Ihalainen: Arkisia tekoja irtisanotuille ja työttömille

Ajankohtaista 06:49

Suomi tarvitsee lisää työtunteja. Paras keino lisätä työtunteja on työllisyysasteen nostaminen mm. työvoiman kysyntää ja tarjontaa lisäämällä sekä työurien pidentäminen osaamiseen ja muutosturvaan panostamalla. Työllisyyttä tukevien työllisyysmäärärahojen tasosta tulee huolehtia niin, että työttömien aktiiviaste ei romahda ja pysyy noin 30 prosentin tasolla myös tulevaisuudessa. Se tarkoittaa yli 100 000 ihmisen pääsyä muutosturvan sekä koulutus- ja työllistämistoimien piiriin.

Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on tärkeää saada taittumaan pitkittyvän työttömyyden vähentämiseksi. Yhden prosenttiyksikön lasku pitkittyvässä työttömyydessä tuo noin 600 miljoonaa euroa julkiseen talouteen. On pidettävä huolta myös siitä, että nuorisotakuun perusidea ja rahoitus eivät pääse rapautumaan ja nuorten työttömyyden kesto pystytään pitämään lyhyenä.

Työttömyys- ja sosiaaliturvaa tulee kehittää työhön ja koulutukseen kannustavaksi sillä tavalla, että lyhytkestoisenkin työn voi ottaa vastaan perustoimeentulon vaarantumatta.

Parasta työsuhdeturvaa on koulutus uusiin työtehtäviin ja ammatteihin. Siksi olisi tärkeää kehittää yhtäaikaisesti työttömyysturvaa ja muutosturvan koulutusrahastoa, lomautusjärjestelmää ja ns. kolmen päivän koulutusoikeutta ja sitä tukevaa yritysten verokannustinta.

Tästä kokonaisuudesta tulisi löytää yleisiä ratkaisuja yhteiskuntasopimusta valmistelevissa pöydissä.

Kolme arkista ja konkreettista esitystä:

  1. Muutosturvaa kehitetään niin, että irtisanomistilanteessa työterveyden hoito voisi jatkua tietyn ajan vaikka työsuhde olisi jo päättynyt. Tällä olisi irtisanomistilanteessa irtisanotulle suuri merkitys ja samalla yrityksille oiva tapa osoittaa yhteiskuntavastuuta.
  2. Työttömien oikeudesta maksuttomiin terveystarkastuksiin on säädetty lailla vuonna 2013, mutta harva työtön on tästä tietoinen tai päässyt tarkastusten piiriin. Työttömille on kerrottava tästä mahdollisuudesta. Kunnilla on tässä suuri vastuu. Työttömät sairastavat työllisiä enemmän ja voivat muutoinkin huonommin. Tämä palvelu on saatava kattavaksi ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien koskevaksi. STM:n ja kuntien tehtävä on valvoa, että tässä asiassa tilanne korjautuu. 
  3. Poikkeuksellisen pitkään työttömänä olleille, joiden tosiasiallinen työllistäminen ei ole todennäköistä, tulisi toteuttaa kestävien kriteerien pohjalta henkilökohtainen eläketukiratkaisu, ns. Taipale II –toimintamalli. Selvityksen mukaan yli 60-vuotiaita yhtäjaksoisesti yli viisi vuotta työttömänä olleita on yli 3 600 ihmistä. Tosiasiallisesti suurin osa näistä ihmisistä ei ole enää työmarkkinoiden käytettävissä. Heille tulisi järjestää inhimillinen tapa siirtyä eläketukityyppiselle eläkkeelle.