SDP:n eduskuntaryhmän budjettilakialoitteet ensimmäisessä käsittelyssä

Ajankohtaista 13:10

Demarieduskuntaryhmä on jättänyt kahdeksan vaihtoehtobudjettiinsa liittyvää verolakialoitetta, joista keskustellaan tänään eduskunnan istuntosalissa. SDP:n mielestä verotuksen painopistettä on siirrettävä työn verotuksesta pääoman, omaisuuden, ympäristön ja kulutuksen verottamiseen.

Eduskuntaryhmä esittää mm. pääomaveron verokannan nostamista kahdella prosenttiyksiköllä. Pääomaverotuksen nostaminen kahdella prosenttiyksiköllä 30 prosenttiin ensi vuoden alusta alkaen tasaisi ansio- ja pääomatulojen välistä veroeroa ja tuottaisi valtiolle noin sata miljoonaa euroa nykyistä enemmän verotuloja.

Ansiotuloihin kohdistuu progressiivinen verotus, joka tulojen noustessa nousee korkeimmillaan jopa yli 50 prosentin ja kohoaa jo varsin kohtuullisilla keskituloilla yli pääomatulojen verokannan. Pääomatuloihin sovelletaan niiden suuruudesta riippumatta taas yhtenäistä 28 prosentin verokantaa.

Ansio- ja pääomatulojen verotuksen erilaisuus on johtanut siihen, että tuloja on mahdollisuuksien mukaan kannattanut verosuunnittelulla kanavoida pääomatuloiksi alhaisemman veroprosentin houkuttamana. Veroero on heikentänyt myös kuntien tulopohjaa. Useat pelkkiä pääomatuloja nauttivat käyttävät kuntien palveluita, vaikka eivät kunnille veroa maksakaan, toisin kuin ansiotuloveroa maksavat kuntalaiset.

Lisäksi eduskuntaryhmä esittää pörssikaupan ilmoitusvelvollisuuden laajentamista koskemaan etävälittäjiä, mikä toisi runsaasti nyt näkymättömiin jääviä myyntivoittoja varainsiirtoveron piiriin. Eduskuntaryhmä esittää säädettäväksi lakiin vaatimus arvopaperikaupan vuosi-ilmoituksen antamisesta, kun kaupan osallisena on Suomen verovelvollinen.

Arvopapereista saatujen myyntivoittojen verotus perustuu arvopaperikauppoja välittävien välittäjien verottajalle antamiin vuosi-ilmoituksiin. Käytännössä verottajan tietoon tulee noin 1/3-osa pörssissä tehtyjen kauppojen kokonaisarvosta, koska valtaosa pörssin toimiluvan saaneista ulkomaisista etävälittäjistä ei anna vuosi-ilmoituksia.

Harmaan talouden kitkemiseksi ryhmä esittää käyttöönotettavaksi käännettyä arvonlisäverojärjestelmää. Sillä tarkoitetaan järjestelmää, jossa arvonlisäveron maksu on siirretty työsuoritukset tekevältä aliurakoitsijalta työsuorituksen vastaanottavalle pääurakoitsijalle toimialoilla, joille on luonteenomaista pitkät aliurakointiketjut, kuten rakentamisessa. Käännetyllä arvonlisäverojärjestelmällä pyritään estämään tilanteet, joissa aliurakoitsijan maksamatta jääneet arvonlisäverot hyväksytään vähennyskelpoisiksi pääurakoitsijan arvonlisäverotuksessa.

Ympäristöverotuksen osalta eduskuntaryhmän veroesitykset koskevat jäteveron laajentamista koskemaan yksityisiä kaatopaikkoja sekä eräiden sähköyhtiöiden ns. windfall- voittojen verottamista. Windfall-verolla kerättäisiin yhteiskunnalle osa siitä tietyille energiantuottajille kertyneestä ansiottomasta tulonnoususta, joka on aiheutunut sähkön hinnan kohoamisesta tasaisesti kaikilla tuotantosektoreilla, kun nyt verotettavaksi määrättävillä sektoreilla tuotantokustannukset ja päästökauppamaksut eivät ole aiheuttaneet vastaavia lisäkustannuksia. Lisäksi eduskuntaryhmä on esittänyt pakkauksia verolle. Pakkausveron tarkoituksena on vähentää pakkausmateriaalin aiheuttamaa ympäristökuormitusta kannustamalla kuluttajia ja pakkausten valmistajia sekä maahantuojia suosimaan uudelleenkäytettäviä pakkauksia ja vähentämään pakkausmateriaalien käyttöä silloin, kun se on tuotteen säilyvyyden ja suojaamisen kannalta mahdollista.

Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi ryhmä esitti myös kunnallisveron perusvähennyksen nostamista 3000 euroon. Sosialidemokraatit esittävät parannuksia myös yleiseen ja eläkkeensaajien asumistukeen sekä työttömyysturvaan, mikä yhdessä perusvähennyksen tuntuvan nostamisen kanssa parantaisi pienituloisten henkilöiden asemaa selvästi.