Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Oppositiolta yhteinen välikysymys raideliikenteestä ja valtion omistajaohjauksesta

Ajankohtaista 11:10

Oppositio jättää yhteisen välikysymyksen raideliikenteen tilasta ja omistajaohjauksesta. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, Vihreä eduskuntaryhmä, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, Ruotsalainen eduskuntaryhmä ja Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä ovat huolissaan raideliikenteen tulevaisuudesta. Hallituksen esittelemässä mallissa rautateiden matkustajajunaliikenne avataan kilpailulle.

Esitellyssä mallissa VR:n kalusto, huolto, ja kiinteistöt pilkottaisiin omiksi yhtiöikseen, jotka olisivat kaikkien halukkaiden henkilö- ja rahtiliikenteen operaattorien käytössä yhtäläisin ehdoin. Liikenne- ja viestintäministeriö kilpailuttaisi kaiken matkustajaliikenteen alueittain määräajaksi aloittaen Etelä-Suomen lähijunaliikenteestä, joka ei kuulu pääkaupunkiseudun seutuliikenteeseen eli nk. HSL-liikenteeseen. Hallitus perustelee päätöstä osana EU:n 4. rautatiepaketin kilpailutusvaatimusta, mutta EU ei tähän pakota.

VR:n on ratkottava pikaisesti nykyiseen toimintaansa liittyvät ongelmat. Esimerkiksi lippujärjestelmän digitalisointi on monen matkustajan kokemuksen mukaan epäonnistunut. Työssäkäyvät sarjalippumatkustajat eivät enää voi joustavasti vaihtaa junalippuja ja aikatauluongelmat jatkuvat. Kysymys on myös suomalaisten yhdenvertaisesta kohtelusta. Esimerkiksi kaikki ikäihmiset eivät osaa tai voi käyttää digitaalisia lippupalveluita ja vammaisten on vaikea päästä junaan ja liikkumaan paikkakunnalta toiselle. Valitettavasti hallituksen kaavailut eivät ole tuomassa näillä näkymin ratkaisua yhteenkään näistä ongelmista. Valtio pystyy halutessaan vaikuttamaan omistajaohjauksella yhtiön hallitukseen ja sitä kautta yhtiön operatiiviseen johtoon, mutta nyt näin ei ole tehty.

Hallitus on jakanut eduskunnalle niukasti tietoa suunnitelmastaan. Julkisuuteen piilottelun jälkeen tulleissa selvityksissä todetaan, ettei kilpailutukseen valittu malli lisää liikennettä, laske lipunhintoja tai tuo valtiolle lisätuloja. Esimerkiksi Boston Consulting Groupin selvityksessä todetaan, että ”kilpailutuksen ei yksin voida odottaa lisäävän rautatieliikenteen kysyntää”. Spring Advisorin selvityksen mukaan valittu kilpailuttamismalli ei saavuta sille asetettuja tavoitteita.

Uudistuksen tuoma mahdollinen hyöty kuluttajalle on jäänyt epäselväksi. On edelleen epäselvää tulevatko VR:n asiakkaat hyötymään hallituksen suunnitelmista mitenkään, kun kyseessä on ainoastaan olemassa olevan markkinakakun jakaminen uusiksi ja valtakunnallinen valtiollinen monopoli korvattaisiin paikallisilla yksityisillä monopoleilla. Lippujen hinnat tuskin laskevat. Kun kaluston määrä ei kasva uusien toimijoiden myötä, eivät junavuorot tai -reititkään lisäänny. Julkisuudessa olleiden selvitysten perusteella VR:n pilkkominen johtaisi myös yhtiön arvon romahdukseen. Kenelle hallitus siis tätä uudistusta tekee, jos hyötyjinä eivät ole VR:n asiakkaat tai VR:n omistaja eli valtio ja veronmaksajat?

