Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Ihalaisen lausuma: Yritystukityöryhmä laati uudistetut yritystukien arviointikriteerit

Ajankohtaista 12:27

Kansanedustaja Lauri Ihalainen (sd.)

Lausuma

Työryhmän tehtävänä oli laatia yritystukien uudistamisen tiekartta, jossa yritystukijärjestelmää kehitetään selkeämmäksi, mm. yritysten uudistamista kannustavaksi. Tavoitteena tukijärjestelmän kehittämisessä oli painopisteen siirtäminen yritysten pidemmän aikavälin tuottavuutta tukevaksi. Työryhmän tehtävänä ei ollut tehdä ehdotuksia laajemmin verotusta koskien – se työ tehdään erikseen.

Parlamentaarinen yritystukityöryhmä teki arvokasta työtä käydessään läpi kaikki suorat ja veroluonteiset yritystuet ja niiden vaikutusarvioita. Työryhmä onnistui laatimaan tulevaisuudessa toteutettavien yritystukien uudet arviointikriteerit: tukien yhteiskunnallisten ja taloudellisten tavoitteiden hyväksyttävyysarviot ja toisaalta tukien tekniset-, asiantuntija- ja tutkimuspohjien arviointikriteerit. Yritystukineuvottelukunnan alaisuuteen perustettaisiin mm. tieteellinen tutkimusjaosto joka arvioi säännöllisin väliajoin tukien vaikuttavuutta ja tavoitteellisuutta.

Työn merkitys on siinä, että uudet yritystukien arviointikriteerit ovat hyviä työkaluja mm. seuraavaan hallituskauden yritystukiratkaisuja arvioitaessa ja päätettäessä.

SDP valmistautui työryhmän työskentelyyn huolella ja ratkaisuhakuisesti. Laadimme jo ennen työryhmän asettamista omat tavoitteet yritystukien uudistamiselle.

 

SDP:n keskeiset yritystukikriteerit ovat

  • tukien painopisteen siirtäminen säilyttävistä tuista uudistaviin tukiin
  • uudelleen kohdentamisessa tukea siirretään T&K&L –tukiin
  • kannustetaan uusia yrityksiä ja tuetaan pk-yrityksien kasvua ja kansainvälistymistä
  • karsitaan energiapolitiikan päällekkäisiä ohjauskeinoja
  • tehostetaan ja luodaan kannustavuutta maatalouden tukijärjestelmiin
  • tuet ovat ensisijaisesti määräaikaisia
  • selkeytetään tukijärjestelmiä, niiden hakemista ja vähennetään hallinnollista taakkaa

 

SDP:n pitkä kasvun ja työn linja on ollut, että erityisesti vientiin pohjautuvien teollisuuden ja palvelujen toimintaedellytyksiä ei poliittisilla päätöksillä vaaranneta. Yritystukia on arvioitava myös suomalaisten globaalimarkkinoilla toimivien yritysten kannalta ja tehdä vertailuja myös keskeisten kilpailijamaiden ja EU:n sisämarkkinoiden yritystukipolitiikkaan. Yritystukia pitää uudistaa ennustettavasti. Karsimisia ja uudelleenkohdentamisia tulee tehdä niin, että yritykset tietävät pidemmällä ajalla, miten tuet muuttuvat. Tätä tukee tukien karsimisen ajallinen porrastaminen.

Työryhmässä pohdittiin myös mahdollisuutta löytää lähestyvään kehysriiheen mennessä konkreettisia tukikarsimisen kohteita ja uudelleen kohdentaa ne tutkimus-, tuotekehitys ja innovaatiohankkeisiin. Tästä uudelleenkohdentamisen kohteesta on ollut yksimielisyys. Hallitus on leikannut juuri näitä tulevaisuusinvestointeja.

SDP ei pidä tarkoituksenmukaisena teollisuuden energiaverotuksen yleistä alentamista mihin puheenjohtajan esitys olisi johtanut. Esityksen myönteinen puoli oli se, että fossiilisten polttoaineiden verotuki poistuisi teollisuudesta ja kasvihuoneelta, mikä tukisi ympäristö- ja energiapoliittisia tavoitteita.

Työryhmässä pohdittiin myös vaihtoehtoisia malleja. Yksi niistä oli se, että teollisuuden alennettu sähköverokanta ja energiaintensiivisten yritysten energiaveropalautus (energiaveroleikkuri) säilyisivät rakenteeltaan nykyisellään.

Tässä rakenteessa energiaintensiivisten yritysten veronpalautuksesta (228 milj.) kohdennettaisiin xx miljoonaa euroa esim. 4-6 vuodelle jaksotettuna mm. energiatehokkuutta, tuottavuutta, innovatiivisuutta ja logistiikkaketjujen toimivuutta koskevan ohjelmaan. Ohjelma laadittaisiin hyvässä yhteistyössä tukien kohteena olevien toimijoiden kanssa. Mainitulla jaksolla energiaveropalautukseen ei tehdä muita muutoksia.

Maatalouden energiaverojen palautukseen tehdään uudelleen kohdentamiset samassa suhteessa.

SDP pitää kauppa-alusten miehistötukea tärkeänä sen riskin estämiseksi, että kyseisiä aluksia ei siirretä pois Suomen lipun alta. Merenkulun tuista voidaan tehdä kattava selvitys, jossa tukia arvioidaan kokonaisuutena. Koska miehistötuki perustuu lainsäädäntöön ja sen pohjalta tehtiin työvoimakustannuksia merkittävästi alentavin sopimuksin, työ tulee tehdä kolmikantaisesti.

SDP:llä on ollut varaumia myös elokuvatuottajien tuotantotuen verovapauden poistamisen ja matkailuaitojen matalamman käyttövoimaveron korotusten verotulovaikutuksiin.

Laivanrakennuksen innovaatiotuki on käytännössä hankekohtaista tukea, eikä varattuja määrärahoja ole 2018 valtiotalouden kehyksissä. Rahoitus on tullut tapauskohtaisen harkinnan perusteella lisätalousarvion kautta. Tämä mahdollisuus on edelleen, koska tukiohjelman lainsäädäntö on voimassa.

 

SDP olisi osaltaan ollut valmis mm.

  • karsimaan listaamattomien yhtiöiden osinkoverotulojen huojennuksia asiantuntijatyöryhmän esityksen mukaisesti n. 280 milj.
  • luopumaan yrittäjävähennyksestä. Kyseinen vähennys ei täytä yhdessä laadittuja keskeisiä yritystukikriteerejä ja suosii suurituloisia (koko summa 128 milj.)
  • sukupolvenvaihdoshuojennuksen kohtuullistamiseen ja uudelleen kohdentamiseen (koko summa 141 milj.)

Uskottavan esityksen kannalta olisi ollut tärkeätä, että työryhmän karsimisesta saadaan laaja yhteisymmärrys niin hallituspuolueiden sisällä kuin koko työryhmässä. Näin ei tapahtuvan.

Työryhmän perustamisesta alkaen sen työlle yritystukien karsimisen mittakaavasta asetettiin ylisuuria odotuksia. Näihin odotuksiin nähden hyvätkin ponnistelut tukien uudelleenkohdentamiseksi näyttäytyvät vaatimattomilta.

SDP arvostaa työryhmän ammattitaitoisen puheenjohtajan Mauri Pekkarisen ponnisteluja yhteisten linjauksen löytämiseksi. SDP oli osaltaan työryhmässä ratkaisuhakuinen.

Luonnollisesti hallituksen tehtäväksi jää arvioida työryhmän työn tuloksia ja mahdollisia jatkotoimia.