On huolehdittava lasten ja nuorten ehjäksi kasvamisesta

Ajankohtaista 09:46

SDP:n puoluehallitus ilmaisee syvän osanottonsa Kauhajoen ampumavälikohtauksessa surmansa saaneiden uhrien omaisille ja läheisille, haavoittuneille sekä kaikille, joita tapahtuma on koskettanut. Silmitön väkivalta pysäyttää ja hiljentää. Väkivallan käyttö on aina tuomittavaa.

Surutyön rinnalla tarvitaan kuitenkin tekoja. On aika yhteisöllisyydelle ja yksimielisyydelle. On toimittava väkivaltaa vastaan. Ampumavälikohtaukset ovat oireita nuorison keskuudessa esiintyvistä vakavista ongelmista.

Kansakunta on koottava yhteen näiden ongelmien hoitamiseksi. Mukaan tarvitaan poliittiset toimijat yli puoluerajojen sekä kansalaisyhteiskunnan asiantuntemus. Tarvitsemme laajan kansallisen hankkeen lasten ja nuorten henkisen hyvinvoinnin parantamiseksi.

Ensimmäinen askel hyvinvoinnin parantamisessa on lasten ja nuorten elinolosuhteita ja ehjäksi kasvamisen edellytyksiä pohtivan kriisikeskustelun kokoaminen. Kansallisen kriisikeskustelun teemoja ovat erityisesti kouluhyvinvointi, perhehyvinvointi, mielenterveyspalvelut ja internetvalvonta. Keskustelua toimenpiteistä tarvitaan myös alueellisesti.

Hallituksen on osoitettava riittäviä resursseja kunnille tarvittavien palveluiden järjestämiseksi. Välittömiä toimenpiteitä tarvitaan kouluterveydenhuollon pikaiseksi kuntoon saattamiseksi, oppilaitosten oppilashuollon parantamiseksi sekä koulukiusaamisen poistamiseksi. Nuorten monella tavalla ilmenevään syrjäytymiseen on puututtava ajoissa. Yhteisöllisyyttä on lisättävä ja viihtyvyyttä parannettava kouluissa. Me voimme ennalta ehkäistä koulukiusaamista ja syrjäytymistä.

Lisäksi tarvitaan jo varhaislapsuudesta alkavaa perheitä tukevaa julkisten palveluiden tarjoamaa perheille kohdistettua palvelua. Lapsen oireilun tunnistaminen varhaiskasvatuksessa ja perheneuvoloiden riittävät resurssit ovat avainasemassa. Kuntien tulee lisätä perheille suunnattuja kotipalveluita. Olosuhteet perheissä ovat tulevaisuudessakin lapsen kasvamisen kannalta keskiössä. On löydettävä keinot ja varat lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuuden laittamiseksi kuntoon.

Yhteiskunnan on seurattava netissä tapahtuvaa toimintaa ja reagoitava käyttäytymiseen. Mediakasvatuksen on tulevaisuudessa toimittava yhä vahvempana vastavoimana kasvavalle tietokonepelien ja television sekä elokuvien väkivaltaisuudelle. Tarvitaan erillinen netin valvontaan keskittyvä ja vahvasti resursoitu nettipoliisiyksikkö.

Aseet pois kaduilta, kouluista ja työpaikoilta

SDP:n puoluehallitus pitää välttämättömänä, että valmistelu nykyisen ampuma-aselain merkittävään tiukentamiseen aloitetaan välittömästi. Lupakäytäntöjä on tiukennettava heti. Nykyinen hallitus ei ole ryhtynyt Jokelan tapahtumien jälkeen aselain suhteen riittäviin toimiin. Nyt on toimittava.

Modernissa yhteiskunnassa käsiaseiden vapaa hallussapito julkisilla paikoilla ei ole kansalaisoikeus. Elämme tänään maailmassa, jossa henkilökohtainen turvallisuus kaduilla, kouluissa ja työpaikoilla on ihmisen perusoikeus. Se ei perustu vahvemman oikeuteen, vaan yhteisesti sovittuihin sääntöihin ja oikeuksiin, joissa aseilla ja niiden käytöllä ei ole sijaa.

Nyt on välittömästi laadittava lainsäädäntöehdotukset, joilla aselainsäädäntö saadaan vastaamaan tämän vuosituhannen tilannetta.

Viranomaisten toimintaa on tiukennettava. Aseiden saannin vaikeuttaminen ja sitä kautta niiden määrän vähentäminen on välttämättömyys. Ase- ja metsästysseurat tulee saada mukaan määrittämään tiukemmat pelisäännöt aseluvan saannille ja aseiden hallussapidolle.