Toimiva liikenneverkko on perusedellytys kansalaisten liikkumiselle, asumiselle ja työssäkäynnille sekä elinkeinoelämän kilpailukyvylle. Raideliikenteen lisääminen ja joukkoliikenteen kasvu ovat välttämättömiä edellytyksiä myös ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Gemensam interpellation om spårtrafiken och regeringens ägarstyrning från oppositionen

Oppositionen lämnar in en gemensam interpellation om spårtrafikens läge och ägarstyrningen. Socialdemokratiska riksdagsgruppen, Sannfinländarnas riksdagsgrupp, Gröna riksdagsgruppen, Vänsterförbundets riksdagsgrupp, Svenska riksdagsgruppen och Kristdemokratiska riksdagsgruppen oroar sig för VR:s framtid. Regeringen fattade i våras beslut om att öppna upp järnvägarnas passagerartrafik för konkurrens.

I den modell som presenterats skulle VR:s utrustning, underhåll och fastigheter delas upp i egna bolag, som skulle kunna användas av alla passagerar- och fraktoperatörer under lika villkor. Trafik- och kommunikationsministeriet skulle regionalt öppna upp all passagerartrafik för konkurrens under en viss tid, med start i Södra Finlands närtågstrafik, som inte hör till Huvudtadsregionens regionala trafik (HRT). Regeringen motiverar sitt beslut som en del av konkurrenskravet i EU:s fjärde järnvägspaket. Detta tvingar EU dock inte till.

VR måste snabbt lösa problemen i sin nuvarande verksamhet. Exempelvis har digitaliseringen av biljettsystemet misslyckats enligt många resenärers erfarenheter. Pendlare med seriekort kan inte längre byta tågbiljetter flexibelt. Det handlar också om att behandla finländare jämlikt. Alla äldre människor vet inte hur man använder digitala biljettjänster, och handikappade har svårt att ta sig in i tåget för att ta sig från en ort till en annan. Tyvärr verkar det inte som att regeringens planer skulle erbjuda lösningar till något av dessa problem. Ägarstyrningen kan, om den vill, påverka bolagsstyrelsen och därmed också bolagets operativa ledning, men så har inte skett nu.

Regeringen har delgett riksdagen knapphändigt med information om sina planer. De utredningar som kommit ut i offentligheten, efter att de först gömts undan, konstaterar att den modell som valts egentligen inte ökar trafiken, inte sänker biljettpriserna och inte hämtar in tilläggsinkomster för staten. Exempelvis konstateras det i utredningen som Boston Consulting Group gjort att konkurrenssättningen inte ensamt kan väntas öka efterfrågan på järnvägstrafiken. Enligt Spring Advisorys utredning skulle den valda modellen inte nå den mål som tillskrivits den.

Den möjliga fördel för konsumenten som reformen skulle ge har förblivit oklar. Det är alltjämt osäkert om VR:s kunder på något sätt kommer att gagnas av regeringens planer, när det endast är fråga om att dela upp den existerande marknadskakan på ett nytt sätt, och när det nationella statliga monopolet ersätts av lokala privata monopol. Biljettpriserna sjunker knappast. Om inte mängden utrustning ökar med de nya aktörerna, ökar heller inte antalet tågturer eller -rutter. Enligt de utredningar som finns i offentligheten skulle en uppspjälkning av VR också leda till att bolagets värde skulle rasa. För vem gör alltså regeringen denna reform, om den varken gagnar VR:s kunder eller VR:s ägare, det vill säga staten och skattebetalarna?

Ett fungerande trafiknät är en grundförutsättning för medborgarnas rörlighet, boende och arbete samt för näringslivets konkurrenskraft. Att utöka spårtrafiken och utveckla kollektivtrafiken är nödvändiga förutsättningar för att nå klimatmålen.

 

Välikysymys kokonaisuudessaan:

 

