SDP eduskunnan sivistysvaliokunnassa: Hallituksen esitys erityisopetuksen uudistamiseksi vaatii korjauksia

Ajankohtaista 09:31

Eduskunnan sivistysvaliokunnan SDP kansanedustajat ovat jättäneet rinnakkaislakialoitteen hallituksen esitykseen perusopetuslain muuttamisesta. Esityksessä erityisopetuksen painopistettä halutaan siirtää varhaiseen puuttumiseen ja tehostettuun tukeen.

Esityksen lähtökohtana on ollut se, että oppilas saa opiskella lähikoulussaan. Näin erityisoppilaiden sijoittuminen yleisopetukseen lisääntyy entisestään. Tuen tarpeessa oleva oppilas saisi tehostettua tukea. Käytännössä tämä on vaikeaa. Vaikka esimerkiksi tukiopetus on lainsäädännön mukaan oppilaan subjektiivinen oikeus, annetun tukiopetuksen määrä on erittäin pieni – joissain kunnissa sitä ei anneta oppilaille lainkaan. Lääninhallituksen tekemän selvityksen mukaan oppilashuollon palveluiden riittävyydessä on ongelmia koko maassa. 

Hallituksen esityksessä sanotaan, että tämä uusi lakimuutos ei aiheuta kustannuksia. Erityisopetusuudistus kuitenkin kasvattaa väistämättä perusopetuksen kustannuksia. Uudistuksen myötä tukiopetuksen määrä tulee lisääntymään, opetusryhmien kokoja tulisi pienentää, tarve samanaikaisopetukseen lisääntyy, tarvitaan opettajien täydennyskoulutusta, oppilashuollon työ lisääntyy ja myös opettajien työmäärä lausuntojen antamisessa kasvaa huomattavasti.

Ehdotusten toteuttaminen on jo pelkästään heikon taloudellisen tilanteen takia vaikeaa. Miten kunnat, jotka lomauttavat opettajiaan voisivat lisätä tuntikehystä tukiopetukseen tai oppilashuoltotyöhön? Erityisopetuksen uudistuksen rahoitusta ei voi hoitaa kertasiirtona vaan se vaatii pitkäaikaisen ja kattavamman resurssoinnin. Uudessa lainsäädännössä tulee selkeästi säätää mekanismeista ja rahoituksesta, joilla tehostetun tuen toimenpiteiden, kuten pienten opetusryhmien, tukiopetuksen ja osa-aikaisen erityisopetuksen saanti varmistetaan myös käytännössä.  

Esityksessä ehdotetaan, että opetuksen ja tukipalvelujen suunnittelu perustuisi opettajan tekemään pedagogiseen arvioon. Tehostettua tukea saavalle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma, jonka laatiminen on pakollista. Opettajien työ muuttuu vaativammaksi ja lähenee erityisopettajan työnkuvaa. Opettajat on koulutettava vastaanottamaan erityistä tukea tarvitsevia oppilaita.
 
Yleisopetusryhmiin integroitavat erityistä tukea tarvitsevat oppilaat asettavat lisähaasteen myös opetusryhmien koon pienentämiselle. Syksyn kuntatodellisuus on näyttänyt, että ryhmäkoot ovat pysyneet ennallaan tai kasvaneet entisestään. Sosialidemokraatit ovat jo aikaisemmin esittäneet, että ryhmäkokojen pienentämiseen osoitettaisiin enemmän määrärahoja, ja että peruskoulun opetusryhmien maksimikoko pitäisi määritellä lailla.
 
Esityksen tarkoitus on hyvä: varhaisen puuttumisen korostaminen ja erityistä tukea tarvitsevien parempi huomioiminen. Se onnistumisesta ei ole kuitenkaan takeita. Yleisesti tarkasteltuna lakimuutoksen ajankohta ei kuitenkaan ole paras mahdollinen. Miksi juuri nyt halutaan muuttaa järjestelmää, kun kuntien talous on todella huono ja valtionosuusjärjestelmää ollaan parhaillaan muuttamassa nykyistä laskennallisemmaksi ja jopa erityisopetuksen yksikköhinnan korottavat kertoimet ollaan jättämässä pois?