Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Ministeri Paatero: Suomi toimii laajalla rintamalla globaalien verotussääntöjen aikaansaamiseksi

Ajankohtaista 12:46

Kansainvälinen verojen välttely ja voittojen siirrot murentavat kehitysmaiden edellytyksiä kasvattaa omaa rahoitustaan. Samalla ne aiheuttavat teollisuusmaille merkittäviä verotulojen menetyksiä. G20 ja EU ovat nostaneet verokysymykset poliittiseksi prioriteetiksi. YK painottaa niitä neuvotteluissa uusien kestävän kehityksen tavoitteiden rahoituksesta. Yhteisiin ongelmiin tarvitaan kaikkia hyödyttäviä ratkaisuja.

Osana hallitusohjelmaa hallitus julkaisi runsas vuosi sitten kansainvälisen veronkierron vastaisen toimintaohjelman. Ohjelman painopistealueita ovat veropohjan turvaaminen ja haitallisen verokilpailun ehkäiseminen, verovalvonnan ja verotustietojen vaihdon tehostaminen, omistustietojen julkisuus, julkisten hankintojen kriteerit ja veroasioiden merkityksen vahvistaminen kehityspolitiikassa. Ohjelmaa on toimeenpantu aktiivisesti.

Valtiovarainministeriö ja Verohallinto osallistuvat EU:n ja OECD:n hankkeisiin aggressiivisen verosuunnittelun estämiseksi. Tärkeässä roolissa on OECD:n johdolla tehtävä työ veronvälttelyn ja voitonsiirtojen hillitsemiseksi (ns. BEPS-hanke, Base Erosion and Profit Shifting). Kehitysmaiden osallistumismahdollisuudet BEPS-työhön kohentuivat merkittävästi vuoden 2014 lopulla, kun niiden edustajat saivat osallistujan statuksen OECD:n kokouksiin.

Ulkoministeriö tukee kehitysyhteistyövaroista Afrikan verohallintojen yhteistyöjärjestö ATAFin osaamisen vahvistamista BEPS-työssä. Rahoituspanosta täydentää Verohallinnon tekninen asiantuntija-apu. Sen puitteissa Verohallinnon asiantuntijat muun muassa kouluttavat afrikkalaisia yritysveroasiantuntijoita kouluttamaan vuorostaan omien verohallintojensa verotarkastajia. Asiantuntija-apu on samalla Suomen panos OECD:n Verotarkastajat ilman rajoja -aloitteeseen.

”Uusien globaalien verotussääntöjen potentiaalinen vaikutus kehitysmaille on monikymmenkertainen kehitysapuun verrattuna; siksi BEPS-ohjelma ja Suomen vahva vaikuttaminen siihen myös kehitysmaiden näkökulmasta on erittäin tärkeää”, kehitysministeri Sirpa Paatero sanoo.

Maailmanpankin johtokunnassa Suomen vahvasti ajama tiukempi linjaus veroparatiisien käyttöön hyväksyttiin pankin politiikaksi yksityisen sektorin toiminnassa. Kansainvälisen kaivannaisteollisuuden läpinäkyvyysaloitteen (EITI) johtokunnassa Suomi on edistänyt monikansallisten yritysten maakohtaista raportointia, tosiasiallista omistajuutta ja avoimia yhtiörekistereitä. Tosiasiallisesta omistajuudesta on käynnissä 12 maan pilotointi, jonka tuloksia odotetaan syksyllä 2015.

Veronkeruun tehostaminen on kestävin tapa kasvattaa kehitysmaiden omaa rahoituspohjaa ja vähentää maiden riippuvuutta kehitysavusta. Kehitysmaiden verotuskyvyn vahvistaminen on nouseva uudenlaisen kehityspolitiikan trendi. OECD:n selvitysten mukaan onnistuneilla verotuskykyyn suunnatuilla kehitysapuinvestoinneilla on vähintään nelinkertainen tuotto, esimerkkejä on jopa 20-kertaisista tuotoista. Tämä kertoo kehitysavun katalyyttivaikutuksesta.

Ulkoministeriö on käynnistänyt kokonaisvaltaisen ohjelman, jolla tuetaan kehitysmaiden verohallintoja, kansalaisjärjestöjä ja alan tutkimustyötä. Suomi tukee yhteistyössä muiden avunantajien kanssa julkishallinnon – mm. verohallinnon – uudistusohjelmia Tansaniassa, Mosambikissa ja Sambiassa.

Hyvän hallinnon ja tehokkaiden instituutioiden kehittäminen edellyttää kehitysmaiden kansalaisten tietoisuutta hallitustensa vastuusta. Suomi rahoittaa kansainvälisten kansalaisjärjestöjen kuten Oxfamin työtä kansalaisjärjestöjen, parlamentaarikkojen ja lehtimiesten kouluttamiseksi. Näyttöä pääomapaon vaikutuksista yksittäisten kumppanimaiden rakenteisiin saadaan tutkimusyhteistyöstä Global Financial Integrityn kanssa.

Työ jatkuu globaalilla, EU- ja kansallisella tasolla. Syyskuussa 2015 valmistuvat BEPS-ohjelman suositukset ja minimistandardit kansalliseksi lainsäädännöksi. Hanke on hyödyllinen myös Suomelle, jos siinä onnistutaan rajoittamaan valtioiden tarvetta kilpailla keskenään verosäännöksillä.

EU:n komissio antaa kesällä 2015 BEPS-hankkeen pohjalta uuden toimintasuunnitelman EU-tason toimenpiteistä koskien oikeudenmukaista ja tehokasta yritysverotusta. Tavoitteena on voittojen verottaminen siinä maassa, jossa ne ovat syntyneet. Omistustietojen julkisuutta kehitetään EU-tasolla, samoin yritysten julkista veroraportointia kansainvälisesti ja kansallisesti. Suomessa verojalanjälkiraporttia edellytetään jo valtion enemmistöomisteisilta yrityksiltä.

Kehitysmaiden verotuskyvyn kokonaisvaltaista tukiohjelmaa laajennetaan edelleen, jotta maiden kyky vahvistaa kansallista rahoituspohjaansa muun muassa peruspalveluiden tarjoamiseksi kasvaisi, ja niiden sisäinen eriarvoisuus ja riippuvuus kehitysavusta vähenisivät.