisjärjestöjä on tuettava

Kansalaisjärjestöt tekevät tärkeää työtä Itämeren hyväksi. Emme voi hyväksyä sitä, että hallitus esitti ensi vuoden budjetissaan järjestöjen tuen leikkaamista juuri nyt kun esimerkiksi ilmastoasiat ja Itämeri vaatisivat entistä suurempaa huomiota. Järjestöjä on päinvastoin tuettava työssään.

9. Kiinteistöjen jätevesiasiat laitettava kiireesti kuntoon

Talousjätevesiasetus astui voimaan vuonna 2004. Kaikki haja-asutuksen jätevedet on saatava asian-mukaiseen käsittelyyn ennen vuotta 2014. Asian hoitamisessa tulee kiire, joten hallituksen on suunnattava enemmän ympäristövaroja muutostöiden vauhdittamiseen. Myös pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusta pitää tukea. Valtion talousarvioissa siirtoviemärihankkeisiin on sijoitettava lisää resursseja.

10. Huviveneiden jätevedet pitää saada talteen

Huviveneiden jätehuollon järjestäminen on sataman pitäjän vastuulla. Edelleenkään ei jätevesille varattuja vastaanottolaitteita kaikista satamista löydy. Vaadimme ryhdistäytymistä sekä kunnilta, satamilta että veneilijöiltä itseltäänkin. Itämerta ei saa kuormittaa enää yhtään enempää, ei vaikka omat jätevedet tuntuisivatkin pieneltä kokonaisuuden kannalta. Matkustaja-alusten jätevedet on saatava yhdyskuntajätevesien käsittelyn piiriin.