Kansalaispaneelin tietosuojaseloste

Tutustu 14:25

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti rp.

Siltasaarenkatu 18-20 C, 6 krs. 00530 HELSINKI. (09) 478 988. Y-tunnus: 0117005-2.

Yhteyshenkilö:

Verkkoviestintäkoordinaattori Jarkko Piirainen
jarkko.piirainen@sdp.fi
Siltasaarenkatu 18-20 C, 6 krs.
00530 HELSINKI

2. Henkilörekisterin nimi

Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen kysely- ja tutkimusjärjestelmä

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

– Mielipidetutkimukset
– Tutkimuksiin liittyvä viestintä
– SDP:hen liittyvä viestintä ja markkinointi
– Muut vastaavat käyttötarkoitukset

Henkilötietojen käsittely perustuu tällöin oikeutettuun etuumme tehdä mielipidekyselyitä, raportoida niiden vastauksista sekä tarjota rekisteröidyille ajantasaista tietoa SDP:n toiminnasta ja tavoitteista.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

– etu- ja sukunimi
– sähköpostiosoite
– ikä
– sukupuoli
– ammatti tai asema
– asuinalue/maakunta

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
– henkilöltä itseltään internetin välityksellä

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekistereistä ei luovuteta henkilötietoja säännönmukaisesti sivullisille ilman rekisteröidyn erillistä suostumusta.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

9. Tarkistus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö pitää lähettää rekisterinpitäjälle, ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai pyytää poistamaan rekisteristä tarpeeton tieto ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Pyyntö tehdään kirjallisena tai lähettämällä allekirjoitettu pyyntökirje skannattuna rekisterinpitäjän sähköpostiin.

10. Henkilötietojen säilyttäminen

SDP säilyttää henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määritettyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Tietoja voidaan käsittelyn päättymisen jälkeen käsitellä tilastointitarkoituksiin, siten etteivät yksittäiset henkilöt ole enää tunnistettavissa.

11. Selosteen muuttaminen

Toiminnan kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta SDP pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.