Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Oppositio tulee kutsua mukaan uudistustyöhön

Ajankohtaista 06:58

SDP pitää kunta- ja palvelurakenneuudistuksen loppuunsaattamista välttämättömänä. Sosialidemokraattien lähtökohtana on vahvoihin peruskuntiin nojaava kuntarakenne. SDP edellyttää uudistuksen toteuttamista siten, että kuntalaisten ääntä kuullaan aidosti, uudistus vahvistaa demokratiaa ja että kuntalaisten lähipalvelut säilyvät saavutettavissa. Kuntauudistuksen tarve on koko Suomen ja suomalaisten hyvinvointipalvelujen turvaamisen kannalta kiistaton. Kuntia ei voi jättää yksin ratkomaan kuntakentän ongelmia. Yhteisen hyvän tavoittelussa tarvitaan yhteisiä toimia. Juuri siksi tarvitaan valtakunnallista uudistusta.

Kuntauudistuksen tavoitteesta ja päämäärästä vallitsee laaja yksimielisyys. Uudistus on jatkoa Paras-hankkeelle, joka käynnistyi v. 2005 ja jossa kaikki puolueet olivat mukana. SDP toivoo jatkossakin vahvaa yhteistä sitoutumista ja eri puolueiden edustajien kykyä katsoa kulloistenkin poliittisten asetelmien yli, pitäen suomalaisten oikeutta laadukkaisiin kuntapalveluihin ja demokraattisiin vaikutusmahdollisuuksiin keskiössä. Uudistus koskee koko maata ja kaikkia kuntalaisia. SDP:n mielestä oppositio tulee ottaa mukaan uudistustyöhön. Yhtä lailla on tärkeää käydä avointa ja hyvää vuoropuhelua valtion ja kuntakentän kesken, johon hallituksen järjestämä kuulemiskierros tarjoaa hyvän mahdollisuuden.

Kuntauudistus on kokonaisuus. Rakenneuudistuksen ohella uudistuksessa on kyse kuntien rahoituksen vahvistamisesta, palvelujen parantamisesta ja demokratian lisäämisestä. Kuntien perusterveydenhuollon rapautumisen ja terveyserojen kasvun pysäyttäminen eivät ratkea karttaharjoituksilla tai pakkoliitoksilla. SDP:n linja tässä asiassa on ollut johdonmukainen ja selvä: SDP ei kannata pakkoliitoksia. Kuntarajoja ei voi sanella ylhäältäpäin, sillä pakko ja sanelu eivät koskaan johda parhaisiin lopputuloksiin. Mahdolliset rakenneuudistukset on toteutettava tiiviissä yhteistyössä kuntalaisten itsensä valitsemien päättäjien kanssa. SDP pitää tärkeänä kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen valmistelun yhteensovittamista.

Sosialidemokraatit haluavat nostaa kunnat kaksituhatluvun palveluntarjoajiksi. Palvelutarpeet, väestö- ja aluerakenteiden muutos, kansainvälisesti kiristynyt taloustilanne ja yritysten kilpailukykytekijät pakottavat avoimesti miettimään, miten voisimme olla parempia ja tehokkaampia laadukkaiden palvelujen tuottamisessa uhraamatta sitä vahvaa hyvinvointiyhteiskunnan perustaa, jonka olemme rakentaneet.

Vahvat ja elinvoimaiset kunnat pystyvät pitämään huolta omista kuntalaisistaan ja tarjoamaan heille tarpeelliset palvelut ja mahdollisuudet vaikuttaa demokratian keinoin oman kotikuntansa asioihin ja myös omaan elinpiiriinsä. Haluamme taloudellisesti kestäviä ja muutenkin vahvoja peruskuntia, jotka pystyvät kantamaan järjestämisvastuun palveluista. Vahva peruskunta kykenee hallitsemaan palvelumarkkinoita paremmin kuin sellainen kunta, joka pakon sanelemana joutuu markkinavoimien armoille.

Haluamme säilyttää kaupunginosat, taajamat ja kylät sekä niiden ominaispiirteet. Haluamme kehittää lähipalveluita – ne eivät ole riippuvaisia siitä missä kunnantalo tai kunnanraja sijaitsee. Paikallinen identiteetti eri puolella Suomea on valtava voimavara; sitä ei pidä missään tapauksessa murentaa, vaan sitä tulee vahvistaa lisäämällä lähidemokratiaa – tämä edellyttää meiltä myös uusia lainsäädännöllisiä toimia uudistuksen yhteydessä. Harvaan asutulla seudulla ei välttämättä voida muodostaa vahvoja peruskuntia. Tällöin tulee pyrkiä ratkaisuihin, joilla turvataan peruspalvelujen järjestäminen kuntien välisellä yhteistyöllä.

Lähidemokratian vahvistaminen on olennainen osa kuntauudistusta. Nykyisellä kunta- ja palvelurakenteella suuri osa monen kunnan päätöksenteosta on siirretty omasta kunnasta monimutkaisten yhteistyörakenteiden taakse ja naapurikuntien käsiin. Tällaisessa ylikunnallisessa päätöksentekoviidakossa kuntalaisten ja jopa kuntapäättäjien mahdollisuudet seurata ja vaikuttaa omiin asioihinsa on hankalaa, etäistä ja monimutkaista. Kansanvalta on palautettava siitä ulkoistetusta päätöksenteosta ja markkinavoimien ohjauksesta, joihin monin paikoin on jouduttu. Osana kuntauudistusta vähennetään kuntien välisiä hallintorakenteita ja näin palautetaan vaikutusvaltaa kansalaisten suoraan valitsemille valtuustoille.

SDP:n puoluehallitus 2.2.2012