Koulutuksen arviointitoiminta keskitettävä Koulutuksen ja Korkeakoulujen arviointineuvostoille

Ajankohtaista 10:18

Hallitus on tuonut eduskuntaan esityksen, jossa koulutuksen arviointia ehdotetaan muutettavaksi. Esitys oli käsiteltävänä sivistysvaliokunnassa keskiviikkona. Uudistus koskisi arviointisäännöksiä perusopetuksessa, lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa, ammatillisessa aikuiskoulutuksessa annetussa laissa, vapaassa sivistystyössä ja taiteen perusopetuksessa.

Muutoksia hallitus perustelee sillä, että näin lisättäisiin arviointitoiminnan ennakoitavuutta ja koordinointia sekä täsmennettäisiin koulutuksen arviointineuvoston ja opetushallituksen välistä työnjakoa koulutuksen arvioinnissa. Jatkossa opetusministeriö laatisi koulutuksen arviointeja koskevan arviointisuunnitelman. Koulutuksen arviointineuvosto olisi ulkopuolista arviointia varten opetusministeriön yhteydessä toimiva riippumaton asiantuntijaelin. Opetushallitus tekisi kansallisia oppimistulosten seuranta-arviointeja. Opetushallituksen tehtäviin ei kuuluisi muu arviointitoiminta.

Sosialidemokraatit jättivät valiokunnan mietintöön vastalauseen. Lakiesityksessä ei ryhmän mielestä selkiydy riittävästi arviointineuvoston ja opetushallituksen välinen työnjako. Arviointitoiminta tulisi keskittää arviointitoiminnan riippumattomuuden takia ulkopuolisille arvioinnista vastaaville asiantuntijaelimille eli Koulutuksen arviointineuvostolle ja Korkeakoulujen arviointineuvostolle. Tällä vältyttäisiin työnjaon epäselvyyksistä ja päällekkäisten arviointien tekemisistä.

Arviointisuunnitelman valmisteluun tulee osallistua myös koulutuksen arviointineuvosto, muutoin arviointitoiminnan riippumattomuus ohentuu.

Arviointineuvoston tehtäviin tulisi kuulua arviointipalautteen tekeminen koulutuksen tilasta suoraan eduskunnalle. Lisäksi kansainvälinen ja kansallinen arviointi olisi integroitava toisiaan täydentäväksi.