SDP:n eduskuntaryhmän tavoitteet huomioitu perustuslain uudistamisessa

Ajankohtaista 12:46

SDP:n eduskuntaryhmän hyväksymässä kannanotossa 14.10.2010 todettiin:

”SDP katsoo, että presidentin asema ulkopolitiikan johtajana täytyy turvata myös perustuslakiuudistuksessa. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä päätti kokouksessaan tänään, että sen tuki uudistukselle edellyttää muutoksia hallituksen antamaan perustuslakiesitykseen. Muutosvaatimukset tiivistyvät kolmeen asiaan, joilla turvataan presidentin asema. Presidentin asema ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtajana ja puolustusvoimien ylipäällikkönä edellyttää, että jatkossakin viimekätinen päätösvalta suomalaisten joukkojen lähettämisestä kriisinhallintatehtäviin säilyy presidentillä.
SDP ei hyväksy presidentin ja valtioneuvoston ristiriitatilanteessa menettelyä, jossa ratkaisevan eduskunnan kantaan riittäisi pelkkä valiokunta. Tällaisessa tilanteessa menettelyn täytyy olla läpinäkyvä ja selkeä. Asioiden täytyy olla alttiina avoimelle keskustelulle. Tämä turvataan kun eduskunnan kantaan tarvitaan täysistunnon päätös. On Suomen etujen mukaista, että presidentti voi jatkossakin osallistua EU-päätöksentekoon, kun kyse on maamme kannalta poikkeuksellisen tärkeistä ulko- ja turvallisuuspoliittisista asioista. Hallituksen esityksessä presidentin osallistumisesta Eurooppa-neuvoston ja valtion ylimmän johdon edustusta vaativissa EU-kokouksissa puhutaan ainoastaan perustuslain perusteluissa. SDP on tehnyt lakialoitteen (LA 44/2010), josta nämä kolme linjausta käyvät ilmi.”

20.1.2011 SDP:n eduskuntaryhmä totesi kokouksessaan, että SDP:n vaatimia muutoksia perustuslain uudistamiseen on tehty ja lainsäädäntötyötä perustuslain muuttamisesta voidaan jatkaa.

Hallituksen ja opposition keskusteluissa sekä perustuslakivaliokunnan valmistelussa on löytynyt pohja, joka täyttää SDP:n esittämän kannan muutokset.

1. Hallituksen esitykseen eduskunnassa tehtävät muutokset vahvistavat presidentin asemaa ulkopolitiikassa. Näin presidentin asema säilyy ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtajana, mikä on ollut SDP:n keskeinen vaatimus.

2. Presidentti toimii viimekätisenä päätöksentekijänä lähetettäessä suomalaissa sotilaita ulkomaille.

3. Nyt sovittavilla muutoksilla varmistetaan presidentin osallistuminen tarvittaessa EU-kokouksiin.

SDP pitää hyvänä, että hallituspuolueet ovat osoittaneet kompromissihalua ja muuttaneet perustuslakivalionkunnassa esitystään. Perustuslain muutoksissa on tälläkin kertaa, kuten aikaisemminkin, hyvän perinteen mukaisesti syytä pyrkiä hyvin laajaan yksimielisyyteen.