VÄLIKYSYMYS

Raideliikenteen nykytilasta ja tulevaisuudesta

Eduskunnalle

Toimiva liikenneverkko on perusedellytys kansalaisten liikkumiselle, asumiselle ja työssäkäynnille sekä elinkeinoelämän kilpailukyvylle. Raideliikenteen lisääminen ja joukkoliikenteen kasvu ovat välttämättömiä edellytyksiä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. EU:n tavoite on, että raide- ja vesiliikenne muodostaa 50 prosenttia liikenteen kokonaisuudesta ja tieliikenne toiset 50 prosenttia. Nyt Suomessa tieliikenteen osuus on noin 80 prosenttia. Suomella ei ole varaa epäonnistua raideliikenteen lisäämisessä. Raideliikenteen kehittäminen edellyttää pitkän aikavälin strategista näkemystä, mutta myös samalla nopeita ja aidosti vaikuttavia ratkaisuja raideliikenteen asiakkaiden nykyisten palveluiden ja yhteyksien parantamiseksi sekä konkreettisia toimenpiteitä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Vaikka VR ja Suomen rautatiejärjestelmä pärjäävät eurooppalaisessa vertailussa suhteellisen hyvin mm. toimivuutensa ja kustannustehokkuutensa osalta, on raideliikenteessämme paljon kehitettävää. VR on lähtenyt aktiivisesti uudistamaan toimintaansa. Se on onnistunut kasvattamaan asiakasmääriä sekä parantamaan VR-konsernin tehokkuutta.

Asiakkaan näkökulmasta VR ei ole kuitenkaan onnistunut kaikissa uudistuksissaan. Esimerkiksi lippujärjestelmän digitalisointi on monen matkustajan kokemuksen mukaan epäonnistunut. Työssäkäyvät sarjalippumatkustajat eivät enää voi joustavasti vaihtaa junalippuja. Kysymys on myös suomalaisten yhdenvertaisesta kohtelusta. Ikäihmiset eivät kaikki osaa tai voi käyttää digitaalisia lippupalveluita (mobiili ja internet). Vammaisten on vaikea päästä junaan ja liikkumaan paikkakunnalta toiselle. Nyt hallituksen omistajaohjauksen ääni on kuulunut heikosti. VR:n toimintaa on kehitettävä tulevaisuudessakin niin, että se kykenee parantamaan palvelutasoaan ja asiakaslähtöisyyttä.

Hallitus teki keväällä päätöksen rautateiden matkustajajunaliikenteen avaamisesta kilpailulle. Tämän päätöksen pohjalta Liikenne- ja viestintäministeriö ministeri Bernerin johdolla esitteli elokuussa mallin, jolla valmistelutyötä viedään eteenpäin.

Esitellyssä mallissa VR:n kalusto, huolto, ja kiinteistöt erotettaisiin omiksi yhtiöikseen, jotka olisivat kaikkien halukkaiden henkilö- ja rahtiliikenteen operaattorien käytössä yhtäläisin ehdoin. Liikenne- ja viestintäministeriö kilpailuttaisi kaiken matkustajaliikenteen alueittain määräajaksi aloittaen Etelä-Suomen lähijunaliikenteestä, joka ei kuulu pääkaupunkiseudun seutuliikenteeseen eli nk. HSL-liikenteeseen. Hallitus perustelee päätöstä osana EU:n 4. rautatiepaketin kilpailutusvaatimusta.

Tehdyt päätökset avaavat kilpailua raideliikenteessä. Hallituksen esittämä malli, joka perustuu alueellisiin yksinoikeussopimuksiin, ja jossa valtionyhtiön kalusto annettaisiin kilpailijoiden käyttöön myös markkinaehtoisessa liikenteessä sekä jo kilpailulle avatulla rahtipuolella, onnistuu arvioiden mukaan kuitenkin huonosti kilpailun mahdollisten positiivisten vaikutusten saavuttamisessa. Malli ylittää EU-lainsäädännön vähimmäisvaatimukset kilpailutuksista, jäsenmaan liikkumavarasta sekä uudistuksen aikataulusta. Mallissa nykyinen valtionyhtiön monopoli purettaisiin ja siirryttäisiin alueellisiin yksityisiin monopoleihin käyttäen samaa kalustoa ja rataverkkoa ilman uusia investointeja.

Tiedotusvälineiden kautta on levinnyt julkisuuteen osia valtion omistajaohjauksen teettämistä selvityksistä, joissa todetaan melko yksiselitteisesti, ettei kilpailutukseen valittu malli lisää liikennettä, laske lipunhintoja tai tuo valtiolle lisätuloja. Esimerkiksi Boston Consulting Groupin selvityksessä todetaan, että ”kilpailutuksen ei yksin voida odottaa lisäävän rautatieliikenteen kysyntää”. Spring Advisorin selvitys puolestaan päätyi johtopäätökseen, ettei valittu kilpailuttamismalli saavuta sille asetettuja tavoitteita. Näitä selvityksiä hallitus ensin piilotteli.

