Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n vaihtoehto työttömyystilanteen parantamiseksi

Ohjelmatyö 15:53

Lähestyvä budjettiriihi on hallitukselta näytönpaikka kasvavan ja pitkittyvän työttömyyden hillitsemiseksi

Tutustu koko ohjelmaan: SDP:n pitkäaikaistyöttömyyden taittamisohjelma – Laituri ei riitä – tarvitaan silta työstä työhön ja työttömyydestä työhön


SDP:n pitkäaikaistyöttömyyden taittamisohjelman Laituri ei riitä – tarvitaan silta työstä työhön ja työttömyydestä työhön -julkaisutilaisuus 10.8.2016.

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaiseman uusimman työllisyyskatsauksen mukaan työ- ja elinkeinotoimistoissa oli kesäkuun 2016 lopussa yhteensä 366 100 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2800 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työllisyyskatsauksen mukaan yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 126 000, mikä on noin 17000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömistä oli toukokuussa 55 900, mikä on 9 100 enemmän kuin vuosi sitten.

Suomen hallitus on luvannut lisätoimia työllisyyden vahvistamiseksi syksyn budjettiriiheen. SDP haluaa tarjota hallituksen käyttöön SDP:n vaihtoehdon pitkäaikaistyöttömyyttä helpottavaksi paketiksi budjettiriihtä varten.

SDP:n mielestä työllisyyspolitiikassa on kaksi puolta. On luotava suotuisat olosuhteet, jotta Suomeen saadaan lisää uusia työpaikkoja. Yhtä tärkeää on tukea työttömäksi joutuneita ihmisiä – tarjota heille uusi mahdollisuus. Sosialidemokraatit haluavat, että pitkästäkin työttömyydestä voidaan rakentaa silta työhön.

Lähestyvässä budjettiriihessä tulee varata riittävä rahoitus työllisyystoimien toteuttamiseksi. On huomattava, että vaikka nämä esitykset vaativat valtiolta lisää määrärahoja, tuovat nämä toimenpiteet myös säästöä – suoria ja välillisiä – valtion talouteen muun muassa työttömyyden hoidossa käytettävien varojen osalta.

– Hallituksen asettama tavoite nostaa työllisyysaste 72 prosenttiin ja aikaansaada 110 000 uutta työpaikkaa ei ole toteutumassa, jos yhä kasvavaa pitkäaikaistyöttömyyttä ei saada taitettua. Nyt tarvitaan yhteiskunnallinen herätys työllisyyden edistämiseksi ja työttömyyden taittamiseksi. On nimittäin olemassa suuri riski, että jatkuvasti kasvava pitkäaikaistyöttömyys lisää ihmisten riskiä syrjäytyä yhteiskunnasta ja työelämästä. Huoli pitkäaikaistyöttömyydestä sekä eriarvoistumisesta nousi vahvasti esiin myös viime kesäkokouksessa käyntiin potkaistun Kättä päälle -työn yhteydessä. Taloudellisen kestävyysvajeen lisäksi meille on syntymässä myös sosiaalinen kestävyysvaje, toteaa kansanedustaja Lauri Ihalainen.

– Työttömyyden hoidossa tarvitaan henkinen ilmastonmuutos. Ihmisten omasta aktiivisuudesta on palkittava, ei rangaistava. Työmarkkinat muuttuvat nopeasti, siksi koulutus on avain muutoksenhallintaan. Omaehtoista kouluttautumista työttömyysturvalla pitää helpottaa ja vapaaehtoistyön tekemiseltä poistaa esteet, toteaa kansanedustaja Tarja Filatov.

SDP:n julkaiseman ohjelman esitykset tiivistetysti:

1. Työmarkkinatuesta aktiivinen työllistämisraha, Rinteen malli ja bonusportaat

Rinteen perusmallissa jokaisella työttömällä on kuuden kuukauden työttömyyden jälkeen oikeus käyttää työttömyysturvaansa työllistymissetelinä. Työllistymisseteli on peruspäivärahan suuruinen eli n. 700 euroa kuukaudessa ja se kestäisi enintään 300 päivää.

Jos ihminen on pitkään työttömänä tai hänellä on työntekoa vaikeuttava vamma tai hän on yli 60 –vuotias, työmarkkinatuen tasoisen työllistämistuen päälle pitää saada työllistämistukibonus. Bonus voi olla prosenttiperusteisesti palkkaan sidottu – kuten nykyisessä palkkatuessa – tai kiinteä lisäraha. Lisäksi tuen kesto tulee sitoa työttömyyden pituuteen. Mitä pidempi työttömyys on, sitä pidempi on tukijakso.

2. Kunnat haluavat työllistää, annetaan niille mahdollisuus

Kuntien työllistämiskokeilu sitoutti ja aktivoi kuntia työllistämään vaikeasti työllistyviä. Kuntakokeilun seurantatutkimuksen loppuraportin mukaan työllisyyskehitys kokeilukunnissa oli suotuisampaa kuin verrokkikunnissa.

