Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Liisa ja Mitro Euroopan parlamentissa

Ajankohtaista 14:45

Euroopan parlamentissa käsitellään työllisyyttä, palkkatasa-arvoa, työmarkkinapolitiikkaa, kuluttajansuojaa, ympäristökysymyksiä, julkisia palveluita ja monia muita kansalaisten arkipäivään liittyviä asioita.

SDP:n edustajat Euroopan parlamentissa ovat Liisa Jaakonsaari ja Mitro Repo. He kuuluvat Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmään (S&D).

  • Liisa Jaakonsaari on jäsen parlamentin ulkoasiain valiokunnassa (AFET) ja varajäsen työllisyys- ja sosiaaliasiain valiokunassa (EMPL)
  • Liisa toimi varapuheenjohtajana määräaikaisissa rahoitus- ja talouskriisiä käsittelevässä erityisvaliokunnassa sekä EU:n tulevaisuutta ja pitkän aikavälin rahoitusta selvittäneessä SURE-valiokunnassa.
  • Mitro Repo kuuluu puolestaan sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaan (IMCO) ja on varajäsen kulttuuri- ja koulutusvaliokunnassa (CULT).

Ulkoasiain valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:
 
1. yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP) sekä Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (ETPP); valiokuntaa avustaa turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta;
 
2. suhteet Euroopan unionin muihin toimielimiin ja elimiin, Yhdistyneisiin kansakuntiin ja muihin kansainvälisiin järjestöihin sekä parlamenttien välisiin edustajakokouksiin valiokunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa;
 
3. poliittisten suhteiden lujittaminen kolmansiin maihin ja erityisesti niihin, jotka sijaitsevat unionin välittömässä läheisyydessä, laajojen yhteistyö- ja avustusohjelmien tai kansainvälisten sopimusten kuten assosiaatio- ja kumppanuussopimusten avulla;
 
4. Euroopan valtioiden unioniin liittymistä koskevien neuvottelujen käynnistäminen, seuranta ja päättäminen;
 
5.  ihmisoikeuksia, vähemmistöjen suojelua ja demokraattisten arvojen edistämistä kolmansissa maissa koskevat kysymykset; valiokuntaa avustaa ihmisoikeuksien alivaliokunta; muiden tällä alalla toimivaltaisten valiokuntien tai elinten jäsenet kutsutaan osallistumaan alivaliokunnan kokouksiin, tämän kuitenkaan rajoittamatta asiaa koskevia määräyksiä.
 

Työllisyys- ja sosiaaliasiain valiokunnan toimivaltaan kuuluvat asiat:

1. työllisyyspolitiikka ja kaikki sosiaalipolitiikan osa-alueet, kuten työolot, sosiaaliturva ja sosiaalinen suojelu
2. työterveys- ja työturvallisuustoimet
3. Euroopan sosiaalirahasto
4. ammatillista koulutusta koskeva politiikka, mukaan lukien ammattipätevyys
5. työntekijöiden ja eläkeläisten vapaa liikkuvuus
6. työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu
7. kaikenlainen syrjintä työssä ja työmarkkinoilla, lukuun ottamatta sukupuoleen perustuvaa syrjintää
8. suhteet Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskukseen, Euroopan elin- ja työolojen kehittämis- ja Euroopan koulutussäätiöön sekä Euroopan työturvallisuus- ja terveysvirastoon sekä suhteet muihin asiaankuuluviin Euroopan unionin elimiin ja kansainvälisiin järjestöihin.

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan toimivaltaan kuuluvat asiat:

1. sisämarkkinoita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhteensovittaminen yhteisön tasolla ja tulliliitto, erityisesti
a) tavaroiden vapaa liikkuvuus, mukaan lukien teknisten standardien yhdenmukaistaminen, b) sijoittautumisoikeus, c) palvelujen tarjoamisen vapaus, lukuun ottamatta rahoitus- ja postialaa
2. toimet sisämarkkinoiden toimintaa haittaavien mahdollisten esteiden määrittämiseksi ja poistamiseksi
3. kuluttajien taloudellisten etujen edistäminen ja suojelu sisämarkkinoiden toteuttamisessa, lukuun ottamatta kansanterveyttä ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevia kysymyksiä.

Liisa ja Mitro Euroopan parlamentin valtuuskunnissa

Valtuuskunnat ylläpitävät ja kehittävät Euroopan parlamentin kansainvälisiä yhteyksiä sellaisten valtioiden parlamentteihin, jotka ovat perinteisesti olleet EU:n kumppaneita.

Valtuuskunnat pyrkivät myös edistämään kolmansissa maissa arvoja, joiden varaan EU on perustettu, eli vapauden, kansanvallan, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatteita.

Liisa:

  • Suhteista yleisafrikkalaiseen parlamenttiin vastaava valtuuskunta ( varapuheenjohtaja)
  • Turkki-valtuuskunta
  • Etelä-Afrikka ( varajäsen)

Mitro:

  • Venäjä-valtuuskunta
  • Yhdysvallat (varajäsen)