Hyödyt matkustajalle jäävät tehtyjen selvitysten perusteella epäselviksi, kun käytännössä on kyse vain nykyisten markkinoiden jakamisesta. Lopputulos on todennäköisemmin päinvastainen, kun VR:n kalusto ja tukitoiminnot yhtiöitetään erilleen ja menetetään synergiaedut liiketoiminnasta. Nykyisen jo käytössä olevan kaluston käytön tehokkuus heikkenisi, kun se jaettaisiin usealle operaattorille. Se nostaisi lippujen hintoja. Ilman lisäkalustoa kalustotehokkuuden laskeminen voi vähentää junavuoroja. Uutta markkinaehtoista tarjontaa ei syntyisi reiteille, jossa sitä jo ei ole. Esimerkiksi rantaradalle ei tulisi yhtään uutta junaa lakkautettujen vuorojen tilalle. Asetelmassa on uhka, että houkuttelevaksi kilpailutekijäksi jää henkilöstökulut.

Julkisuudessa esitettyjen selvitysten perusteella valittu VR:n pilkkomismalli johtaisi yhtiön arvon romahdukseen ja sen osingonmaksukyvyn heikkenemiseen. Yhtiön kyky toteuttaa tehtävää, jota varten se on olemassa, heikkenisi nykyisestä. Valtion omistajaintressin näkökulmasta tämä on kyseenalaista. On tärkeää, että VR on vahva valtiollinen toimija raideliikenteessä myös kilpailun avaamisen jälkeen.

Raideliikenteen osuuden kasvattaminen on välttämätöntä osana ympäristö-, aluekehitys- ja työllisyystavoitteita. Joukkoliikenteen käytön lisääminen raideliikennettä painottaen on ilmastotavoitteiden saavuttamisen välttämätön edellytys. Tällä hetkellä kuitenkin rataverkkomme kapasiteetti tulee vastaan niissä kohdissa, joissa liikenteen kasvattamiselle on suurin tarve ja myös suurimmat mahdollisuudet. Uusilla operaattoreilla ei ole tilaa kasvaa pääosin yksiraiteisella rataverkollamme ilman investointeja. Investointeja tarvittaisiin myös kaupunkiseutujen välisen työmatkaliikenteen nopeuttamiseen.

Rataverkollamme on jo taakkanaan noin miljardin euron suuruinen korjausvelka, josta johtuvat viat ja häiriöt aiheuttavat enemmistön matkustajaliikenteen viivästyksistä. Pääosin yksiraiteisella rataverkollamme ongelmat pääkaupunkiseudulla ja pääradalla heijastuvat nopeasti koko junaliikenteeseen. Erilaiset häiriöt ja rataverkon kunnosta sekä turvallisuudesta johtuvat nopeusrajoitukset laskevat junan kilpailukykyä muihin liikennemuotoihin nähden. Tähän hallituksen malli ei tuo ratkaisua, päinvastoin valtion tulojen on arvioitu laskevan raideliikenteestä VR:n osingonmaksukyvyn alenemisen myötä.

Aito ja oikein toteutettu kilpailu parantaa palvelun laatua, saatavuutta ja hintaa. Aidossa kilpailutilanteessa matkustaja valitsee itselleen sen, joka tarjoaa hänelle parhaan palvelun kilpailukykyiseen hintaan. Nykyiselläänkin VR:llä on kehittämistä asiakaspalvelussa ja tiedottamisessa. Hallituksen esittämällä aluemallilla ei tätä kilpailua synny. Matkustaja ei pääsisi valitsemaan yksittäisellä matkalla, minkä operaattorin junaa käyttää. Luonnollisen julkisen monopolin yksityistämisestä on jo useita huonoja kokemuksia. Esitetyssä mallissa on nykytilaan verrattuna useita kustannuksia kasvattavia piirteitä, kuten kalustokierron tehokkuuden väheneminen ja massiivinen sopimusverkosto ja sen aiheuttama byrokratia. Hyödyt ratkeaisivat vasta ministeriön kilpailutuksen myötä. Olemme jo monessa tapauksessa nähneet julkisten kilpailutusten epäonnistuvan, tässä tapauksessa kustannukset nousisivat mittaviksi koko Suomelle.

