Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n eduskuntaryhmän ryhmäpuhe tasa-arvopoliittisen selonteon lähetekeskustelussa 14.9.2022

Ajankohtaista 14:15

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuhe tasa-arvopolitiisen selonteon lähetekeskustelussa 14.9.2022. Kansanedustaja Tarja Filatov.

Muutokset puhuttaessa mahdollisia

 

Arvoisa puhemies,

 

Tasa-arvon puutetta ei ole helppo nähdä, jos on itse etuoikeutetulla puolella.

Tässä selonteossa tehdään näkyväksi miesten ja naisten välisen tasa-arvopolitiikan ilmiöitä ja ydinhaasteita.

Suomi on kiistatta yksi maailman tasa-arvoisimpia maita. Me voimme olla tästä ylpeitä, mutta se ei tarkoita sitä, että olisimme tyytyväisiä.

Tasa-arvotyön on oltava jatkuvaa, jotta se vastaa yhteiskunnan muutoksiin.

 

Hyvät kuulijat,

 

Naisten tulot ovat keskimäärin neljänneksen pienemmät kuin miesten ja palkkaero on 16 prosenttia naisten tappioksi.

Pienempiä ansiotuloja seuraavat pienemmät eläkkeet.  Yksin asuvat eläkeläisnaiset kuuluvat suurimman köyhyysriskin ryhmään.

Elinajanodotteessa on seitsemän vuoden ero miesten tappioksi ja rikas nainen elää keskimäärin jopa 16 vuotta pidempään kuin köyhä mies.

Tytöt ja pojat aloittavat ensimmäisen kouluvuoden suunnilleen samoin taidoin, mutta koulun päättyessä, viidennes tytöistä saa huippuarvosanat, pojista alle kymmenen prosenttia.

Syrjäytyneistä nuorista 2/3 on miehiä.

Väkivalta on sukupuolittunutta. Nainen on perheväkivallan uhri kolme kertaa useammin kuin mies. Miehet taas kokevat ja kohtaavat katuväkivallan suurempana uhkana kuin naiset.

Esimerkit kertovat, että sukupuolella on merkitystä ja että pelkkä sukupuoli ei kerro koko totuutta.

Selonteossa onkin yhtenä kantavana teemana se, että ihmisen asemaan yhteiskunnassa vaikuttaa sukupuolen lisäksi moni muu asia.

Tasa-arvopolitiikan on ulotuttava yhteiskunnan kaikille osa-alueille ja katettava ihmisen koko elinkaari.

Tasa-arvopolitiikan tehtävänä on luoda toimintaympäristö, jossa jokaisella ihmisellä on mahdollisuus kasvaa täyteen potentiaaliinsa.

Julkisella vallalla on suuri vastuu moninaisten sukupuolten välisen tasa-arvon toteuttamisessa.

Kannattaa muistaa, että tasa-arvosta hyötyy yksilö ja koko yhteiskunta.

Tasa-arvon edistäminen rakentuu tasapuolisesta kohtelusta ja erityisryhmien huomioimisesta työelämässä, koulutuksessa ja koko yhteiskunnassa.

Tasa-arvo takaa parhaiten sen, että kaikkien ihmisten lahjakkuus, luovuus ja työpanos ovat mukana hyvinvoinnin, sivistyksen ja talouden kehittämisessä.

Selonteko on strateginen asiakirja, joka tarkastelee tasa-arvoa ilmiöpohjaisesti.

Se linjaa kansallisen tasa-arvopolitiikan ylätason tavoitteet pitkällä aikavälillä. Tavoitteisiin on helppo yhtyä.

Tämän hallituskauden osalta konkreettiset toimenpiteet on määritelty jo hallitusohjelmassa ja hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa.

Selonteon aikataulu antaa eduskunnalle oivan mahdollisuuden jatkojalostaa ylätavoitteita. Priorisoida ja konkretisoida asioita ajatellen tulevaa hallitusohjelmaa ja eduskuntakautta.

