Kiuru: Hallitus asettaa lapset eriarvoiseen asemaan perustuslain edessä

Ajankohtaista 13:25

Varhaiskasvatus on tulevaisuusinvestointi. Siksi sosialidemokraatit eivät hyväksy hallituksen siihen kohdistamia leikkauksia.

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän mielestä pääministeri Juha Sipilän perusporvarihallituksen suunnitellut leikkaukset varhaiskasvatuksesta ovat lyhytnäköisiä ja ne tulevat tulevaisuudessa kalliiksi korjaavina toimenpiteinä. Sosialidemokraattiset kansanedustajat haluavat toimia kaikin voimin ja yhteistyössä Vain kaksi kättä -kansanliikkeen kanssa voidakseen estää pääministeri Sipilän hallituksen leikkaukset varhaiskasvatukseen.

Viime hallituskaudella sosialidemokraattisten ministerien johdolla tehtiin kaksi historiallista muutosta, missä päivähoito siirrettiin osaksi Opetusministeriön koulutusketjua ja samalla uudistettiin 41 vuotta vanha laki lasten päivähoidosta. Uudessa laissa jokaisen lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen tuli ykkösasia, eikä enää pelkästään vanhempien työssäkäynnin mahdollistaja. Sosialidemokraatit korostavat, että varhaiskasvatuksessa ei ole kyse kustannuserästä vaan sijoituksesta tulevaisuuteen, koska sillä on keskeinen merkitys lasten myöhemmälle oppimiselle ja kehitykselle. OECD:n mukaan euron sijoitus varhaiskasvatukseen tuottaa myöhemmin jopa seitsemän euroa, enemmän kuin mikään muu kasvatus tai koulutus. Tästä ei hallitus kuitenkaan tunnu välittävän, vaan pelkästään varhaiskasvatuksesta ollaan säästämässä 154 miljoonaa euroa subjektiivisen päivähoidon rajauksena ja ryhmäkokojen nostolla. Saman OECD:n laskelman mukaan tämä tulisi aiheuttamaan seitsenkertaiset, siis yli miljardin euron menetykset tulevaisuudessa.

On käsittämätöntä, että yli kolmevuotiaiden päivähoidon mitoitusta tiukennetaan siten, että seitsemän lapsen sijaan yhdellä hoitajalla voi jatkossa olla kahdeksan lasta hoidettavanaan. Päivähoitoryhmän koko nousee siis 24 lapseen ja niistä tulee jopa suurempia kuin keskimääräiset koululuokat, vaikka lapsi saattaa viettää varhaiskasvatuksessa jopa 10 tuntia päivässä. Mitä enemmän lapsia on ryhmässä, sitä vähemmän aikuisilla on aikaa kasvatukseen, opetukseen ja hoitoon. Sosialidemokraatit korostavat, että vain riittävän pienillä ryhmillä pystytään takaamaan laadukas varhaiskasvatus. Suuremmat ryhmät heikentävät lasten mahdollisuuksia saada riittävästi huomiota. Suuret ryhmät ovat riski myös erityislapsille ja ne heikentävät myös heidän tulevaa koulussa selviytymistään eli juuri sitä osaamista, jota haluaisimme lisää.

Esiopetus ja sitä täydentävä päivähoito on yleensä järjestetty päiväkotien kokopäiväisissä esiopetusryhmissä, mutta nyt hallitusohjelmassa esitetään esiopetuksessa olevien lasten päivähoidon korvaamista edullisempana kerhotoimintana.  Henkilöstömitoitus ja kelpoisuusehdot ovat näissä erittäin väljät mikä voi johtaa suuriin lapsiryhmiin, lasten päivän pilkkomiseen kahteen eri ryhmään ja jopa kouluttamattomaan henkilöstöön. Tämä johtaa koulutuksellisen tasa-arvon romuttumiseen, sosialidemokraatit painottavat.

Hallituksen suunnitelma subjektiivisen päivähoidon rajaamisesta neljään tuntiin perhevapailla tai työttömänä olevien vanhempien lasten osalta vaarantaa koulutuksellisen tasa-arvon, sillä näille perheille saatetaan tarjota osa-aikaista päivähoitoa väljemmin ehdoin esimerkiksi suuremmissa ryhmissä. Neljän tunnin lapsille ei myöskään tarvitsisi tarjota lämmintä ateriaa. Perheen tilanteen muuttuessa lapsi saattaa joutua vaihtamaan ryhmää, mikä ei ole hyväksi tämän kehitykselle.

Kustannussäästöjen aikaan saaminen subjektiivista oikeutta rajaamalla, on sosialidemokraattien koulutuksen järjestäjiltä saamien tietojen mukaan muutenkin kyseenalaista. Edessä on uusia perustuslaillisia ongelmia, sillä hallituksen esitys sallisi, että käytännössä osa- ja kokopäivälapset joutuisivat eriarvoiseen asemaan, kun osapäiväryhmissä voisi olla 39 lasta ja kokopäiväryhmissä 24 lasta. Koska mitoitusta ei korjata, kokopäiväisen subjektiivisen päivähoito-oikeuden menettävät lapset menettävät myös oikeuden kohtuullisiin ryhmäkokoihin.

On hyvä, että varhaiskasvatuksen leikkauksia vastustamaan on syntynyt aktiivisten kansalaisten Vain kaksi kättä -kansalaisryhmä. Heidän kanssaan sosialidemokraatit toivovat, ettei perusporvarihallitus maksata lamaa lapsilla vaan luopuu näistä säästöistä. Varhaiskasvatusleikkausten sijaan tarvitaan nyt tiekartta varhaiskasvatuksen pitkän aikavälin uudistamiselle. Tulee muistaa, että varhaiskasvatuksen laatu vaikuttaa lasten myöhempiin oppimistuloksiin ja sosiaalistumiseen. Laadukas varhaiskasvatus tasaa myös eroja oppimistuloksissa ja ehkäisee tehokkaasti syrjäytymistä, sosialidemokraatit korostavat.

Tämän päivän eduskuntaryhmän kokouksen pohjalta haluan välittää syvän paheksunnan hallituksen toimista, jotka vaarantavat lastemme tulevaisuuden.