Viime hallituskauden työllisyydenhoidon kuntakokeilu saavutti hyviä tuloksia ja valtio tuki 20 miljoonalla eurolla vuosittain tämän hankkeen onnistumista. Kunnat olisivat olleet valmiita jatkamaan toimintaa. Isoimmat kaupungit olisivat valmiita ottamaan vastuun jopa koko työllisyyden hoidosta.

Kuntakokeiluja tulee jatkaa kolmella tasolla:

– Asiakaspalvelua tulee kehittää.
– Alueellisia ja paikallisia verkostoja vahvistaa.
– Integroivaa työvoima- ja työmarkkinapolitiikkaa tulee laajentaa.

Kokeilut voivat olla eri alueilla sisällöltään erilaisia ja painottaa eri asiakasryhmiä – esimerkiksi maahanmuuttajat, nuoret, pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset, yrittäjät, yrittäjiksi aikovat, jne.

3. Kuntien sakkomaksua alennetaan, koska valtion aktivointiresurssit ovat puutteelliset

Sakkomaksuja alennetaan, jotta kunnat saavat enemmän resurssia vaikeimman pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon. Puolet rahoituksesta siirretään kuntien työllisyyden hoitoon. Puolet rahoista jäisi valtiolle, minkä kautta luotaisiin mekanismi kuntien aktiivista työvoimapolitiikkaa tukemaan.

4. Välityömarkkinat tuovat osallisuutta ja lisäävät hyvinvointia

Pitkäaikaistyöttömyyden taltuttamiseksi tulee rakentaa tietoisesti avustavan työvoiman joukkoja, jotka voivat olla välityömarkkinaluonteisia. Työn uudelleenorganisointi tehdään järjestelmällisesti ja työntekijäjärjestöjen kanssa neuvotellen. Ikääntyneiden ja vammaisten tukien pitkäkestoinen käyttö mahdollistetaan ilman byrokratiaa. On tarpeen selkiyttää kriteereitä, joilla vammaisten palkkatuen voi myöntää pysyvästi.

5. Parannetaan julkista hankintaosaamista, lisätään sosiaalisten ja työllistävien kriteerien käyttöä

On tarpeen kohdentaa julkisia hankintoja välityömarkkinoita, pitkäaikaistyöttömiä, maahanmuuttajia, vammaisia, ammattiin opiskelevien työllistymistä tai harjoittelua tukevien yritysten tuotteisiin ja palveluihin. On myös tarpeen parantaa tilaaja-osaamista.

Rakennetaan eduskunnalle annetusta, uudistuvasta hankintalaista vaikeasti työllistettävien työllistämiseen kannustava.

6. Lex Taipale tuo inhimillisen ratkaisun poikkeuksellisen pitkään työttöminä olleille ja auttaa resurssipulassa

Vaikka pitkäaikaistyöttömien palveluja on kehitetty, eivät vuosia työttömänä olleiden ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien työllistymismahdollisuudet ole parantuneet. Tämän vuoksi näköpiirissä olevassa työmarkkinatilanteessa on perusteltua päästää osa ikääntyneistä pitkään työttömänä olleista henkilöistä eläketuen piiriin.

Eläketuen myöntäminen tarkoittaisi sitä, ettei kohderyhmään kuuluvien tarvitsisi olla työnhakijoina eikä TE -toimistoilla ja kunnilla olisi ”velvollisuutta” pyrkiä edistämään heidän työllistymistään. Eläketuen myöntäminen vapauttaisi sekä TE -toimiston että kuntien resursseja edistää niiden henkilöiden työllistymistä, joilla on työllisyyden parannuttua työvuosia jäljellä. Eläketuki vähentäisi työmarkkinatuen rahoituksesta kunnille aiheutuvia menoja.

7. Opiskelu on aina työttömyyttä parempi

On tärkeää huolehtia siitä, että työtön nuori pääsee koulutukseen, jotta tältäkin osin turvataan hänen pysyminen mukana yhteiskunnan toiminnassa, annetaan hänelle mahdollisuus saavuttaa lisäedellytyksiä työllistymiseen eikä hän pääse syrjäytymään.

Nykyisin työtön voi opiskella työttömyysturvalla, jos täyttää työvoimapoliittiset kriteerit. Kriteerien tulkinta on hankalaa ja eri TE -toimistojen päätökset vaihtelevat. Omaehtoista koulutukseen pääsyä tulee vahvistaa ja pääsykriteereistä on luovuttava määräaikaisesti.

8. Työttömien terveystarkastus

Varmistetaan, että työttömät pääsevät säännöllisin väliajoin terveystarkastuksin. Näin ennaltaehkäistään vakavampia sairauksia ja pidetään paremmin yllä työttömän työkykyä.

Vuonna 2011 säädetyssä laissa tuli kunnille vastuu työttömien terveystarkastuksista. Vahvistetaan lain toimeenpanoa ja varmistetaan, että vuoden työttömänä ollut pääsee terveystarkastukseen.

Jos tarkastuksessa käy ilmi, että työtön ei ole työkykyinen, huolehditaan siitä, että hän saa tarvittavan avun työkyvyttömyyseläkeprosessiin.