Tämän kauden merkittäviksi uudistuksiksi voi jo nyt todeta mm. perhevapaalainsäädännön uudistamisen, seksuaalirikoslain uudistamisen, oppivelvollisuuden laajentamisen.

 

Hyvät kuulijat muutama nosto tärkeistä tasa-arvoa edistävistä toimista.

 

Tasa-arvolaki on sukupuolten välisen tasa-arvon ydintä. Lain toimivuus tarvitsee systemaattista seurantaa ja tehokasta valvontaa.

Lisäksi on syytä valmistella tasa-arvolain kokonaisuudistus, jossa painottuu tasa-arvon edistämisen, syrjinnän ehkäisy sekä oikeussuojan ja valvonnan vahvistaminen.

Samapalkkaisuuslaki säädettiin samana vuonna kuin synnyin, mutta se edistyy liian hitaasti.

Palkka-avoimuutta lisäämällä vähennetään perusteettomia palkkaeroja. Ilman tietoja palkasta ja sen määräytymisen perusteita on vaikea todentaa perusteettomia palkkaeroja.

Tarvitaan eriarvoistavien palkkarakenteiden korjaamista, eri alojen töiden vaativuuden uudelleen arviointia sekä palkan vertailua yli työehtosopimusrajojen.

Tasa-arvosuunnitelmia ja palkkakartoituksia koskevaa sääntelyä tulee selkiyttää.

Työelämässä perhevapaiden tasaisempaa jakautumista vanhempien kesken tulee edistää ja isien vanhemmuutta vahvistaa sekä raskaussyrjintäsuojaa vahvistaa.

 

Sukupuolistuneen väkivallan kitkeminen ja haavoittuvassa asemassa olevien suojelu vaativat pitkäjänteisiä toimia ja kiistatta lisää resursseja.

On synnytettävä pysyviä rakenteita väkivallan ehkäisyyn ja torjumiseen kunnissa ja hyvinvointialueilla.

Turvakotipaikkojen määrä on kasvanut ja seksuaalista väkivaltaa kokeneiden palvelut vahvistuneet, silti tuen yhdenvertaisessa saatavuudessa on parannettavaa.

 

Koulutuksen tasa-arvo kantaa pitkälle.

Tasa-arvotyö on aloitettava jo varhaiskasvatuksessa.

Tasa-arvotavoitteet on konkretisoitava toimiksi ja tasa-arvotietoinen pedagogiikka sisällytettävä alan ammattilaisten koulutukseen.

 

Hyvät kuulijat,

Moderni tasa-arvopolitiikka kunnioittaa miesten ja naisten elämän erilaisuutta, näkee jokaisen yksilön vahvuudet ja osaa hyödyntää niitä.

Se tunnistaa, että naisten ja miesten elämän riskikohdat ovat erilaiset sekä sen, että naiset tai miehet eivät ole ryhminä sisäisesti yhtenäisiä, vaan epätasa-arvoisuutta esiintyy suhteessa toisiin naisiin tai toisiin miehiin.

Moderni tasa-arvopolitiikka ottaa erot huomioon päätöksenteossa.

Kyse on ketjusta, joka lähtee virkamiesvalmistelusta, realisoituu poliittisessa päätöksenteossa ja tulee todeksi toimeenpanossa tapahtuvien valintojen seurauksena.

Kyse on myös pitkän tähtäimen ratkaisuista. Muutos ei synny hetkessä.

Suuret viheliäiset ongelmat kuten ilmastonmuutos, kaupungistumisen haasteet, muuttoliikkeet jne. vaativat ratkaisuja.

Näitä ratkaisuja etsittäessä on oltava tasa-arvosilmälasit päässä, jotta ratkaisut eivät eriarvoista ihmisiä sukupuolen eivätkä sosiaalisen aseman mukaan.