Hallituksen linja valtion omistajaintressin varmistamisessa on epäselvä

Sipilän hallitus on avannut liikennesektorilla kilpailua markkinaehtoisille toimijoille, omistajaohjauksen näkökulmasta kuitenkin jatkuvasti tavalla, jossa valtionyhtiö lähtee vapaille markkinoille muita huonommasta tilanteesta. Postipalvelulain myötä Postille jäi velvoitteita, joita kaupallisilla kilpailijoilla ei ole. VR:n kohdalla puolestaan nykyinen tase riisuttaisiin eriyttämällä liiketoiminnan kannalta strateginen omaisuus uuteen yhtiöön. Tämä on kansallisomaisuuden arvon ja sen tuoton kannalta valitettavaa politiikkaa, jossa kansainväliset toimijat vievät parhaat palat markkinoilta mahdollisesti verosuunnittelua hyödyntäen ja kannattamaton toiminta jää aina lopulta yhteiskunnan vastuulle. Valtionyhtiössä tulee näyttää esimerkkiä hyvästä henkilöstöpolitiikasta ja omistajaohjauksella on merkittävä rooli tämän varmistamisessa.

Hallituksen mallissa maakunnille ja kaupunkiseuduille olisi tulossa oikeus ostaa liikennettä. Tavoite on hyvä, mutta suunniteltujen maakuntien tosiasialliset mahdollisuudet ostoihin ovat vähäiset ja epäselvät. Maakuntien taloudesta on tulossa hyvin tiukka, eikä niillä ole verotusoikeutta. Resurssit matkustajaliikenteen ostamiseksi jäävät näin ollen toiveajattelun tasolle, ellei valtio osoita niihin resursseja. Alueellista liikennettä tulee voida kehittää helpottamaan työssäkäyntiä, opiskelua ja asiointia riippumatta siitä, miten ja milloin maakuntauudistus toteutuu.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

miten hallitus aikoo varmistaa, että Suomi pystyy nostamaan raideliikenteen osuutta EU:n edellyttämälle tasolle suhteessa tieliikenteeseen ja siten vastaamaan osaltaan EU:n ilmastotavoitteisiin vuonna 2030,

mihin toimenpiteisiin omistajaohjausministeri aikoo ryhtyä VR:n nykyisten asiakaspalveluongelmien ja digitalisaatioprojektien korjaamiseksi,

onko hallituksen mielestä rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaamisessa nyt esitetty malli paras, jolla edetä,

onko hallitus arvioinut riittävästi kilpailutuksen kokonaisvaikutuksia yhteiskunnalle taloudellisesti sekä ympäristötavoitteiden ja infrastruktuurin kehittämisen osalta,

onko hallitus aikeissa arvioida uudelleen kilpailutuksen kokonaisvaikutukset ottamalla huomioon kaikki teetetyt selvitykset,

millä tavoin hallitus varmistaa, että myös tulevaisuudessa eri toimijat panostavat junaliikenteen määrän ja palvelun kehittämiseen,

miten junamatkustajat hyötyvät kilpailusta, jos VR:n rinnalle tulee alueellisia operaattoriyrityksiä,

miten rataverkolle varmistetaan junaliikenteen kasvun vaatimat investoinnit,

miten huolehditaan valtionyhtiön henkilöstöstä vastuullisella tavalla,

pystyykö hallitus kilpailutuksella varmistamaan nykyistä paremman junaliikenteen, alueellisen kattavuuden harvaan asutussa maassa ja lippujen hintojen kohtuullisuuden,

millä tavalla hallitus on varmistanut valtion omistajaintrenssin toteutumisen markkinoiden avaamisen yhteydessä eri yhtiöiden kohdalla ja miten hallitus varmistaa, että VR on vahva valtiollinen toimija raideliikenteessä myös kilpailutuksen jälkeen,

miten varmistetaan yhteiskunnallisten intressien toteutuminen tärkeissä yhteiskunnan perustoiminnoissa, kuten joukkoliikenteessä, postinkulussa ja energiahuollossa, kun näitä toimintoja avataan kilpailulle?