SDP kräver kampanjtak

Ajankohtaista 17:09

Socialdemokraterna har den 9.6.2010 lämnat en reservation till grundlagsutskottets betänkande om regeringens proposition om ändring av partilagen, lagen om kandidaters valfinansiering och lagen om penninginsamlingar.

Målet med regeringens proposition är att genom lagändringar öka partifinansieringens öppenhet och effektivera dess övervakning, vilket är välkommet. Socialdemokraterna anser ändå att regeringens proposition bör preciseras på vissa punkter för att ytterligare öka partifinansieringens öppenhet och för att förebygga korruption och osakliga bindningar. 

Tarastikommittén, som berett valfinansieringsreformen, föreslog kampanjtak för både partier och enskilda kandidater. Mot detta förslag beslöt regeringen att utelämna kampanjtaken från propositionen. De allt dyrare valkampanjerna medför enligt socialdemokraterna att tröskeln för att ställa upp i val blir beroende av personens ekonomiska ställning och påverkar även i viss mån möjligheten att bli vald. Takgränser bör således uppställas för både partiers och enskilda kandidaters valkampanjer. 

För att öka öppenheten i kandidaters valfinansiering och för att redan före valdagen klarlägga finansieringens härkomst anser socialdemokraterna att det även är nödvändigt att stifta en skyldighet att förse den övervakande myndigheten med en förhandsanmälan om valfinansieringen senast en månad före valdagen.