9. Kuntouttava työtoiminta oikealle kohderyhmälle

Nykyisin kuntouttava työtoiminta uhkaa valua palkkatuetuksi työksi – tosin ilman palkkaa, koska palkkatukirahoja ei ole riittävästi. Vedetään selvä raja kuntoutuksen ja palkkatyön välille.

Laajennetaan kuntoutusta siten, että sen aikana voi opiskella peruskoulun loppuun, hoitaa aikuissosiaalityön asioita ja irrottaa päiviä, jolloin voi tehdä palkkatyötä työehtosopimuksen mukaisella palkalla.

10. Määräaikaisuus tukemaan pitkäaikaistyöttömien työllistymistä

Pitkäaikaistyöttömien työllistymisedellytysten parantamiseksi on eduskunnalle jätetty lakiesitys siitä, että ilman perusteita tehtävät määräaikaiset työsuhteet rajattaisiin koskemaan vain pitkäaikaistyöttömiä. Esitys on perusteltu.

11. Kannustussovellus kertomaan kuinka paljon työstä jää nettona käteen

Luodaan älylaitteissa toimiva sovellus, jolla voi laskea satunnaisten työtulojen, työttömyysturvan, verotuksen ja asumistuen vaikutuksen.

12. Tinder-työtreffit – työ ja tekijä kohtaamaan paremmin

Kehitetään mol.fi -palvelua erilaisille kohderyhmille ja otetaan asiakkaat mukaan palvelujen kehittämiseen. Otetaan oppia kaupallisten treffipalvelujen asiakasystävällisistä teknologioista, jotta työ ja tekijä löytävät toisensa.

13. Lähipalvelua pitkäaikaistyöttömille, pois valmiusloukusta

Pidetään kiinni pitkäaikaistyöttömien kolmikantaisesta palvelukonseptista. Typpien eli työvoiman monipalvelukeskuksien pitkäaikaistyöttömien palvelujen siirrolle kuntiin luodaan toimiva järjestelmä.

Monipalvelukeskusten ja välityömarkkinoiden välille luodaan kumppanuussopimus ja välityömarkkinarahoitus siirretään paikalliselle tasolle. Näin turvataan mm. kuntouttavan työtoiminnan ja palkkatuen välinen tarkoituksenmukainen käyttö.

Henkilökohtaisen palvelun tarve on tunnistettava ja sille on turvattava riittävät resurssit, vaikka sähköisillä palveluilla voidaankin korvata osa työvoimapalvelusta. Pitkään työttömänä olleiden kohdalla työnohjaajat ja tukihenkilöt työpaikoilla ovat helpottaneet työnantajan ohjausvastuuta ja työntekijän integroitumista työhön.

14. Hallintorakenteet ryskyvät, selvitysmies turvaamaan työllisyyttä

Nuorten yhteiskuntatakuu on estänyt nuorten työttömyyden pitkittymistä ja nuorten syrjäytymistä ja tehostanut nuorten palveluja. Maakuntaitsehallintoon liittyvä hallintorakenteiden muutos edellyttää, että selvitetään olisiko kuntien vahvempi vastuu nuorten palveluista perusteltua. Maakuntaitsehallintoon liittyvä hallintorakenteiden muutos edellyttää, että selvitetään olisiko kuntien vahvempi vastuu nuorten palveluista perusteltua. Onhan kuntien vastuulle jäämässä mm. koulutuspalvelut, nuorten työpajat, etsivä nuorisotyö, ohjaamotoiminta, jne.

Ryskyvät hallintorakenteet ovat luoneet tarpeen selvittää, miten toimivia työmarkkinoita palvellaan tarkoituksenmukaisesti. Tarvitaan selvityshenkilö, joka selvittää työllisyyspolitiikan strategisen ohjauksen nykytilan ja kehittämistarpeet ottaen huomioon meneillään olevat hallinnon muutokset.

Lisäksi on arvioitava, miten työllisyys- ja yrityspalvelujen käytännön toteuttaminen onnistuu maan eri osissa, maakunnissa ja kaupunkiseuduilla ja se, miten turvataan yhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet TE -hallinnon, Kelan ja kuntien välillä.

15. Työvoimapalvelut ja työllisyyden hoito tarvitsevat sukupuolivaikutusten arviointia

Työllistämisen välineistä ja työttömiä tukevista palveluista on tehtävä perusteellinen sukupuolivaikutusten arviointi. Tavoitteena tulee olla ikääntyneiden miesten ja nuorten miesten parempi työllistyminen. Nuorten miesten tarvitsema tuki on koulutuksessa ja työvoimapalveluissa kaikkien selvitysten mukaan olennaisen tärkeää.

Synnytysikäisten naisten työllisyysasteen vahvistamiseksi onkin kannustettava perhevapaiden tasaisempaan käyttöön ja huolehdittava varhaiskasvatuksen laadusta ja hillittävä päivähoitomaksujen hinnankorotuksia.

Tutustu koko ohjelmaan: SDP:n pitkäaikaistyöttömyyden taittamisohjelma – Laituri ei riitä – tarvitaan silta työstä työhön ja työttömyydestä työhön

Tutustu diasarjaan:

Lataa diat itsellesi